Nordanvind AB tecknar optionsavtal med Arise AB om vindkraftparkerna Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Arise AB har tecknat ett optionsavtal med NordanVind AB om rätten att förvärva samtliga aktier i Krange Vind AB, vilket innehar rättigheterna till vindkraftprojekten Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

De bägge vindkraftparkerna är belägna i Sollefteå kommun och har lagakraftvunna miljötillstånd. Elanslutningarna är under projektering och elen ska levereras till Svenska Kraftnät i Betåsen.

Den sammanlagda installerade effekt bedöms kunna uppgå till ca 180 MW och tillståndet gäller 65 vindkraftverk. Med den snabba teknikutveckling som sker kommer antalet troligtvis att minska. Ett vindkraftverk som byggs nu producerar betydligt mer el än för några år sedan.

Enligt ett pressmeddelande säger Daniel Johansson, VD, Arise

- Vi är glada över att kunna ingå detta samarbete med NordanVind AB. Under ledning av Hans-Erik Flodin, VD för NordanVind, har Ranasjöhöjden och Saljsöhöjden utvecklats till lovande projekt. Vi är därför mycket nöjda över att ha säkrat rättigheterna till dessa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att realisera dessa projekt.

Enligt samma pressmeddelande skriver Arise AB. ”Att säkerställa rätten att förvärva Projekten följer Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.”

Hans-Erik Flodin hoppas att byggnation skall påbörjas nästa höst och säger

- Jag är jätteglad att detta avtal kommit till stånd. När projektet genomförs innebär det många lokala arbetstillfällen under byggperioden och ger också långsiktiga arbetstillfällen i Ramseleområdet under de 20-30 år som parkerna kommer att vara i drift. Vi är också stolta över att hjälpa till så att Sverige kan klara de miljömål som är livsviktiga för kommande generationer.

Hans-Erik Flodin har i egna bolag, med bas i Västernorrland, varit en pionjär inom vindkraftsområdet. Det är unikt i en bransch där nästan alla projekt genomförs i regi av väldigt stora bolag. Hans-Erik som tidigt engagerat sig i energi, miljö och klimatfrågor var redan på 80-talet aktiv i Svenska Naturskyddsföreningen. Efter detta hade han en period som politiker med miljöfrågorna som största drivkraft. Han har jobbat med vindkraft i 28 år och reste det första vindkraftverket redan 1995. Karriären har också medfört ett internationellt engagemang i bland annat Frankrike, Lettland och Litauen. I samband med de olika vindkraftsprojekt han tagit fram genom åren har han haft direktförhandlingar med några av världens största kapitalförvaltare utifrån sina två kontor i Älandsbro och Krånge /Näsåker.

Bilden föreställer Hans-Erik Flodin. Foto privat.

Nya uppdrag för Vindkraftcentrum.se

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum.se har fått extra pengar från Energimyndigheten för att bygga ett nätverk bland vindkraftkommunerna.

- Det stärker vår verksamhet och vi kan bli aktiva i fler kommuner runt om i landet, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Ett 80-tal kommuner står inför ny etablering av vindkraft. En del har erfarenheter sedan tidigare medan andra ska få vindsnurror för första gången.

Ett nätverk kan användas till att dela erfarenheter mellan kommuner. Vad har fungerat bra? Vad har fungerat dåligt? Hur kan kommunen bete sig för att verkligen dra nytta av förestående etableringar?

En första större aktivitet är branschforum i Östersund den 27/9.

De 1,3 miljonerna ska bland annat gå till insatser för att utveckla och sprida en ny upphandlingsmodell som ska underlätta för företag i närheten av etableringen att ta affärer i samband med bygget.

Dessutom till att utveckla och sprida den nya formen för utvecklingsmedel för lokal och regional näringsutveckling. Ett Pilotprojekt med detta innehåll pågår i Åsele/Lycksele där Vattenfall med flera nu bygger vindkraftparker.

Med hjälp av Garantia (fd Kreditgarantiföreningen Norr) omvandlas en del av den traditionella  bygdepengen och mångfaldigas till lånemedel för näringslivet i området. Modellen ska spridas till andra projektörer och andra orter.

Ett tredje fokusområde är att fortsätta prognosticera branschens behov av vindkrafttekniker och kommunicera resultaten med utbildningsanordnare och myndigheter.

Kommunnätverket kommer att byggas kring träffar, studiebesök och nyhetsbrev. Syftet är att bereda största möjliga nytta i de kommuner där vindkraft etableras, men också att lyfta in den näringsutveckling som kan ske i kommunens överväganden om vindkraft.

- Sammantaget har vi nu en hel del verktyg att erbjuda kommunerna som står inför en etablering. Och vi delar gärna med oss, säger Torbjörn Laxvik.

Internationellt i Görvik. Vindkraft och elledningar ger fullt hus hela säsongen.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Marian Stranne i Görvik tillsammans med hennes make Björn har bedrivit boendeverksamhet i Görvik sedan 2010. När vägen från Hammerdal till Ramsele skulle byggas om började det med husvagnscamping på den yta där de tidigare hade tomatodling. När byggnationen av Stamåsens och senare Ögonfägnadens och Björkhöjdens vindkraftparker drog igång utökade de verksamheten med 42 hotellrum i en containerlösning samt uthyrning av hus och stugor. Som mest har det varit 20 000 gästnätter på ett år. När dessa vindkraftsparker nu är färdigbyggda skulle man kunna tro att verksamheten upphört, men så är inte fallet.

Bilden: Internationell stämning i restaurangen i Görvik

Det är fortfarande fullt hus. Tolv av cointainerrummen är utbytta till stugor inhandlade från ett lokalt företag, Ottsjösnickaren. Vindkraftparker skall servas även i drift och Svenska kraftnäts stamnät upprustas med anledningen av alla investeringar i förnybar energi. Dessutom har en del av personalen i uppbyggnaden av Åskälens vindkraftpark valt att bo i Görvik.

Just nu finns ett företag som arbetar med nybyggnationen av Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog på plats. Dessutom finns företag som besiktar vindkraftsanläggningarna samt turbinleverantören som servar bladen på på de vindkraftverk som är i drift. De som arbetar med fundamenten i Åskälen bor också här.

Det behövs många tvättmaskiner. Marian Stranne i tvättstugan på Görvikssjöns camp.

Trots att befintliga vindkraftparker sysselsätter mer än trettio lokalt anställda personer behövs specialistkompetens utifrån. Detta ger nya arbetstillfällen med boende och service även i en liten by som Görvik. Förutom Björn och Marian har man nu tre personer anställda på Görvikscampen, alla invandrade till trakten som genom detta har funnit inkomster, betalar skatt och har möjlighet att bo i Strömsunds kommun. Det är två tyskar och en polack. Marian köper dessutom alla varor lokalt vilket hon tycker är viktigt.

Planering inför dagens lunch i det moderna produktionsköket.

Det råder en internationell atmosfär på campen. De nationaliteter som bor där nu är chilenare, spanjorer, tyskar, polacker, portugiser, ungrare, engelsmän och danskar. Senare i sommar kommer det troligtvis att fyllas på med bulgarer, rumäner och turkar.

Alla faciliteter som behövs finns på campen som bland annat har egen fjärrvärmeanläggning. Stor matsal med produktionskök där det erbjuds frukost lunch och middag, ett stort överbyggt uterum med grillplats, bastu och tvättstugor. Möjligheter ges till fritidsaktiviteter i närområdet för de boende.

Rekordmånga beslut på vindkraftsinvestering under 2017. Energimyndighetens rapport.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Hämtat från Energimyndighetens hemsida: Energimyndigheten publicerar nu rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingen på vindkraftsmarknaden i Sverige det gångna året. Rapporten visar att utbyggnaden av vindkraft har varit låg, men efter beslut om ambitionsökning väntas en stor mängd vindkraftsinvesteringar.

Det senaste året har utbyggnaden av vindkraft varit låg, detta var en konsekvens av marknadsaktörers osäkerhet till hur det svensk-norska systemet för elcertifikat skulle komma att utformas efter 2020.

– När regeringen beslutade om en ambitionsökning om 18 terawattimmar (TWh) för den svenska delen reagerade marknaden genom att rekordmånga investeringsbeslut togs under året, säger Markus Selin, handläggare på Energimyndighetens avdelning Analys.

Därmed väntas en stor mängd förnybar kraft tillkomma till det svenska elsystemet de kommande åren och av detta merparten vindkraft.

Kostnad- och teknikutveckling

Rapporten visar hur kostnads- och teknikutvecklingen av vindkraftverk i Sverige sett ut de senaste tio åren. Vindkraftverken har blivit allt större, likaså vindkraftsparkerna, vilket har bidragit till att produktionskostnaderna har sjunkit kraftigt sedan 2008. Trenden mot sjunkande kostnader ser även ut att fortsätta till 2020.

Utveckling på länsnivå

Västra Götalands län är fortsatt det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige. Den största procentuella ökningen skedde i Örebro län som ökade sin installerade effekt med 9 procent, följt av Värmlands län och Västra Götalands län. I publikationen redovisar vi kartor över Sveriges län och kommuner och dess installerade vindkraftverk.

Läs rapporten genom att klicka här>>

 

Full fart i Åskälen och Munkflohögens vindkraftparker med många lokala företag inblandade

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Bygget av vindparkerna Munkflohögen och Åskälen, på gränsen mellan Östersunds och Strömsunds kommuner, pågår för fullt. Under närmaste åren skall drygt hundra turbiner uppföras. Cirka 60-70 personer arbetar i parkerna för närvarande. De flesta som anlitats i det stora projektet är lokala entreprenörer.

- Vi har en målsättning att anlita lokala företag, berättar Vasa Vinds platsansvarige Rolf Rubensson. Det är maskinentreprenörer som är bosatta i närområdet och bland annat har en lokalkännedom som vi annars inte hade haft. De har under många år verkat i den här typen av terräng och under de speciella förhållanden som råder lokalt. Dessutom är de mycket professionella och utför oerhört bra arbeten.

Första vindkraftverken kommer att resas i september och man räknar med att hinna montera 23 stycken i parken Munkflohögen innan vintern. Ett vägnät på 10 mil är redan färdigbyggt i parkerna, redo för de tunga transporter som behövs för att frakta vindkraftverk och lyftkranar på plats.

Gjutning och annat förarbete pågår för fullt. Betongtillverkningen sker i parkområdet, i den anläggning som uppförts av Swerock. Det är högt tempo och 4-5 fundament gjuts per vecka. 27 fundament är redan klara, vilket motsvarar 25 % av alla fundament som skall utföras i området. Det pågår även elarbeten i de blivande parkerna, där företagen ABEKA och ALL NRG svarar för kabelgrävningen. Överföringsledningen till Midskog, en sträcka på drygt 4 mil, kommer att utföras av Jämtkraft. Arbetet med att resa stolpar påbörjas i augusti.

Ett annat viktigt pågående arbete är byggnationen av parkernas servicebyggnad. Abrahamsson Bygg från Hammerdal svarar för uppförandet. De har fyra man och två lärlingar på plats vilka avslutar gjutningen av bottenplattan den här veckan. Andra lokala företag som medverkar i entreprenaden är bland andra TerraMover, Attacus Trähus, Strömbergs Rör och Högboms EL.

- Gjutningen av bottenplattan är srax klar. Nästa vecka börjar vi resa väggarna till det som ska bli servicebyggnaden, säger Åke Abrahamsson