Nu ska det bli enkelt att pendla med elbil längs E14.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu ska Sundsvall Energi i samarbete med Jämtkraft göra det enklare att pendla med elbil. Satsningen ”Ladda Mittstråket” innebär att 85 nya laddstolpar installeras vid järnvägsstationerna längs E14 mellan Sundsvall och Storlien.

- Det här är en viktig satsning från vår sida, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Att nyttja el till billaddning är en förutsättning för energieffektiva transporter som dessutom är klimatsmart och går i linje med utvecklingen.

Ladda Mittstråket är ett samverkansprojekt som pågår 2020-2022 där Länsstyrelsen i Västernorrlands län är projektägare med Sundsvall Energi och Jämtkraft som samarbetspartner. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet är att minska klimatpåverkan från transporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar mellan Sundsvall och Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

- Som samverkanspart ska vi tillsammans med Jämtkraft ansvara för att laddstationerna kommer på plats. Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna för att förenkla för människor som tågpendlar till jobbet, säger Anders Jonsson.

Tillsammans med Sveriges ledande laddoperatör för elbilar, Bee, satsar även Sundsvall Energi på laddtjänster för el- och hybridbilar till hemmet, företaget eller bostadsrättsföreningen.

- I och med att antalet el- eller hybridbilar ökar får vi en större efterfrågan på laddtjänster, säger Anders Jonsson. Det märks att intresset är stort och att man vill nyttja de subventioner som finns. Att kunna ladda på ett smart sätt i framtiden kommer att vara viktigt för att hålla kostnaden nere och det blir extra viktigt i de fall man vill ladda lite snabbare, exempelvis gällande tjänstebilar som används flitigt.

Bilden: Anders Jonsson VD Sundsvall Energi AB
Foto:Sundsvall Energi

Stena Renewable investerar 1,7 miljarder i vindpark i Mönsterås

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande ska Stena Renewable investera omrking 1,7 miljarder kronor i den nya Vindparken Åby-Alebo som ska uppföras i Mönsterås kommun. Totalt kommer 36 verk byggas och blir därmed den största vindparken i södra Sverige.

– Det blåser bra i området och vindparken kommer att producera stora mängder förnybar el. Det gör att vi kan skapa omfattande klimatnytta under många år framöver, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av 36 vindkraftverk (Vestas V150) med en totalhöjd på 200 meter och en samlad effekt på 155 MW. Vindparken beräknas årligen producera cirka 500 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 100 000 villor. Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

Byggnationen påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022. Projektet beräknas totalt skapa cirka 350 årsarbeten och så långt som möjligt används lokal arbetskraft. Leverantörer till projektet är Vestas för vindkraftverken, Kanonaden för vägar, fundament och elnät samt E.ON för nätanslutning. I projektet medverkar 19 markägare.

– Vi har tidigare arbetat med dessa tre leverantörer i flera vindkraftsanläggningar med mycket bra resultat. Vi är väldigt glada över att få förverkliga detta projekt tillsammans med dem och markägarna, säger Peter Zachrisson.

Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. Kontraktet uppgår till 213 MSEK, exkl moms.

Vindparkens lokalisering i södra Sverige ger ett viktigt tillskott av elproduktion i elprisområde 4, där det i dag är ett underskott på elproduktion.

El kan lägga grunden till det fossilfria samhället

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Energiföretagen Sverige publicerat ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige.

När Sverige nu ställer om för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 är en stor del av lösningen att fossilfri el ersätter fossila bränslen inom såväl industri som transporter.

Det innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt. Till en början ganska långsamt, men efter 2030 i allt snabbare takt. Till år 2045 motsvarar ökningen 50 TWh, vilket innebär 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Som jämförelse var elproduktionen förra året 163 TWh och nettoexporten 26 TWh. Oavsett hur elproduktionen ser ut då kommer det krävas stora investeringar i både elnät och elproduktion.

Enligt energibranschens analys bör fokus i närtid därför läggas på att lösa utmaningen med elnätskapacitet i stället för att diskutera olika produktionsslag. Det krävs ett stärkt och utbyggt elnät och dessutom ett effektivt utnyttjande av fjärrvärme, energilagring och nya tekniker för att avlasta elsystemet när både elanvändning och effektbehov ökar. Energibranschen behöver även hitta nya smarta lösningar som underlättar för kunderna att bidra till utvecklingen.

Branschen lyfter fram ett antal åtgärder som riksdag och regering behöver enas om för att ge de långsiktiga förutsättningar som krävs för att färdplanen ska kunna genomföras. Här är sex av dem:
1. Tillståndsprocesserna för elnät, elproduktion samt elektrifiering måste kortas radikalt. Den aviserade översynen av svensk lagstiftning för att nå klimatmålen behöver bland annat anpassa miljöbalken till klimatmålen och resurser måste tillföras prövningsmyndigheter och domstolar.

2. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra ett systematiserat, brett förankrat samarbete med samhällets olika aktörer kring planering och prioritering av stamnätet och elnätskapacitet. Samarbetet ska utmynna i en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov på nationell och nordisk nivå.

3. Ge en statlig utredning i uppdrag att ta fram en hållbar, förutsägbar och långsiktig elnätsreglering. Den ska stimulera en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av elnät, både gällande flexibilitet och nätutveckling, och balansera samhällets olika intressen.

4. Ta fram en sammanhållen strategi med långsiktigt stabila, teknikneutrala och renodlade villkor för fjärrvärme och kraftvärme, för att värna den viktiga växelverkan i energisystemet mellan el, fjärrvärme, fjärrkyla.

5. Utred hur dagens marknadsmodell kan utvecklas genom att ett leveranssäkerhetsmål införs och en modell för marknadsmässig prissättning av alla stödtjänster genomförs. Regeringen bör därefter regelbundet utvärdera att modellen säkerställer fortsatt konkurrenskraft, leveranssäkerhet och ekologisk hållbarhet.

6. Ge långsiktigt stöd till tekniker som är centrala för att klimatmålet nås. Exempel på sådana är de som ger negativa koldioxidutsläpp, som avskiljning och lagring av koldioxid vid biobränsle- och avfallsförbränning.

– Energibranschen har fantastiska möjligheter att i stor utsträckning kunna bidra till omställningen till det fossilfria samhället. Det är med stor entusiasm vi tar oss an arbetet med att fortsätta att utveckla Sveriges fantastiska energisystem, som redan idag är ett av världens allra bästa, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

– Energibranschens färdplan är en förutsättning för att de andra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras. Den är en viktig bit av det pussel som nu läggs, och visar hur Sverige kan ställa om på ett sätt som kan bli en förebild för fler länder, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Länk till färdplanen, klicka här>>

Bilden: Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Foto: Jon Alexandersson, Energiföretagen

Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Vattenfall och TuuliWatti, Finlands största producent av vindkraft, tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland.

Vattenfall ansvarar från och med 1 januari 2020 för prognostisering, elhandel och balansansvar för TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland. Det finska bolaget har för närvarande en installerad kapacitet på 441 MW och elproduktion år 2019 på 1,3 TWh, vilket motsvarade 20% av Finlands vindkraftsproduktion.

- Avtalet med TuuliWatti är helt i linje med Vattenfalls ambition att bli en ledande leverantör av energitjänster för förnybar el till företagskunder i Europa. Detta avtal är ett viktigt steg för Vattenfall i vår ambition att etablera en storskalig verksamhet för energitjänster inom vindkraft i Norden, säger Johan Hagsten, chef för Origination inom affärsområdet Markets.

Vattenfall erbjuder ett komplett utbud av energitjänster för producenter och stora konsumenter av förnybar el i alla nordiska och nordeuropeiska länder. Härigenom hjälper Vattenfall kunderna att utnyttja fördelarna med elmarknaden genom att ta den riskprofil som kunderna vill ha.

- Vattenfall erbjöd den mest kostnadseffektiva lösningen för att hantera vår balansrisk för vindproduktion. I avtalet ingår även en nyligen färdigbyggd vindkraftspark, 'Ii Viinamäki', vilken var den första vindinvesteringen i Finland som gjordes utan statligt stöd, säger Tuomas Candelin-Palmqvist, chef för TuuliWatti.

Om Vattenfall och företagets energimarknadstjänster:
Vattenfalls nordiska kunders vindtillgångar förvaltas från den nordiska elhandelsavdelningen i Stockholm, där företaget kombinerar omfattande erfarenhet från europeiska kraftmarknader med den senaste tillgängliga tekniken för att optimera värdeskapande på energiservicemarknaden och inom kortfristig elhandel. För närvarande har Vattenfall såväl elförsäljning som vattenkraftverk i Finland.

Om TuuliWatti:

TuuliWatti Oy är ett intresseföretag med industriell vindkraft som ägs av energibolaget St1 och S Groups S-Voima. S-Voima ägs av SOK och regionala kooperativa företag. TuuliWatti grundades 2009

Vestas ska bli koldioxidneutrala senast 2030

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande kommer Vestas att minska sitt globala koldioxidavtryck med 55 procent fram till 2025 och nå 100 procent år 2030.

De första stegen kommer att tas i år genom att gå över till elfordon för sina företagsbilar samt att börja ersätta sin globala fordonsflotta med förnybara bränslefordon. Vestas fabriker och kontor har drivits med 100 procent förnybar el sedan 2013.

- Att bli koldioxidneutral i vår egen verksamhet och minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja är nästa fas av vår resa för att säkerställa en mer hållbar planet för kommande generationer - vilket är vårt syfte som företag och som individer säger Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas’ Head of Sustainability