Munkflohögens vindpark invigd

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Hundratals nyfikna kom till bygdegården för att inviga Munkflohögens vindkraftpark några kilometer söder om byn.

- Vi har anlitat många lokala företag och det har visat sig vara både lönsamt och effektivt, sa Vasavinds VD Anette Eriksson i sitt invigningstal.

Parken består av 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Vasavind har övertagit projektet från FemPer, ett lokalt bolag med Pelle Stjernström som förgrundsgestalt.


Pelle Stjernström har varit med och utvecklat projektet i Munkflohögen från början. Ett projekt - om alltså Vasavind tagit över. Till höger konferencieren Martin Machnow.

- Utifrån vindkraftsutbyggnaden i trakten startade vi Vindpenningen som lånat ut riskvilligt kapital och vi lyckades över förväntan. Ett tiotal företag har startats vilket innebär långsiktig nytta för bygden, sa Pelle Stjernström nöjt.

En jämn ström intresserade fyllde parkeringar och bygdegård där det bjöds på mat och fika. Särskilt hade Östersund anledning att fira. För första gången byggs storskalig vindkraft i kommunen.

- Vi vill ha våra vintrar kvar, sa Hanna Wagenius som är ordförande för Östersunds kommunfullmäktige.

Här i bygdegården möts det lokala engagemanget med de globala utmaningarna, som energiomställningen. Östersund är en del av en hållbar global utveckling.

Även Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson betonade energiomställningen.

- Den nya parken är ett viktigt bidrag till en 100 procent förnymar elproduktion, sa hon från scenen i bygdegården.

Landshövding Jöran Hägglund berättade om länets klimatstrategi som också omfattas av Region Jämtland-Härjedalen och kommunerna.

- I länet produceras 14,5 terrawattimmar vattenkraft och den ökande vindkraften med tre terrawattimmar. Själva gör vi av med fem av dessa och ska fortsätta exportera förnybar el.

I invigningsprogrammet skönsjöng Emma Härdelin och Torkel Johnsson blåste i bockhorn. När de små vindkraftverken på scenen började snurra, blåste han dock en fanfar i näverlur.

Platschefen Rolf Rubensson var en av dem som guidade på bussturer längs de två mil förstärkta och nybrutna vägarna i parken. Fyra vindkrafttekniker är anställda för att ta hand om de 23 verken. När grannparken Åskälen står klar ska ytterligare tio anställas.

- Vi ska börja resa de 80 verken i månadsskiften juni/juli, säger Rolf Rubensson.

De som inte åkte buss fick extra underhållning av Ellen Sundberg och kören BB Gospel.

Under själva byggtiden har 100-150 personer varit verksamma. I maskinparken har ett 20-tal grävmaskiner, lika många lastbilar, ett tiotal traktorer och några bandschaktare ingått.

Vindkraftparken ligger några kilometer från själva byn Munkflohögen och består av 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Parken ligger i Östersunds kommun, nära gränsen till Strömsunds kommun.

Anette Eriksson framhöll att lokal och regional arbetskraft har använts i stor utsträckning.

 

Vindkraften en ny basindustri. Reportage och presentationer Åselekonferensen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Att vindkraften är på väg att bli en basindustri som gynnar den lokala och regionala samhällsutvecklingen var ett genomgående tema på vindkraftskonferensen i Åsele.  En ny upphandlingsmodell presenterade med möjlighet till fördelaktiga lån. Via en leverantörsdatabas får de lokala företagen möjlighet att delta i upphandlingen inför en vindkraftsetablering

Bilden företäller när Garantia och Vattenfall samt Åsele och Lycksele kommuner invigde överenskommelsen. I stället för att klippa band knöt man ett band. Från vänster Andreas From Åsele, Jeanette Lundqvist Vattenfall, Caroline Nyström Garantia, Christer Rönnlund Lycksele.

Affärmodellen som tagits fram av Vindkraftcentrum, Vattenfall och kreditgivningsföretag Garantia har nu börjar tillämpas i Åsele där Vattenfall uppför de närmaste åren tre vindkraftparker: Blakliden 50 verk, Fäbodberget 34 verk och på gränsen till Lycksele Vargträsk 21 verk. Parken ska stå klar i slutet av 2021. Under byggnation och under driftfasen på 20-25 år kommer över 100 olika branscher att involveras. Se bild nedan.Vindkraftcentrum har räknat på att en etablering av denna storlek ger cirka 1000 nya årsanställningar, varav 450 regionala arbetstillfällen. Det är 150 arbetstillfällen per år utslaget på tre års tid. Under de 25 åren verken är i drift räknar man med 40 årsanställningar, varav 37 regionala.Bilden: Calle Birgersson näringslivschef Åsele

En sak som är säker och det är att vindkraftsetableringar är här för att stanna. Då är det är viktigt att vi samarbetar så att våra regionala företag tar hand om de jobb som skapas på orten. Men det gäller att företagen är proaktiva. Vår region har ett starkt samarbete. Om ett företag ska starta kollar jag med andra kommuner om de har ett liknande företag. Om inte föreslår jag att de kan använda det nystartade, säger Calle Birgersson, näringslivschef på Åsele kommun.

Maximera lokal nytta
För att maximera den lokala nyttan ha Vindkraftscentrum startat en leverantörsdatabas. 140 lokala och regionala företag har redan registrerat sig så att de kan vara med i anbudsförfarandet när vindkraftsprojektörer behöver arbetskraft.  För att kunna vara med i upphandlingen kan företagen behöva kapital för att finansiera köpet av till exempel en grävmaskin. Det har varit svårt för mindre företag att få lån från bankerna. Modellen är att vid investeringsbeslutet lägger projektören, i detta fall Vattenfall, ett belopp i Garantia som administrerar utlåningen. 

Vi vill skapa möjligheter för lokala företag så de kan delta i upphandlingen. Många kompetenser och resurser kommer behövas. Inte bara det traditionella att bryta mark, lägga vägar och gjuta fundament utan det kommer att behövas service på bygden, som logi, matställen, träningsmöjligheter och frisör, säger Jeanette Lundquist, kommunikatör.

Även befintliga parker, som har många år på nacken och som antingen kommer att genomgå ett generationsskifte, en så kallad repowering eller rivas, skrotas eller återvinnas kommer att ge jobb.

Ett 60-tal personer av branschföreträdare, representanter från kommunernas näringslivskontor och politiker deltog. Nu hoppas Vindkraftscentrum, som anordnade konferensen, att arbetssättet med databaser och Garantiamedel sprids till andra kommuner där vindkraft etableras.

_________________________________________________________________________________________

Film

Klicka här för att se filmen>>

När ett vindkraftbolag visar intresse för din kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling. Som förtroendevald eller tjänsteman på näringslivskontoret bör du skaffa så mycket fakta du kan och dela med dig av den till kommunens näringsidkare. Som företagare gäller det att ta kontakt med kommunen och be om information. Ta också reda på hur du kan bidra med de tjänster eller produkter som du har och anmäl dig till Vindkraftcentrums företagsdatabas. Den företagare som behöver investera för att kunna ta på sig uppdrag i anslutning till bygget av en vindkraftpark kan vända sig till Garantia. De har skräddarsydda lösningar för företagare som har svårt att få banklån eller hitta riskvilligt kapital.

Klicka här för att se en film från konferensen>>

Text: Birdie Dahlberg
_________________________________________________________________________________________
Presentationer

Jobb och affärer på längre sikt - Utbyggnaden fortsätter, drift och underhåll innebär många fler tjänster än vad någon insett, verk som är satta i drift ska renoveras, bytas ut eller skrotas och återvinnas. Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se. Klicka här>>

Vattenfall - vindkraft för ökat värdeskapande. Jeanette Lundqvist  Klicka här>>

Testbädden för vindkraft i kallt klimat - Teknik- och produktutveckling samt forskning och innovation - vilka provningar och test förväntas? Vilken nytta har kommunerna av denna? Information och dialog ned testcenterprojektet. Projektledare Tanja Tränkle , RISE, och projektkoordinator Jörgen Svensson, Skellefteå kraft. Klicka här>>

Gotland har lång erfarenhet av vindkraft - Gamla verk har ersatts med nya, samexistens råder med besöksnäringen. Bland annat örnar och kablar är hinder för vidare utbyggnad. Nu prövas nya former för lagring av vindenergin. Josefin Knudsen, projektör vid Ownpower.  Klicka här>>

Nuvarande och kommande utbyggnad av vindkraft -  Varför det byggs så mycket och om det går uppfylla statsmakternas uppdrag. Klimatomställning och Energiöverenskommelsen.  Charlotte Unger Larson, VD i Svensk vindenergi. Klicka här>>

Utbildningar och kompetensutveckling - i det förnybaras spår. För att kommunerna ska dra större nytta av utbyggnaden gäller att ungdomar och andra utbildar sig för jobben. Generator för hållbar tillväxt generator berättar om strategier framåt och möjligheter till högskoleutbildningar på distans. Projektledare Hans Pahlin. Klicka här>>

Ny vindkraftssamordnare i Sydost

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

-Myndigheterna måste få en gemensam hållning till vindkraft. Där det är bra vindlägen som inte förstör betydande naturvärden och på rimligt avstånd från bebyggelse ska det vara tillåtet att bygga, säger Mari-Louise Wernersson.

Hon tar över rollen som vindkraftssamordnare för Sydost* efter Lars Thomsson som gått över till att vara riksdagsledamot på heltid.

Mari Louise Wernersson (c) har arbetat som politiker i 20 år, närmast kommer hon från Falkenbergs kommun där hon varit kommunstyrelsens ordförande i 13 år. Som kommunalråd har hon engagerat sig i förnyelsebar energi. Falkenberg är självförsörjande på förnybart, varav 85 procent är vindkraft. Tillsammans med vindkraftens 81 verk produceras 500 GWH i kommunen.

Hon växte upp på Öland och blev tidigt aktiv i och med kärnkraftomröstningen1980. Som 14- åring valdes hon till vice ordförande för linje tre som Folkkampanjen mot kärnkraft stod bakom.

­‑Om vi ska klara våra mål 2040 måste alla berörda samarbete bättre, slår Mari Louise Wernersson fast.

Då tänker hon bland annat på försvaret och hinderbelysningen och att möjligheterna öppnas för att bygga havsbaserad vindkraft.

Text: Birdie Dahlberg, Foto:privat

*Sydost innefattar länen Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland och Blekinge.

Ökad lokal nytta av vindkraftutbyggnad vid bygget av Munkflohögens vindkraftpark

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den lokala nyttan av vindkraftutbyggnaden har stärkts. Det visar en delrapport om det pågående arbetet med vindkraftparkerna Munkflohögen och Åskälen i Jämtland. Hela 84 procent av de arbetade timmarna har utgjorts av lokal eller regional arbetskraft. Hittills har antalet lokala/regionala årsanställningar från projektets början uppgått till ungefär 140.

Med multiplikatoreffekter (de kringeffekter som en vindkraftinvestering medför), innebär det totalt 175 årsanställningar. Det framgår i en färsk delrapport från Vindkraftcentrum som har kartlagt och analyserat lokala och regionala nyttoeffekter i projekten Munkflohögen och Åskälen i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Analysen omfattar mark och anläggningsentreprenad, servicebyggnad, trans­formatorstation, intern el samt anslutningsledning för parkerna. Montage av torn och turbiner utförs huvudsakligen av utländska företag och är inte medräknat i analysen. Det finns inga svenska företag som erbjuder den tjänsten.

Byggfasen är just avslutad i Munkflohögens vindpark där de 23 verken har börjat producera el. Det större projektet Åskälen med 80 verk kommer att vara driftsatt i början av 2020

- När båda parkerna är i drift kommer vi att slutrapportera. Men resultaten hittills pekar på att de här etableringarna är de hittills mest framgångsrika när det gäller att skapa lokal och regional nytta, säger Vindkraftcentrums Christer Andersson som svarar för analysen.

Vindkraftcentrum har tidigare gjort analyser av lokal nytta vid vindkraftsetableringar som Glötesvålen (Härjedalen), Skogberget (Piteå) och Mörttjärnberget (Bräcke).

En av framgångsfaktorerna har varit projektörens - Vasa Vind - uttalade målsättning är att lokala företag ska engageras i så stor utsträckning som möjligt.

- Att vi använder lokal arbetskraft är givetvis bra för bygden men det har också visat sig vara mycket fördelaktigt för projektet. Man är mer engagerad och mån om projektet då det är på hemmaplan och man känner till de lokala förhållandena,  säger Vasa Vinds vd Annette Eriksson.

Platschefen Rolf Rubensson, som själv kommer från trakten, har lång erfarenhet från vindkraftsbranschen och arbetade bland annat med Havsnäs vindkraftpark som byggdes runt 2008 och på den tiden var Sveriges största, med 48 verk.

-De turbiner vi har jobbat med i Munkflohögen producerar dubbelt så mycket el, säger Rolf Rubensson. Det är en fantastisk utveckling.

Han nämner ett exempel på fördelen med lokal arbetskraft: Att maskinförarna känner till terrängen och de vädermässiga förhållandena har bidragit till en effektivare byggprocess, ”det bara var två stilleståndsdagar under byggfasen och en av dem var julafton”, säger Rolf Rubensson.

 

Av de 226 företag som varit involverade i byggfasen, är 177 regionala. Ett av dem är Åke Abrahamsson Bygg AB i Hammerdal som har varit huvudentreprenör för den servicebyggnad som har uppförts för de c:a 20 drifttekniker och driftsledning som ska arbeta med parken. De kommer från regionen och den byggnad de ska ta i anspråk är på flera sätt lokalproducerad, till och med virket som använts kommer från skogarna i trakten.

- ”Vi har satsat på ett modernt och nybyggt platskontor nära parkerna för att skapa en förutsättning för ett bra samarbete mellan turbinleverantören Vestas och Vasa Vinds personal. Vi är övertygade om att ett bra lokalt samarbete ökar effektiviteten och kvaliteten i arbetet med driften. Vi skall ju vara här i minst 25 år”, säger Annette

 Fyra framgångsfaktorer för lokal nytta

·       Ägaren har insett vikten av lokalt deltagande både för  
projektekonomi och acceptans och ställt krav på detta. 

·       En erfarenhet platschef med ett stort lokalt nätverk. 

·       Huvudentreprenör som arbetat efter ägarens målsättning. 

·       Ett lokalt nätverk som gemensamt hittat snabba lösningar på de problem som kan uppstå vid ett stort infrastrukturprojekt, vilket har varit fördelaktigt för projektets ekonomi.

Fakta Munkflohögens vindkraftpark

23 stycken Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW. Navhöjd 125 m , totalhöjd 180 m.

Total effekt: 48.75 MW.

Parken är byggd av Vasa Vind.

Parken ägs av APG som förvaltar pensionsfonder.

Huvudentreprenör, mark och anläggning: Stenger Ibsen 

Huvudentreprenör, servicebyggnad Åke Abrahamsson Bygg AB

Underentreprenören Ottossons åkeri AB i Strömsund har använt 39 lokala företag till hjälp 

Fakta vindkraftparken Åskälen:

Parken kommer bestå av 80 stycken Vestas V136 3,6MW med navhöjd 112m och kommer generera över 900 GWh förnybar elektricitet per år.

Hela vindkraftparken beräknas vara driftsatt i början av 2020.

Bakom investeringen står den holländska pensionsförvaltaren APG.

Ardian förvärvar vindpark utanför Lillhärdal från OX2 för över 3 miljarder SEK

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ardian, ett av världens ledande investmentbolag, tillkännager idag en investering på 3 miljarder kronor för att bygga en vindpark i Åndberg/Härjedalen under ledning av OX2.

Ardian förvärvar projekträttigheterna från OX2, en ledande vindkraftsutvecklare i Norden. Ardian har också anlitat OX2 för att leda byggnationen av parken samt för teknisk och kommersiell förvaltning av anläggningen. Vindparken kommer att driftsättas 2021 och förväntas att producera ca 800 GWh/år.

Investeringen i vindparken som har 53 turbiner, är en av de största vindkraftsaffärerna som gjorts i Sverige, ett land som internationellt ses som världsledande inom innovation och utveckling av hållbar energi.

Ardians portfölj i Norden, som redan omfattar två investeringar i vindparker i Norge och Sverige, kommer nu att överstiga 400 MW bruttokapacitet, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för mer än 600 000 elbilar. OX2 bygger för närvarande över 1 GW vindkraft i Norden (varav ca 90 % i Sverige), vilket är ett rekord.

Amir Sharifi, Managing Director på Ardian Infrastructure säger: “OX2 är den perfekta partnern för oss i detta projekt. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla en högkvalitativ vindpark med hjälp av den allra senaste tillgängliga tekniken. Vårt mål är att uppnå bra ekonomiska resultat utan subventioner, med en positiv inverkan på alla intressenter”.

Paul Stormoen, VD på OX2 Wind säger: “Vi är väldigt glada att ha etablerat en god affärsrelation med Ardian efter en realisationsprocess som har kännetecknats av stor professionalitet och samarbetsanda.  Vi ser nu fram mot att börja bygga tillsammans med våra underentreprenörer. Vindparken är en betydande lokal satsning och ett viktigt bidrag till den pågående globala omställningen till en förnybar energisektor”.