Värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

En guide har tagits fram av Uppsala universitet, Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län.

I guiden menar man att
- Inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden.
- Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.

Guiden är tänkt att ge stöd och inspiration i det arbetet.

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Aktivt arbete med deltagandeprocesser skapar värde både för det egna företaget och för branschen som helhet är den slutsats som dras i guiden.

Guiden lyfter fram att utbyggnaden av vindkraft måste ske på ett hållbart sätt, miljömässigt likväl som socialt och ekonomiskt.

Vidare skriver man att kommunikation är grundläggande i ett deltagande arbetssätt. Upplägg och genomförande av kommunikation och möten kring vindkraftsetableringar har stor inverkan på för det lokala mottagandet och den allmänna inställningen till vindkraftsutbyggnaden. Anledningen är att det påverkar sådant som kunskapsutbyte och delaktighet, samt i förlängningen centrala aspekter som tillit mellan parter och legitimitet i processen.

Att kommunicera och anordna givande möten för att kunna etablera och driva vindkraftsparker är dock inte alltid enkelt. Ogenomtänkta eller otillräckliga deltagandeprocesser kan skapa oro och konflikter. Väl genomförda deltagandeprocesser kan skapa mervärde, inte bara globalt kopplat till exempelvis klimatfrågan, utan även bidra till det lokala sammanhanget.

Läs hela guiden, klicka här>>

Lokal nytta av vindkraft – Idébank

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

En första lansering av Vindkraftskurs.se gjordes 2014 och är en web-baserad utbildning som drivs av Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten.

Som en ny modul i utbildningen finns nu ”Lokal nytta av vindkraft – Idébank” att söka kunskap och tips i. Den visar exempel på ekonomiska, miljömässiga och sociala mervärden som genereras lokalt och regionalt när vindkraft etableras. Länk till modulen - idébank

Den lokala nyttan eller mervärdet för lokalsamhället kan se ut på olika sätt beroende på faserna i vindkraftsparkens livscykel från byggnadsfas via driftsfas till nedmontering- eller generationsskiftesfas.

Den senaste versionen av vindkraftskurs.se omfattar vindkraftens bidrag till 100 procent förnybar elförsörjning, nätanslutning och lokal nytta. Uppdatering av texter, tabeller, figurer, statistik, rapporter och forskning. Länk till Vindkraftskurs

Fika bygger bygd och framtidstro i vindbyar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I Haveröområdet i Ånge kommun har just en vindpark med 56 turbiner uppförts. Samtidigt har en utvecklingsplan för bygden upprättats och en förening bildats som tar emot och fördelar den bygdepeng som avtalats.

- Med avstamp i den mycket gamla traditionen av att gå hem till grannen för att dricka kaffe och prata strunt, så har totalt 40 bymöten hållits mellan perioden mars 2019 till januari 2020, står exempelvis att läsa i den nyss publicerade slutrapporten.

Syftet med det projekt som bedrivits har varit att maximera den lokala nyttan av vindkraftetableringen i Haveröbygden genom att finna former för dialog mellan företrädare för olika åsikter och därmed minska polariseringen.

Huvudsakligt fokus kom att ligga på att bilda den förening som tar emot den frivilliga ersättning som parkägaren utlovat och att föreningen verkligen skulle få tillräcklig förankring i byar som inte alltid haft gemensamma intressen.

Projektet hade att ut från att bygdemedlen skulle fördelas inom en cirkel ritad två mil från vindkraftområdet Länsterhöjden-Storflötten. I området ingår marker i fem olika kommuner och inbegriper ett 20-tal byar.

Centrala i arbetet har de 34 by-ambassadörerna varit och de är bybor, företagare, föreningsmänniskor, politiker, anställda, pensionärer, föräldrar, vindkraftsmotståndare och vindkraftsförespråkare – alla med en sak gemensamt; att man vill arbeta för att utveckla bygden.

Intresset för att fortsätta bygga vindkraft i Ånge kommun är fortsatt stort och det finns planer på ytterligare 200 turbiner. Ett par av parkerna kan börja byggas i närtid. För att ta tillvara erfarenheter som gjorts och möjligheter som ges har ännu en projektansökan gjorts.

Det nu avslutade projektet har bedrivits av Näringslivskontoret i Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten, och i nära samarbete med SCA Energy AB och Turinge Intresseförening.

Idéellt engagerade by-ambasssadörer kommer från Östavall, Nybo, Byberget, Kölsillre, Haveröviken, Säter, Kvisselbäcken, Haverövallen, Ön, Ytterturingen, Överturingen, Handsjöbyn, Länstersjön, Ocksjön, Enbo, Kälen och Gillhov.

Torbjörn Laxvik

Länk till rapporten
Länk till utvecklingsplanen

Välkommen till Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum.se bjuder in till Branschforum Vind 2020 den 24-25 september ”lunch-till-lunch” på Hallstaberget i Sollefteå.

Det här är den största årliga vindkraftkonferensen i Mellannorrland som årligen samlar runt 150 deltagare. De senaste åren har Branschforum Vind arrangerats i bland Torpshammar och Östersund och i år är det alltså Sollefteå som står värd för arrangemanget.

Särskilt tema denna gång blir de nya möjligheter som skapas när ekonomin ska ”starta om” efter Coronapandemin med hjälp av investeringar som gynnar klimatomställningen.

Branschforum Vind handlar även om jobb och affärer i en växande bransch och på konferensen medverkar bland annat representanter för de byggen som pågår och planeras i trakten – samtidigt som vi presenterar en översikt av vad som sker i hela landet.

På konferensen kommer Vindkraftcentrum.se att berätta om den nya digitala affärsplattformen där entreprenörer kan ansluta sig och som väntas ge flera lokala affärer.

Energidalen redogör för resultaten av det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och blickar framåt i sitt arbete med förnybar energi som tillväxtmotor.

Runt 80 kommuner står inför etableringar av storskalig vindkraft och bland andra delar Åsele med sig av sina erfarenheter av aktiv näringsutveckling i samband med Vattenfalls satsningar. Bland annat handlar det om tester och utveckling av elflyg.

Grön vätgas ses alltmer som ett kommande fordonsbränsle, men även som medel för energilagring och balansering av elsystemet. Vi får en dragning om forskningsläge och framtidsmöjligheter.

Allt detta och mycket till planeras till årets konferens. Men framförallt är Branschforum Vind en träffpunkt för affärsmöten, tillfällen för kommunföreträdare att träffa investerare på vår väg mot ett 100 % förnybart elsystem år 2040. Alla typer av företag som har uppdrag i branschen liksom företag som vill in i branschen får gott om möjligheter att knyta nya kontakter.

Vi bjuder på konferensavgift och alla måltider. Eventuell logi betalar du själv. För dig som vill ha övernattning finns rum reserverade på Hotell Hallstaberget. Du bokar själv (telefon 0620-12320) och uppger ”Energidalen” vid bokning. Först till kvarn gäller!

Men hur påverkas Branschforum Vind av den pågående Coronapandemin?

Vår utgångspunkt är att läget ljusnat i höst och att konferensen kan genomföras som planerat. Och i så fall får vi den kickstart vi alla längtar efter.

Definitivt beslut fattas den 1 augusti – och är det inte genomförbart som vi tänkt tar vi till ”Plan B”

Anmälningsformulär, klicka här>>

För mer information:

Erik Löfgren                                                               Torbjörn Laxvik
Energidalen i Sollefteå AB                                    Vindkraftcentrum.se
Tel 070-206 58 90                                                    Tel 070-780 90 34
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                      E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Videokampanj ska få fler att YH-utbilda sig till vindkrafttekniker i Strömsund

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Samtidigt som varslen ökar i spåren av corona, saknas 200 vindkrafttekniker per år i flera år framöver. Därför satsar nu Strömsunds kommun på en videokampanj för att få fler att söka YH-utbildningen till vindkrafttekniker. Enligt kommunen riktar sig kampanjen särskilt till människor som blivit uppsagda på grund av coronapandemin.

Vindkraftteknikerutbildningen är i princip en garanti för jobb. Och jobben är säkrade i 20-25 år framöver. Ett erbjudande få branscher kan matcha. Gymnasieexamen räcker för att söka. Läs mer om utbildningen. https://www.hjalmar.nu/vindkraft

Se film om yrket här>>

Strömsunds kommunalråd: ”Informera om vindkraftteknikerutbildningen!”Samtidigt som varslen ökar i spåren av corona, saknas 200 vindkrafttekniker per år i flera år framöver. Därför satsar nu Strömsunds kommun på en intensivkampanj för att nå ut till alla kommuner som har vindkraft med ett tydligt budskap: informera om utbildningen till vindkrafttekniker! Trygga jobb i 20-25 år framåt och säkra skatteintäkter till kommunen. Se filmen här>>