Jämtkraft bygger ny kraftledning för vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande utökar Jämtkraft elnätet i Jämtland och Västernorrland. Nära två mil kraftledning byggs mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation i närheten av Överturingen i Ånge kommun. Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet.

- Det länsöverskridande bygget beräknas ta omkring ett och ett halvt år. Vi har börjat i sommar och ska vara klara till årsskiftet 2019/2020. Under våren genomfördes projektering och upphandlingar, säger Robert Asplund, projektledare Jämtkraft.

Tre parter

I projektet, som kallas för Rätanklustret, ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet.

  • Investeraren Green Investment Group bygger de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten med 236MW installerad effekt fördelat på 56 vindkraftverk. 
  • Statliga Affärsverket Svenska Kraftnät förnyar Rätans befintliga stamnätstation. 
  • Jämtkraft bygger ny högspänningsledning för 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden. Jämtkraft har sökt och fått beviljat en linjekoncession och har därmed tillstånd att bygga och äga kraftledningen.

I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

Långsiktig affär

Totalt handlar det om nyanslutningar upp till 236MW. Vindkraftparkerna beräknas förse i storleksordningen 30 000 villor med energi.

- Det är stora mängder energi som kommer in på elnätet. För Jämtkraft är det en långsiktig affär att förmedla den här kraften till stamnätet eftersom intäkterna löper under de 25 år som anläggningen är i drift, säger Stefan Stambej vid Jämtkraft Elnät Projekt & Utveckling.

Mer förnybar energi

Den nya kraftledningen bidrar till att öka andelen förnybar energi, enligt regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2030. Jämtkraft kommer kontinuerligt att informera berörda om projektet.

- Vi kommer att ha återkommande informationsmöten under projektets gång där det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor och ta del av det som sker, säger Robert Asplund.

Här kan du se en karta för projektet.

Vindkraften ger fullbelagt och byggboom hos Högt Hett Säkert i Gåxsjö.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Snart ska de första vindkraftverken resas i Vasavinds parker i Åskälen och Munkflohögen. Det är redan nu full fart i parken med massor av entreprenörer. De flesta från närområdet. När tornresningen påbörjas i september ökar andelen inrest personal, mycket beroende på att de specialistkompetenser som då behövs inte finns i regionen. Det medför att efterfrågan på boendelösningar har ökat markant.

Högt Hett och Säkert i Gåxsjö har redan hyrt ut all boendekapacitet, men för att möta det ökade behovet har man hyrt in flyttbara hotellrum att komplettera med. Sedan tidigare har man iordningställt fyra lägenheter samt hyrt ut ett antal hus till vindparksarbetarna.

Hotellrummen lyfts på plats

När Vindkraftcentrum besökte Gåxsjö igår var utplaceringen av de nya hotellrummen i full gång. Det har krävts ett gediget förarbete eftersom vatten och avlopp från dessa kopplas in i det kommunala nätet. Dessutom har en ny betydligt kraftigare elanslutning installeras. För att den usla mobiltäckningen inte ska bli ett hinder kommer ett antal mobilförstärkare att monteras upp. Bredband är ett måste, men man väntar på att Servanet ska slutföra installationen som är oerhört viktig för att boendelösningen ska bli en succé. Ledningar ligger redan nedgrävda i backen till Gåxsjö och något besked om när det är klart har inte gått att få. Den gamla gymnastiksalen som finns i anslutning till konferensanläggningen byggs nu om till kök, matsal och tv-rum för de som bor där. Allt ska var klart till den 10 september då alla nya gäster anländer.

De nya hotellrummen ställs i anslutning till huvudbyggnaderna vid Gåxsjöns strand

För att transportera och lyfta de nya hotellrummen på plats hade ett lokalt företag från Laxsjö anlitats. Sköra Lyft och Transporter heter firman. Martin Eriksson som äger företaget berättar att han också har många uppdrag i vindkraftparken liksom åt Ottsjöns Snickeri och andra i närområdet som har behov av hans specialanpassade fordon och kompetens.

Martin Eriksson ägare till Sköra Lyft & Transport AB 
-Kunderna uppskattar att jag har direktkontakt med dem och en mycket god lokalkännedom. Det gör att mina uppdrag kan utföras effektivt och helt enligt kundens önskemål. Säger Martin Eriksson.

Puben i Gåxsjö

Högt Hett och Säkert bedriver också sedan tidigare konferensverksamhet samt anordnar utbildningar inriktat på höghöjdsarbete framförallt mot vindkraft. Välbesökta pubaftnar anordnas varannan lördag för såväl närboende som vindkraftarbetare och turister. De har också många specialevenemang som bröllop, födelsedagsfester mm. Företaget sköter också städningen av lokalerna i parken samt de hus som nyttjas av entreprenörerna. Catering är en annan del som ökat markant. Vid vårt besök hade de precis gjort klart 110 räksmörgåsar som dessutom kördes ut till vindkraftparken.

 

Stefan Karlsson som äger företaget tillsammans med Kerstin Johansson hjälpte själv till med att få de nya hotellrummen på plats.
- Nu när chansen uppenbarade sig genom bygget av vindkraftparken bestämde vi oss för att satsa rejält vilket har visats sig vara mycket uppskattat av såväl Vasavind samt flera av deras kontrakterade leverantörer. Vindkraften kommer att vara färdigbyggd om några år men då står vi med en modern boende-, utbildnings- och konferensanläggning vilket ger oss stora konkurrensfördelar. Parken behöver också servas i framtiden av inresta specialister som behöver någonstans att bo och där är vi redan etablerade i branschen. Säger Kerstin och Stefan som äger bolaget gemensamt

Investeringsbeslut. Green Investment Group övertar vindkraftsprojekt i Ånge.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Pressmeddelanden från SCA mfl: Green Investment Group (GIG), ett företag specialiserat på investeringar i grön energi, övertar det pågående vindkraftsprojektet i Överturingen i Ånge kommun av SCA och Turinge Energi. Leverantör av turbinerna på 4,2 MW blir Siemens Gamesa.

Vindkraftsprojektet omfattar vindparkerna Storflötten och Länsterhöjden norr om Överturingen. De totalt 56 turbinerna är fördelade över marker som hör till SCA, Sveaskog och privata markägare. Vindparkerna beräknas vara färdigbyggda vid årsskiftet 2019-2020. Projektet drivs av en lokal projektorganisation i Överturingen.

- Vi har utvecklat det här projektet tillsammans med Turinge Energi, säger Mikael Källgren, chef för SCAs affärsområde Förnybar energi. Vi är glada att projektet nu kommer att genomföras av en stark och engagerad grupp partners. Efterfrågan på förnybar energi växer och vi är glada att kunna bidra med mer grön el producerad på SCA-mark, i linje med våra hållbarhetsambitioner.

Green Investment Group är ett företag specialiserat på investeringar i grön energi och har, tillsammans med sitt moderbolag Macquire Group medverkat i över 200 gröna infrastrukturprojekt över hela världen. GIG är bl a engagerad i utvecklingen av och har investerat i Europas största landbaserade vindpark, Markbygden utanför Piteå.

- Vi är mycket nöjda med samarbetet med SCA i detta marknadsledande projekt, där vi har etablerat partnerskap mellan intressenter i hela kedjan från markägarna till elkunden, säger Mark Dooley, global chef för grön energi i Macquarie Capital och Green Investment Group. Vi ser fram mot fortsatt partnerskap och samarbete med SCA i denna nyskapande affärsmodell och hållbarhetsstrategi.

Norsk Hydro har tecknat avtal om att köpa elen från anläggningen.

-Efter att ha samarbetat med GIG även 2017 om vindkraftsprojektet Markbygden, Europas största vindkraftsprojekt, presenterar Hydro ännu ett samarbete med GIG. Att använda förnybar energi i vår aluminiumproduktion är en kärnstrategi för Hydro, och den främsta orsaken till att vår produktions koldioxidavtryck är bland de minsta i den globala aluminiumindustrin. Säger Norsk Hydro’s executive vice president for Energy, Arvid Moss.

Investeringen är på ca 2,7 miljarder kronor

För mer information (på engelska), läs Green Investment Groups pressmeddelande.

100 procent förnybart kan nås utan stöd

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

(Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-07-04)
Undertecknas av 24 vd:ar i den svenska vindkraftsbranschen

Klimatförändringarna, vår tids ödesfråga, gör förnybar energi till en stor affärsmöjlighet för Sverige. Miljardinvesteringar i ny elproduktion ökar tillväxten och stärker vår konkurrenskraft genom långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. För att potentialen ska realiseras måste dock hinder undanröjas och myndigheterna måste medverka till att nå de politiska målen.

Klimatförändringarna går snabbt och såväl forskning som de senaste årens politiska initiativ har samma inriktning: utsläppen måste minska kraftigt. Här kan energisektorn bidra stort genom att öka den förnybara elproduktionen.

Vindkraften kan byggas ut snabbt i stor skala. Vid utgången av 2021 kommer vindkraftsproduktionen uppgå till cirka 30 TWh, enligt  Svensk Vindenergis prognos. Branschen kan dock leverera mycket mer. För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem behöver den svenska vindkraften bli lika stor som vattenkraften, cirka 65 TWh. För det krävs investeringar på över 200 miljarder kronor fram till år 2040.

Omställningen innebär fantastiska möjligheter för Sverige. Boston Consulting Group visar att för varje krona som investeras i omställningen får samhället tillbaka fyra. Sverige kan producera vind-, vatten- och biokraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder. Eftersom alla länder måste ställa om kan Sveriges komparativa fördelar, i kombination med en positiv kraftbalans, ge oss långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Det stärker den svenska industrins konkurrenskraft, borgar för etablering av nya verksamheter och skapar arbetstillfällen.

Elcertifikatsystemet har givit stöd till förnybar elproduktion sedan år 2003 men målet nås under år 2018 sett till tagna investeringsbeslut. Därefter ska vindkraftsutbyggnaden ske utan produktionsstöd. Då blir tillgången till goda vindlägen och modern nätinfrastruktur helt centrala för en hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad.

Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland och riksdagen har ställt sig bakom målet om ett helt förnybart elsystem – men ändå försvåras den gröna omställningen av myndigheter och kommuner:

– Försvarsmaktens restriktionsområden har utökats från 30 till 45 procent av Sveriges yta.

– Det kommunala vetot stoppar hälften av vindkraftsprojekten innan de ens kommit till miljöprövning.

– Praxis i domstolarna, avseende bland annat artskydd, går på tvärs med de politiska målen. Två tredjedelar av de prövade vindkraftverken får avslag.

– Åtgärder för att höja överföringskapaciteten från norra till södra Sverige har senarelagts och befinner sig återigen i utredningsfas.

– Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft (en del av den blocköverskridande energiöverenskommelsen), avstyrks av flera myndigheter med tveksamma argument, till exempel att det inte behövs mer förnybar elproduktion

För en hållbar utbyggnad måste vindresursen användas på bästa sätt. Vindkraftens nytta, som är global eller nationell, måste vägas mot intrånget, som är lokalt.  När nyttan inte vägs in förpassas vindkraften till sämre vindlägen. Om vindläget försämras med 0,5 meter per sekund så minskar produktionen med 20 procent, allt annat lika. För att öka vindkraftsproduktionen med 30 TWh behövs då cirka 3 750 vindkraftverk, istället för 3 000, vilket betyder att såväl produktions- som samhällskostnaden ökar med cirka 25 procent.

Elnäten påverkas självklart när tio stora elproduktionsenheter ersätts av cirka sjutusen mindre enheter. Våra ålderstigna lokal-, regional- och stamnät måste moderniseras och kapaciteten måste öka. Den krångliga och tidskrävande nätanslutningsprocessen måste göras enklare och mer flexibel.

Ett 100 procent förnybart elsystem ska vara robust, ha hög leveranssäkerhet, ge låg miljöpåverkan och leverera el till konkurrenskraftiga priser. Ett sådant elsystem kräver marginaler som vindkraften kan leverera. Utbyggnad av vindkraft på land och till havs behövs för att nå de svenska energi- och klimatmålen, men är också en angelägen fråga för hela EU.

Nuvarande och kommande regering har ett stort ansvar i att se till att de politiska målsättningarna får genomslag i verkligheten. Regelverket, särskilt miljöbalken och artskyddsförordningen, måste ses över och justeras. Myndigheternas instruktioner, särskilt Försvarsmaktens, Naturvårdsverket och Svenska Kraftnäts, måste förtydligas – så att myndigheterna medverkar till att undanröja hinder och skapa förutsättningar för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Då kan vi både minska utsläppen och ta tillvara en affärsmöjlighet som stärker Sveriges konkurrenskraft för lång tid framöver.

Undertecknare: 

Daniel Johansson, vd Arise AB

Håkan Wallin, vd BayWa re Scandinavia AB

Elisabet Salander Björklund, vd Bergvik Skog AB

Pär Kaller, vd Bixia AB

Niklas Lundaahl, vd Dala Vind AB

Pamela Lundin, Sverigechef ENERCON GmbH

Per Witalisson, vd Eolus Vind AB

Lotta Ljungqvist, vd GE Nordics AB

Gabriel Duveskog, vd JP Vind AB

Fredrik A Svensson, vd Kraftö Vind AB

Matilda Afzelius, vd Nordisk Vindkraft AB

Johan Ihrfelt, vd OX2 Group AB

Björn Rentzhog, vd Persson Invest AB

Mads Miltersen, vd Rabbalshede Kraft AB

Mikael Källgren, vd SCA Energy AB

Tor Arne Pedersen, vd Scanergy Wind AB

Peter Zachrisson, vd Stena Renewable AB

Mattias Wärn, vd Svea Vind Offshore AB

Karin Mizgalski, vd Svensk NaturEnergi AB

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Linda Burenius Magnusson, SO Svensk Vindenergi

Kresten Örnbjerg, Head of Public Affairs Vestas Wind Systems A/S

Maria Röske, vd wpd Scandinavia AB

Mats Sjöberg, vd Fred. Olsen Renewables AB

Ragunda kommun söker projektledare till projekt Vindstyrka

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ragunda kommun har blivit beviljade projektmedel från Energimyndigheten för att jobba med att stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och i samband med byggstart av de vindkraftsparker som planeras inom primärt kommunens geografiska område och sekundärt i angränsande kommuner. Därutöver har vi behov av förstärkning för att arbeta med att titta på markfrågor och annat kopplat till elintensiva etableringar.

Arbetssätt, projektinnehåll
Centralt i rollen som projektledare för Vindstyrka blir att berätta för allmänhet och företagare om vad som är på gång och vilka arbets- och affärsmöjligheter som etableringen kan ge, samt mäkla nödvändiga kontakter och ge löpande stöd och rådgivning. Även kartläggning, informationsmöten och enskilda möten kommer att ingå, liksom att i samverkan ta fram en utvecklingsplan. Att samverka med det lokala näringslivet och byar gällande aktuella upphandlingar, boendemöjligheter, arbetskraftsbehov och potentiell efterfrågan på varor och tjänster kommer att vara centralt, liksom marknadsföring och nätverkande med tanke på etableringsmöjligheter för elintensiv energi.
Som projektledare i Vindstyrka blir du spindeln i nätet och jobbar i samverkan med övrig kommunal verksamhet, företagarföreningar, branschorganisationer, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och invånare för att driva arbetet framåt. Ett nära samarbete och samordning sker även med Vindkraftcentrum och andra projekt i Jämtland och Västernorrland via nätverket för vindbruk. Projektdokumentation och återrapportering ingår också i arbete, liksom vissa på enheten övrigt förekommande uppgifter.
Arbetet blir placerat under kommunens näringslivs- och utvecklingsenhet som i sin tur är placerad under samhällsbyggnadsförvaltningen och vissa övriga arbetsuppgifter på enheten och i förvaltningen som har bäring på det lokala näringslivet kan komma att ingå. Läs mer om tjänsten>>

Foto: Andreas Göransson/Pressbild Ragunda kommun