Gotland först ut med drivmedelsproduktion och energilagring genom Power to gas?

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ny rapport visar att Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige. Power to gas möjliggör både drivmedelsproduktion och energilagring.

De långsiktiga målen för svensk energipolitik bygger på att mer energi från förnybara energikällor måste tas tillvara. Det råder ingen brist på förnybar energi – tillgången är i princip oändlig. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Vindkraft, och andra så kallade intermittenta energikällor som sol- och vågkraft, kan varken styras, regleras eller lagras. Energin måste användas samtidigt som den produceras.

Power to gas är en teknik där överskott från exempelvis vindkraft tas tillvara och lagras som förnybar gas.  

- Power to Gas är också en intressant för energilagring. Till skillnad från mer konventionella energilager, där huvudsyftet är att lagra el från ett tillfälle till ett annat, kan Power to gas både lagra energi och framställa drivmedel, säger Johan Zettergren, VD i Swedegas, och en av intressenterna bakom studien.

- Det finns idag ett stort behov av förnybara drivmedel för transporter samtidigt som utvecklingen mot förnybar kraftproduktion går starkt framåt.

Läs mer>>

Ny karriärmöjlighet för elektriker. Bli vindkrafttekniker! 10 veckors yrkesintroduktionskurs.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Till hösten erbjuder Hjalmar Strömerskolan i Strömsund en yrkesintroduktionskurs på 10 veckor för dig med elektrikerbakgrund.

Ett högintressant omväxlande jobb i en framtidsbransch med säkra anställningar lång tid framåt. Bygger man en vindkraftpark räknar man med att använda den i 20-25 år. Perfekt för den som vill bo och verka i sin hembygd och med den livskvalitet detta kan innebära.

Sista ansökningsdag är den 15/6 för kursen som startar 21/8 och för kursen med start 25/9 är det den 30/8 som gäller. Hjälp gärna till att sprida information om detta i era nätverk samt hos släktingar, potentiella hemvändare och bekanta.

Läs broschyren genom att klicka här>>

Starka utsikter för vindkraft.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraften driver utvecklingen framåt i hela världen, bygger nya industrier och skapar hundratusentals jobb.

- Det konstaterar Global Wind Energy Council (GWEC) i en rapport som publicerades idag.

Global Wind Energy Council (GWEC) släppte idag i Dehli Indien sin publikation Global Wind Report med den  årliga marknadsuppdateringen . Mer än 54 GW ren förnybar vindkraft installerades på den globala marknaden 2016, som nu omfattar mer än 90 länder, varav nio med mer än 10 000 MW installerade och 29 som nu har passerat 1000 MW-märket. Kumulativ kapacitet ökade med 12,6 procent till totalt 486,8 GW.

"Vindkraft driver nu framgångsrikt utvecklingen framåt över hela världen, bygger nya industrier, skapar hundratusentals jobb och leder vägen mot en framtid med ren energi", säger generalsekreteraren GWEC Steve Sawyer. "Vi är på väg in i en period av förändring, som går bort från maktsystem som är centrerade på några stora förorenande anläggningar mot marknader som domineras alltmer av ett brett spektrum av distribuerade förnyelsebara energikällor. Vi måste nå ett nollutsläpps energisystem långt före 2050 om vi ska uppfylla vår påverkan på klimatförändringarna och våra utvecklingsmål. "

Andelen vindkraft i energisystemen fortsätter att öka, med Danmark i täten på 40 procent, följt av Uruguay, Portugal och Irland med drygt 20 procent, Spanien och Cypern cirka 20 procent, Tyskland med 16 procent. Och de stora marknaderna i Kina, USA och Kanada får 4 procent, 5,5 procent och 6 procent av sin kraft från vind. GWECs rullande femårsprognos ser nästan 60 GW nya vindanläggningar 2017 och stiger till en årlig marknad på cirka 75 GW år 2021, vilket ger en ackumulerad installerad kapacitet på över 800 GW i slutet av 2021.

Tillväxten kommer att ledas av Asien där Kina kommer fortsätta att leda jämfört alla marknader, men Indien har ett nytt rekord för installationer under det gångna året och har stora möjligheter att möta sin regerings mycket ambitiösa mål för sektorn. Det finns också ett antal spännande nya marknader i regionen med stor potential.

Marknadsgrunderna är starka i Nordamerika, och Europas stabila om inte så spektakulära marsch mot sina 2020-mål har fått en stor ökning på grund av årets mest spännande nya utveckling: de dramatiska prissänkningarna för offshore-vind. Europa kommer fortsätta att leda offshoremarknaden, men de låga priserna har lockat politiska beslutsfattares uppmärksamhet över hela världen, särskilt i Nordamerika och Asien.

"Offshore Wind har haft en stor nedgång i kostnad det senaste året och ser ut att leva upp till den enorma potential som många har trott på i åratal. Vi ser tekniken fortsätter att förbättra sig och spridas utöver sin hemmabas i Europa under kommande 5-10 år ", fortsatte Sawyer.

Trots Brasiliens politiska och ekonomiska problem har andra länder i regionen intensifierat sina satsningar för att fylla klyftan, särskilt Uruguay, Chile och regionens mest spännande nya marknad i Argentina. Afrika kommer att ha ett stort år 2017, i täten går Kenya, Sydafrika och Marocko, och framtidens vind på kontinenten ser ljus ut. Efter ett uppehåll ser den australiska marknaden ut att komma tillbaka med ett stort antal projekt som ska byggas ut de närmaste åren.

Länkar

 
 

Bilden föreställer GWEC Secretary General Steve Sawyer

Blandade reaktioner på propositionen om elcertifikaten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som handlar om förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet.
Hur marknaden reagerar och om förslagen till nya spelregler leder till nya investeringsbeslut återstår att se.

Men att propositionen bland annat innehåller förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 2030, det välkomnas av branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen och lägger fram flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Läs mer>>

Rekordinvestering i stamnätsstation i Jämtland när knutpunkt förnyas

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Foto:
Tomas Ärlemo

Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts.

Stamnätet för el omfattar 15 000 km ledningar och 160 stationer. En av dem är Midskog i mellersta Norrland, strax utanför Östersund. Nu moderniseras den för att bland annat möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Det nya stationsområdet kommer att innehålla Svenska kraftnäts 400 kV- och 220 kV-ställverk och Jämtkraft Elnät AB:s intilliggande regionnätstation kommer att flyttas till det nya stationsområdet. Området blir totalt 7 hektar, eller stort som 10 fotbollsplaner.
 
– Midskog är en av våra största stamnätsstationer sett till antalet fack och investeringen innebär att vi får en ny, modern knutpunkt för stamnätet som håller för framtiden. Det är inte minst viktigt för att vi ska kunna ansluta ny, förnybar elproduktion i området till stamnätet, säger Linda Granfelt, projektledare på Svenska kraftnät.
 
Ett annat skäl till investeringen är att stationen snart når sin tekniska livslängd och behöver förnyas för ytterligare decennier i drift.
 
Den första delen av förnyelseinvesteringen omfattar drygt en kvarts miljard. I ett senare skede upphandlas också förändringar av ledningsanslutningarna till stationen i området, som placeras omkring 1 km från den nuvarande stamnätsstationen. Byggstart är planerad till maj i år. 2019 tas den färdiga stationen i drift.