Nu startar bygget av Högaliden vindkraftpark i Umeå kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Fred. Olsen Renewables ska bygga en ny vindkraftpark utanför Botsmark i Umeå kommun. Etableringen möjliggörs i samarbete med Skellefteå Kraft elnät som kan ansluta parken till sin stamnätstation i Högnäs

Skellefteå Kraft elnät har gjort stora investeringar för att främja utbyggnaden av mer förnybar energiproduktion. Förra året stod stamnätstationen i Högnäs, 2,5 mil väster om Skellefteå, klar och därmed fanns möjligheten för vindkraftaktörer som ville etablera sig i närområdet att på ett kostnadseffektivt sätt ansluta sig till elnätet. Nu har bolaget Högaliden Vindkraft AB, som ägs av det norska bolaget Fred. Olsen Renewables, tagit investeringsbeslut för Högaliden Vindpark om 25 verk. Parken beräknas producera 350-380 GWh per år.

- På Fred. Olsen Renewables tror vi att vindkraft och förnybar energi har framtiden för sig i Sverige, både på kort och på lång sikt.  Vi ser väldigt positivt på Högaliden vindpark tack vare den goda vindresursen på platsen och att Skellefteå Kraft kan erbjuda en bra nätlösning, säger Per Anders Östling, projektledare på Fred. Olsen Renewables.

Vindkraftparken anläggs på Sveaskogs mark med ett bakomliggande arrendeavtal, redan i vinter kommer avverkning att ske och kommande sommar ska anläggningsarbetet påbörjas. Vindkraftparken, som förväntas tas i drift hösten 2020, kommer att skapa cirka 125 årsarbetstillfällen under uppbyggnadsfasen och 4-5 fast anställda när den är klar.

- Högaliden Vindkraft AB har åtagit sig att bidra med vindbygdsmedel för att gynna trivsel och utveckling i bygden. Vindbygdsmedel uppgår till 10 000 kronor per vindkraftverk och år och kommer att delas ut tillsammans med den lokala föreningen Botsmark-Åkullsjöbygdens Framtid & Utveckling (BÅFU), säger Per Anders Östling.

För att ansluta vindkraftparken till elnätet kommer Skellefteå Kraft elnät AB att bygga en ny, sex mil lång, ledning från stationen i Högnäs till Botsmark. Tanken är att börja bygga anslutningen denna vinter.

- Skellefteå Kraft elnät vill bidra till målet om en 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och vi välkomnar Fred. Olsen Renewables satsning på Högaliden. Det kommer att krävas många initiativ som detta för att klara omställningen och vi ser fram emot att fortsätta stötta utbyggnaden av förnybar energi med trygg elnätsanslutning, säger Clas Berglund, vd Skellefteå Kraft elnät AB

 

Winterwind International Wind Energy Conference 4-6 februari 2019, Umeå

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

- den ledande internationella konferensen kring vindkraft i kallt klimat.

Konferensen med fokus på de utmaningar som finns kring att genera vindkraft under svåra väderförhållanden. Varje år samlar Winterwind aktörer från hela världen för att presentera framsteg, diskutera utmaningar och nya tekniker för vindkraft i kalla klimat.

Winterwinds förmåga att fylla programmet med aktuella och kunniga talare tillsammans med ett erkänt bra nätverkande gör konferensen till den främsta i världen på temat.

Du finner programmet, registrering och mer info om konferensen: www.winterwind.se

Missa inte de förmånliga early bird

priserna fram t.o.m den 21 december.

Winterwind har arrangerats av Svensk Vindkraftförening sedan 2008

________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening en producentförening men öppen för alla intressenter i branschen. Föreningen är en etablerad remissinstans med över 30 års erfarenhet av vindkraft. Föreningen är engagerad i en rad olika projekt och konstellationer i syfte att främja utbyggnaden av vindkraft och driva utvecklingen mot ett 100 % förnybart samhälle. www.svensk-vindkraft.se

Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatt vindkraftpark i Raftsjöhöjden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

Attraktiv investering
”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.”
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Ökad närvaro i norra Sverige
”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige.”
Lars Jacobsson, Operativ Chef

Vattenfall planerar ny stor vindkraftspark i Norrbotten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall går vidare i planeringen av vad som på sikt kan bli företagets största vindkraftspark på land. Med upp till 150 vindkraftverk och en årsproduktion motsvarande el till omkring 400 000 hem, kommer Storlandet i Norrbotten att ge ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

- Storlandet kommer att utgöra en viktig del av den framtida förnybara energiförsörjningen, både i den elintensiva regionen Norr- och Västerbotten med bland annat gruvnäring, stålindustri och datacenterverksamhet, men även på en nationell nivå. Projektet är ännu i ett tidigt skede och byggstart beräknas inte förrän omkring 2024/25, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls projektutveckling av landbaserad vindkraft.

Storlandet är beläget i Gällivare och Bodens kommuner, till största delen på Sveaskogs mark. Tillsammans med vindkraftsparkerna Blakliden/Fäbodberget, Vargträsk och Stor-Rotliden i Västerbotten kommer Storlandet att kunna bidra till att möta upp mot den stigande efterfrågan på fossilfri el som finns i Sverige.

-Mycket arbete har lagts ned på att undersöka förutsättningarna. I förstudien, som har pågått i fem år, har vi till exempel mätt vindförhållandena och genomfört elnätsutredningar, fältstudier och informationsinsatser till olika intressentgrupper i närområdet. För Vattenfall är det viktigt att ha tidiga kontakter och dialoger med närboende, kommuner och lokala företag, säger Daniel Gustafsson.

Nästa steg är att påbörja tillståndsprocessen med samråd under 2020 och att sedan ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. I den undersöks och utreds alla aspekter av miljöpåverkan, som sedan ligger sedan till grund för ansökan om miljötillstånd. Om tillstånd ges kan byggnationen påbörjas omkring 2024/25. Storlandet kan sedan tas i drift ca 2027/28.

Fakta Storlandet
Antal vindkraftverk: Upp till 150 st.
Total effekt: Ca 550 MW (megawatt).
Årsproduktion: ca 2 TWh (terawattimmar) eller el till 400 000 hem*.
Markägare: Sveaskog, Gällivare allmänningsskog samt privata markägare.

*Beräknat på en årsförbrukning på 5 000 kWh/hushåll.

Erfarenheter från vindbruksprojektet presenterades i Lungsjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 27 november arrangerades ett avslutningsseminarium i Lungsjön, Ramsele för projekt ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” om de erfarenheter man dragit av projektet.

Ett 40-tal medverkande från olika delar av Mellannorrland deltog i seminariet. Dagen inleddes med en bussrundtur i Statkrafts stora vindkraftpark Björkhöjden i närheten av Lungsjön och därefter arrangerades ett ”erfarenhetsseminarium” på Lungsjöns Lägergård.

Bland de medverkande kan nämnas företrädare för Lungsjöns Fritidsförening, projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i Sollefteå, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och Energimyndigheten.

Syftet med dagen var att presentera de erfarenheter som gjorts i projektet.

Bakgrunden till projektet är etablerandet av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner – en mångmiljardinvestering som var färdigställd 2016 och där byn Lungsjön mellan Ramsele och Borgvattnet var navet under byggfasen.

Fokus på erfarenhetsseminariet låg på hur lokala bygdeföreningar (och liknande organisationer) och lokala entreprenörer ska få största möjliga utbyte av vindkraftetableringar i sitt närområde.Bilden: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin berättar om bygdens erfarenheter

- Våra viktigaste råd är att vara aktiv redan från första början. Var med på samrådsmöten och var delaktig i arbetet. Försök att ligga steget före för när investeringsbeslut väl är fattat går allt fort, säger Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjön.

Etablerandet av vindkraftparkerna runt Lungsjöbygden har haft stort betydelse för bygden.

- Nya arbetstillfällen har skapats, besöksnäringen har ökat, vi har en positiv inflyttning och framtidstron har ökat i bygden. Men allra bäst är nog de infrastrukturinvesteringar som kommit till stånd tack vare vindkraften. Vägar har rustats upp och förstärkts, mobilnätet har förstärkts och vi har fått bredband till byn – något som inte hade skett utan vindkraftssatsningen, berättar Staffan och Gunilla.

Erfarenheterna från projektet kommer nu att sammanställas i en handbok som beräknas vara klar runt årsskiftet, en handbok med praktiska råd och tips till bygdeföreningar med mera att tänka på när vindkraften kommer till byn.

Text och Bild: 
Erik Löfgren
Projektkommunikatör
Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling.
Tillväxtavdelningen, Sollefteå kommun