Förstudie om vätgas från grön el inledd i Norrlands inland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan. (Pressmeddelande)

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har höga transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Ett av målen är att utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på exempelvis Inlandsbanan

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

Projektledare är Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som har lång erfarenhet av projektledning och specialistkunskaper i vätgas.

- Jag har jobbat med vätgas sedan 2008 och det är en beprövad teknik som har funnits sedan början på 1900-talet. Tyvärr finns det än idag en skepticism med användning av vätgas när det gäller säkerhet och kostnader. Jag ser skepticismen som en utmaning och möjlighet för att jobba vidare med kunskapsspridning och betona potentialen med vätgas säger Pedro Raposo.

Vätgas har en enorm potential inom transport, energi och industrisektorn.

- Det finns applikationer som många aldrig hört talas om. I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige avslutar Pedro med.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.

- Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

- Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Kombinationen av att kunna producera helt grön vätgas från förnyelsebar energiproduktion lokalt i inre Norrland, samt att konvertera tunga transporter som idag använder fossila bränslen till helt CO2 fria transporter är fantastisk. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt tillsammans med Inlandsbanan säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.

Fotot: Pedro Raposo, projektledare

EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken Råmmarehemmet i Tidaholm kommun skulle börja producera förnybar el nu i sommar. Men när den tänkte turbintillverkaren gick i konkurs förra året blev det tvärstopp för projektet. En ny upphandlingsprocess fick genomföras och först nu står det klart att nya turbiner kommer från en annan gigant inom vindkraften: Enercon. ”Det känns bra att bli klar med Råmmarehemmet,” säger VD:n Mads Miltersen. Nu är siktet inställt på förvärv av vindparker i drift. ”Vi vill växa fortare,” säger Miltersen. (Pressmeddelande)

Tillverkaren som skulle levererat turbiner till vindkraftparken Råmmarehemmet gick i konkurs förra året. Vindparken skulle tas i drift under sommaren 2019 men leverantörens konkurs gjorde en ny upphandlingsprocess nödvändig för att hitta en alternativ tillverkare. Råmmarehemmet var EnBW Sveriges första egna byggprojekt från ax till limpa sedan företaget etablerades för två år sedan 2018.

Enligt EnBW Sveriges vd Mads Miltersen kommer Råmmarehemmet att ge förnybar energi motsvarande 2000 eluppvärmda villor. ”Men det är klart, egentligen skulle vi vara klara om några veckor, inte först om ett år,” berättar han. ”Och för att vi får turbiner av en ny tillverkare, är det nödvändigt att ta bort de fundament som vi byggde förra året och sätta upp nya som passar Enercons vindkraftverk. Och detta arbete är vi igång med!”

"Vi vill öka tillväxttakten"

I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping, vilket betyder priszon 3 för alla svenska energiexperter. Platsen har hittills använts för industriellt skogsbruk. Under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten för konstruktionen av tre vindkraftverk.

Mikael Månsson, ansvarig säljare på Enercon, säger: ”De turbiner som vi ska leverera till Råmmarehemmet är av typen E-138 EP3 med en effekt på 4,2 MW vardera. Navhöjden ligger på 111m över marken. Denna typ är optimal givet vindförhållandena på platsen och levereras med den senaste teknologin för begränsning av skuggor och ljud för närboende.”

Enligt avtalet kommer Enercon att sköta servicen för turbinerna i fem år. Efter det kommer EnBWs egna dotterbolag Connected Wind Services CWS att ta över servicen. Så kommenterar Mads Miltersen: ”Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi. Vi tycker att denna lösning är mycket positiv för båda parter.” 

Att skapa en vindkraftspark från ax till limpa är en av EnBWs kärnkompetenser. ”Det tar tid,” säger Mads Miltersen. ”Men vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.”

Bild: EnBW

Fotot: Mads Miltersen

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan.


-    Ja, såväl snörik vinter som ”Coronapandemin” har inneburit utmaningar, men vi håller tidsplanen. I höst avslutas arbetet med vägar, kabeldragning och gjutning av fundament. Under 2021 kommer de 84 vindkraftverken att resas och preliminär drifttagning blir 2021/2022, berättar byggprojektledaren Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Vattenfalls vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och där är den stora sammanhållna vindkraftparken i Blakliden (50 vindkraftverk) och Fäbodberget (34 vindkraftverk) en viktig pusselbit. När hela vindkraftparken är driftsatt är den beräknade årsproduktionen 1,1 TWh.

I projektet eftersträvas en så lokal närvaro som möjligt.
Det märks inte minst i samband med de upphandlingar som genomförs.
-    För de tre huvudentreprenaderna anläggning, el och turbin har vi uppmanat entreprenörerna att så långt det är möjligt vända sig till lokala och regionala företag för underentreprenader, berättar Kristoffer Arnqvist.

Intentionen är att vindkraftparken ska generera lokala arbetstillfällen, sysselsättning och tillväxt för bygden.

För att möjliggöra detta samarbetar Vattenfall bland annat med Vindkraftcentrum och använder den digitala leverantörsdatabas som Vindkraftcentrum har tagit fram där lokala och regionala företag kan registrera sig och synliggöra sina tjänster.

Kristoffer Arnqvist nämner många exempel på hur man i projektet redan kunnat använda lokala företagare.
-    Vi har en snickare från Fredrika som ställt upp fantastiskt och hjälpt oss, samma sak med en elektronik- och IT-företagare från Åsele och vi har kunnat rekrytera lokalt för till exempel lokalvård och catering av mat till vår personal. Andra exempel är en lokal däckfirma som hjälper till med däckbyten, traktorförare och lastbilsåkare.

Under sommaren 2020 när vägarna ska byggas klart, kabeldragningen avslutas och de sista betongfundamenten gjutas kommer någonstans runt 70-100 ”vindkraftsarbetare” att inkvarteras i olika boenden i Fredrika med omnejd.


-    Men den stora kraftsamlingen blir nästa sommar. När det är som mest kommer det att vara i storleksordningen 150-200 arbetare på plats för att resa de 180 meter höga vindkraftverken i Blakliden och Fäbodberget, berättar Kristoffer Arnqvist.

FAKTA:
Blakliden med 50 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele kommun.
Fäbodberget med 34 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.
Vindkraftprojekten Blakliden och Fäbodberget fick ilagakraftvunna tillstånd 2015 respektive 2016.
Idrifttagning: 2021/2022.
Totalt höjd från rotorbladsspets: 180 meter
Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh
Ägare: Vattenfall, turbintillverkaren Vestas och det danska pensionsbolaget PKA
Övrigt: Vattenfall har tecknat ett 20-årigt elleveransavtal från vindkraftparken med Norsk Hydro.

Skador på rotorblad vanligast

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Försäkringsbolaget Marsh publicerar skadestatistik för vindkraftverk i Sverige.

Särskilt bladen står för frekventa skador och höga kostnader. Genomsnittskostnaden för ett blixtnedslag i ett rotorblad är en halv miljon kronor.

Intressant läsning för de företag som vill ge sig in och erbjuda servicetjänster i den växande branschen.

Klicka här för att läsa rapporten>>

Inbjudan Branschforum Vind 2020 24-25 september i Sollefteå och digitalt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum.se bjuder in till Branschforum Vind 2020 den 24-25 september ”lunch-till-lunch” på Hallstaberget i Sollefteå.

Konferensen blir både fysisk och digital. Enligt rådande regler är 50 personer välkomna att delta på plats, medan övriga kan delta via videolänk. Mer precisa detaljer meddelas senare. Dock, kryssa i hur du vill delta.

Det här är den största årliga vindkraftkonferensen i Mellannorrland som årligen samlar runt 150 deltagare. De senaste åren har Branschforum Vind arrangerats i bland Torpshammar och Östersund och i år är det alltså Sollefteå som står värd för arrangemanget.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén kommer att berätta om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.

Särskilt tema denna gång blir de nya möjligheter som skapas när ekonomin ska ”starta om” efter Coronapandemin med hjälp av investeringar som gynnar klimatomställningen.

Branschforum Vind handlar även om jobb och affärer i en växande bransch och på konferensen medverkar bland annat representanter för de byggen som pågår och planeras i trakten – samtidigt som vi presenterar en översikt av vad som sker i hela landet.

Särskilt fokus läggs på Jämtkrafts och Persson Invests etablering i Hocksjön i Sollefteå kommun.

På konferensen kommer Vindkraftcentrum.se att berätta om den nya digitala affärsplattformen där entreprenörer kan ansluta sig och som väntas ge flera lokala affärer.

Energidalen redogör för resultaten av det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och blickar framåt i sitt arbete med förnybar energi som tillväxtmotor.

Runt 80 kommuner står inför etableringar av storskalig vindkraft och bland andra delar Åsele med sig av sina erfarenheter av aktiv näringsutveckling i samband med Vattenfalls satsningar. Bland annat handlar det om tester och utveckling av elflyg.

Grön vätgas ses alltmer som ett kommande fordonsbränsle, men även som medel för energilagring och balansering av elsystemet. Vi får en dragning om forskningsläge och framtidsmöjligheter.

Allt detta och mycket till planeras till årets konferens. Men framförallt är Branschforum Vind en träffpunkt för affärsmöten och tillfällen för kommunföreträdare att träffa investerare på vår väg mot ett 100 % förnybart elsystem år 2040.

Vi bjuder på konferensavgift och alla måltider. Eventuellt logi betalar du själv. För dig som vill ha övernattning finns rum reserverade på Hotell Hallstaberget. Du bokar själv (telefon 0620-12320) och uppger ”Energidalen” vid bokning. Först till kvarn gäller!

Länk till anmälan>>

För mer information:

Erik Löfgren                                                               Torbjörn Laxvik
Energidalen i Sollefteå AB                                    Vindkraftcentrum.se
Tel 070-206 58 90                                                    Tel 070-780 90 34
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                      E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.