Sverige toppar energiövergången

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Det går trögt att få världens länder att ställa om till förnybart. Energimixen hos många innehåller fortfarande kol.  Det rimmar dåligt med det gemensamma Paris-målet att få ner den genomsnittliga temperaturhöjningen till närmare 1,5 grader C.  Enligt World Economic Forum har Sverige kommit längst med energiomställningen.

Alla länder är medvetna om att den globala uppvärmningen måste begränsas och att övergången från fossilt bränsle till förnybart är nödvändigt. För att nå ett stabilt, hållbart globalt energisystem ställs stora krav på ett samordnat och systematiskt tillvägagångssätt där den nya teknikens alla möjligheter utnyttjas.
Den senaste rapporten från World Economic Forum som handlar om att en effektiv energiövergång ska främjas (Fostering Effective Energy Transition)  används ett index (ETI) som jämför energisektorn i 115 länder och hur deras beredskap för en energiövergång ser ut. Jämförelsen baseras på ländernas energisäkerhet och energitillgång, deras ekonomiska utveckling och tillväxt samt miljöhållbarhet och förutsättning för att lyckas i framtiden.

Länderna i Nordeuropa fortsätter att dominera och Sverige behåller första platsen när det gäller att ställa om till förnybart. En bidragande orsak är den höga investeringstakt när det gäller vindkraft.
Energiövergångsindex 2019
De tio länder som kommit längst med energiomställningen
Sverige, Schweiz, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Island

Text: Birdie Dahlberg

Efter energiöverenskommelsen - Stora vindkraftsinvesteringar är gjorda

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

62 miljarder i investeringsbeslut har gjorts för de närmaste åren. Det visar en sammanställning av Svensk Vindenergi.

De nya vindkraftsprojekten mellan år 2017–2021 beräknas efter driftsättning att årligen leverera 19,1 TWh. Sammantaget med nuvarande elproduktion får Sverige 35 TWh vindkraftsel år 2022, mer än dubbelt så mycket som 2018.

Vindkraftparkerna beräknas ge ett ökat antal arbetstillfällen, 4 800 under byggnationen och 9600 årsarbeten under åren de är i drift. Andra positiva effekter, förutom klimatnyttan, är att statskassan får 128 miljoner mer i fastighetsskatt och 6,3miljarder i energiskatt.

En förklaring till den snabba investeringstakten är klimatlagen och de mål om 100-procentigt förnybart elsystem 2040 som den blocköverskridande energiöverenskommelsen tog. Energiöverenskommelsens mål om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030 kommer att nås minst nio år i förtid.

Den snabba utbyggnaden är imponerande. Men om investerare och projektutvecklare fortsatt ska välja den svenska marknaden måste ett antal allvarliga hinder undanröjas så snart som möjligt. Charlotte Unger Larson på Svensk Vindenergi pekar på att myndigheternas instruktioner uppdateras så att klimatfrågan alltid vägs in i de beslut som fattas. Tillståndsprocessen förenklas och göras mer rättssäker. Vidare bör elnäten och elsystemet moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion och att en marknad för systemtjänster skapas.

Text: Birdie Dahlberg

Satsning på marknadsföring av yrket vindkrafttekniker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Uppsala universitet/ Campus Gotland har i veckan dragit i gång ett ettårigt projekt för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker och de utbildningar som finns.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och i arbetet samarbetar Uppsala universitet/Campus Gotland bland annat med Arbetsförmedlingen, Svensk Vindenergi, det så kallade sollefteåprojektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Vindkraftcentrum.se

I veckan inleddes arbetet med en tvådagars workshop på Campus Gotland i Visby.

- Utbyggnaden av vindkraft kommer att vara omfattande över hela landet i många år framöver när vi ska förverkliga riksdagsbeslutet att all elproduktion i Sverige ska vara 100 % förnybar och fossilfri senast år 2040, konstaterar Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och fortsätter:

- Redan idag har vi en brist på vindkrafttekniker och branschens bedömning är att vi behöver ett årligt tillskott på cirka 150 nya vindkrafttekniker under många år framöver för att klara kompetensförsörjningen. Därför är det här projektet viktigt.

Samverkansprojektet ” Marknadsföring av vindkrafttekniker” kommer att arbeta med att öka kännedomen om och marknadsföra de två YH-utbildningar till vindkrafttekniker som finns i Sverige idag (Campus Varberg i Halland och Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund), men även andra utbildningsmöjligheter inom vindkraft – och som en direkt konsekvens av detta även arbeta med att öka kännedomen och kunskapen om yrket vindkrafttekniker och det stora arbetskraftsbehov som finns de kommande 20-30 åren.

- Projektets främsta syfte är att främja arbetet för att minska bristen som finns på vindkrafttekniker och skapa förutsättningar för att kompetensförsörjningen ska klaras såväl för den planerade vindkraftutbyggnaden som drift och underhåll av de befintliga 3500 vindkraftverk som finns i Sverige idag, säger Erik Löfgren.

Redan idag finns flera aktiviteter planerade i det ett-åriga projektet:
•    Engagera vindkrafttekniker som agerar ambassadörer för yrket och berättar om sin vardag i sociala medier.
•    En marknadsföringsbroschyr om yrket och de utbildningar som finns kompletterat med bland annat VR-filmer och annat digitalt material.
•    En rapport om utmaningarna i framtiden baserat på djupintervjuer och workshop med branschföreträdare, studenter och utbildare.

- Många arbetar med de här frågorna redan idag, men arbetet behöver koordineras och göras mer samstämmigt och därför är vi mycket glada över att Uppsala universitet/ Campus Gotland tagit det här initiativet och att Energimyndigheten beviljat projektmedel, säger Erik Löfgren.

84 miljoner till vindkraftsforskning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Forskningsmedlen, som avsätts mellan åren 2022 och 2024, är tänkt att gå till satsningar som bidrar till lösningar för att nå energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybart till 2040.

Energimyndigheten arbetar för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem. Där är vindenergin är ett viktigt energislag för att nå målet. Myndigheten uppskattar att vindkraften i Sverige kan stå för hälften av elproduktionen i ett elsystem med 100 procent förnybart.

Fem områden pekas ut som viktiga där det finns behov av insatser och lösningar. Det är:

*Utveckling och byggnation av resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden som kallt klimat, skogrik terräng och innanhav.
*Vindkraftens påverkan på samhället och miljön.
*Vindkraftens integration i elsystemet.
*Samverkan, kunskapsspridning och byggande av kompetens.
*Utveckling av näringslivet och skapande av lokal nytta från vindkraft och export av hållbara innovationer.

Utlysning inom kort
Energimyndigheten vill bredda utlysning som inte bara innefattar vind, utan även områdena sol och elnät. Dessa områden har många utmaningar och möjligheter gemensamt. Med denna bredare ansats hoppas man få en bättre helhetssyn kring de gemensamma frågeställningar som respektive område har.

Hoppas på fler kvinnor
Myndigheten vill att fler kvinnor söker så inte värdefull kompetens går förlorad. Fler företagsdrivna projekt och gärna projekt där det sker ett samarbete mellan forskare och branschen tas gärna emot.

Text: Birdie Dahlberg

Amazon satsar på svensk vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den kommande vindkraftsparken i värmländska Bäckhammar kommer att få en prominent kund. Amazon Web Services, AWS väljer enbart förnybar energi.

Vindkraftparken är under byggnation av KGAL Group. 31 verk kommer årligen producera upp till 400 GWh el, tillräckligt för att förse en stad som närliggande Kristinehamn med el under ett år. Det är lika mycket vindel som producerades totalt i hela landet kring millennieskiftet. Den beräknas vara i drift 2020.

AWS tre svenska datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm kommer vara en av kunderna och drivas helt av förnybar energi. AWS anläggningar använde under 2018 drygt 50 procent förnybar energi. AWS siktar även på att köpa förnybar energi från vindkraft på Irland och i USA.

-Vi har ett långsiktigt åtagande att använda 100 procent förnybar energi för att driva vår globala AWS-infrastruktur, säger Peter DeSantis, vice vd för global infrastruktur på Amazon Web Services i ett pressmeddelande.

Amazon är en av världens största e-handelföretag, i USAs har det närmare hälften av e- handelsmarknaden. Företaget startade en gång med bokförsäljning på nätet, idag har det lagt till den ena produktkategorin efter den andra.

Text: Birdie Dahlberg