Kompletteringar och ökat intresse för Moskogen

den . Publicerad i Ettan

JP Vind kompletterar sin tillståndsansökan för en vindkraftspark i Moskogen i Åre kommun och möter ett ökat intresse för att köpa andelar i parken.

 

Den ursprungliga tillståndsansökan för vindkraftsparken i Moskogen lämnades in hösten 2011.
Efter begäran från Länsstyrelsens har ansökan nu kompletterats med bland annat ytterligare en naturinventering och en undersökning av kärlväxtfloran under sommarmånaderna.

 

-        - Hela samrådsprocessen samt områdesutredningar har bidragit till värdefull kunskap som mynnat ut i en hel del bra justeringar och anpassningar. På det hela taget är vi stärkta i uppfattningen att området är väl valt, säger Gabriel Duveskog, vd JP.

-        

Efter Länsstyrelsens handläggning kommer ärendet att skickas ut till berörda remissinstanser varav Åre kommun är en remissinstans.

 

-        - Glädjande är även allmänhetens och företagens ökande intresse för att äga andelar i vindkraftsparken. Detta har märkts vid den marknadsföring som genomförts med bland annat sammankomster där företaget deltagit, via företagets hemsida där intresserade har möjlighet att lämna intresseanmälan för vidare information och kalkylering samt annonsering.

 

Investeringen i Moskogen beräknas till cirka 1,5 miljarder kronor. Erfarenhetsmässigt från jämförbara projekt beräknas vindkraftsparken ge cirka 250 regionala årsarbeten under byggfasen medan drift och underhåll ger ytterligare cirka 15-20 heltidsarbeten under 25 års driftstid.

 

Vindkraftsparken skulle vidare bidra med en så kallad bygdepeng om 20 miljoner kronor, möjlighet till lokalt delägande och stärkt miljöprofil lokalt och regionalt, enligt JP Vind.

Vindbrukskollen - nu även för allmänheten

den . Publicerad i Ettan

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten - ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk

 

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Vindbrukskollen finner du på  www.vindlov.se

 

Vindbrukskollen

den . Publicerad i Ettan

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten - ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Vindbrukskollen finner du på  www.vindlov.se

 

Ny typ av verk levererar ström i september

den . Publicerad i Ettan

Nu är två av verken i vindparken Stamåsen klara för inkoppling. För första gången har den här typen av torn uppförts i en vindkraftpark.

- Det är spännande att få vara med om att utveckla ny teknik, säger Siemens platschef Magnus Nettelbladt.

    

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.


Av de 26 verken i den första etappen av vindpark Stamåsen är två som sagt klara för inkoppling, ytterligare tre torn är under uppförande.

Den nya tekniken består i att tornen till största delen byggs av plåtar som kommer med lastbil i containrar.

-  Jag tror att det här är det nya sättet att bygga höga torn på, säger Magnus Nettelbladt. De allt högre tornen skulle annars kräva en större diameter och

då blir det stora problem att transportera dem till parkerna.


Navhöjden på tornen är 115 meter, rotordiametern 113. Diametern nere vid betongfundamentet är knappt åtta meter.

Varje verk har en installerad effekt på 2,3 MW och  det handlar om en direktdrivna turbiner.

Det vill säga att rotorn är direkt ansluten till generatorn utan någon mellanliggande växellåda.

Istället har generatorn ny teknik med permanentmagneter.


stamasenbyggplats

Enligt den danske leverantören Ib Andresen Industry så är fördelarna med skaltorn att en större diameter tillåter högre torn,

skalen eller plåtarna kan levereras med normalstora lastbilar och att torndelarna inte behöver svetsas.

 

   

Linus Knapp och Christian Doberck skarvar kabel i Stamåsen.

De båda jobbar åt hammarstrandsföretaget TC-kraft.

 

stamasenstallverk2

Transformatorstationen i parken är färdigställd och redo att tas i bruk och snart kan verken börja leverera ström.

- I slutet av september kopplas den första sektionen om sex verk på den, säger Magnus Nettelbladt.

 

 

stamasenbult

Plåtarna och sektionerna skruvas ihop med 15 000 bult av den här modellen.

-Vid monteringen dras de fast till 80 procent och när allt sedan är på plats så efterdras de till 100 procent, berättar Magnus Nettelbladt.

 

 

 

 

Ovanåker tar del av Strömsundserfarenheter

den . Publicerad i Ettan

ovanaker

Fredag den 24 augusti gästades Vindkraftcentrum.se av en delegation politiker och tjänstemän från Ovanåkers kommun med kommunalrådet Yoomi Renström (S) och oppositionsrådet Jennie Forsblom (KD) i spetsen.

De står i begrepp att ta beslut om vindkraftutbyggnad i sin kommun och vill, innan beslut fattas, se hur processen har gått till i kommuner, som redan har erfarenhet på området.

 

De inledde med ett besök hos oss i Hammerdal, med information om projektet och sedan bar det av till Havsnäs för att besöka en vindkraftpark i drift.

Dagen avslutades i Strömsund där Lennart Oscarsson berättade om kommunens perspektiv då och nu samt Karin Liinasaari som informerade om arbetet i

Noden för arbetskraft, drift och underhåll i Nätverket för vindbruk.

 

Vid sidan av Yoomi Renström och Jennie Forsblom deltog också miljöinspektör Åsa Törngren, Marlene Johansson (S), Jan-Åke Lindgren (S), fysisk planerare Erik Lundh,

Bertil Eriksson (KD) och Håkan Englund (S).