Så kan vi locka fler ungdomar till energibranschen!

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I en artikel berättar projektet Vindkraft-Generator för hållbar utveckling hur de ska locka fler ungdomar till energibranschen. Artikel nedan.

I projektet arbetar vi för att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen. En metod är att arrangera resor till vindkraftparker där skolungdomar får lära sig mer om denna framtidsbransch.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval.

En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar.

- Energibranschen är het och en riktig ”framtidsbransch” när ungdomar ska göra sina yrkesval. Det gäller bara att ungdomarna ska bli medvetna om att den här möjligheten finns och att jobben bokstavligt talat väntar runt hörnet på dem i deras hemkommuner, säger Erik Löfgren, kommunikatör i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och samordnare av studiebesöken.

En första resa gjordes i mitten av juni med högstadie- och gymnasieungdomar från den så kallade Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun.

 


Jens Näsström på Statkrafts vindkraftpark i Ögonfägnaden berättar för skoleleverna om yrket vindkrafttekniker.

Vid studiebesöket fick ungdomarna besöka Statkrafts servicestation vid Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal. Där berättade Jens Näsström från Statkraft om hur ett vindkraftverk fungerar och vilka arbetsuppgifter det finns för en vindkrafttekniker som arbetar i en vindkraftpark.

Eleverna fick även en guidad tur ut bland vindkraftverken i vindkraftparken och gå in i ett av turbintornen för att se hur det ser ut inne i ett vindkraftverk.

Under dagen besöktes även Vattenfalls vattenkraftverk vid Nämforsen i Näsåker med en rundvandring inne i kraftstationen för att visa att det finns fler möjligheter till arbete inom energibranschen än bara vindkraft.

- Resan kommer nu att utvärderas och från projektet kommer vi inom kort att presentera förslag till hur sådana här studiebesök kan planeras och genomföras i en bredare skala för högstadie- och gymnasieskolor i berörda kommuner i regionen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

- Den spontana reaktionen från de deltagande ungdomarna var  mycket positiva och många fick efter dagen upp ögonen för att det här finns chans till roliga, spännande och utmanande arbeten!

 

Informationsmöte om projekt Viking, 90 vindkraftverk i Sollefteå och Ragunda kommuner.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tisdag 12/6 hölls ett informationsmöte för allmänheten om det kommande projektet  med ny vindkraft öster om byn Fullsjön och väst om Björkhöjdens vindkraftsanläggning. För informationen stod Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site manager.

Bakom projekt Viking står förutom Isbillen Vind AB och Vestas även Windspace A/S som är ett danskt developmentföretag samt Höglandsbolagen AB.

Något investeringsbeslut finns inte än men arbetet för att få de sista bitarna på plats pågår för fullt. En del förberedande avverkningsnarbete har också gjorts för att förbereda en skyndsam byggprocess  där fas ett med de första 57 vindkraftsverken är tänkta att stå klara 2019. Fas ett omfattar de delar som tidigare tagits fram av Höglandsbolagen samt Isbillen och Storbrännkullen vind. De vindturbiner som valts är Vestas 3,8 MW och höjderna kommer att variera mellan 191 meter till 230 meter beroende på placering.

Fas två är Björkvattnet, ett projekt som övertagits från SSVAB där planeringen för tillfället omfattar 33 vindkraftverk. I den ursprungliga planen var det tänkt med 40 vindkraftverk men i och med den snabba teknikutvecklingen med högre verk och att man kunnat gå från 2,5 till 4,5 MW per verk behövs inte lika många. Produktionen av el kommer ändå att bli betydligt högre än enligt ursprungsplanen.

Bilden: Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman 
projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site 
manager.

Mötet var mycket välbesökt och många tog också chansen att diskutera vindkraftsfrågor i allmänhet. De flesta var eniga om den fastighetsskatt som vindkraften betalar skall tillfalla den kommun där det byggs. En fråga som givetvis skall hanteras av politikerna på riksplanet. Vindkraftbranschen har framfört att de gärna betalar den skatten i berörd kommun.

Nu kan du se alla presentationer från konferensen Energivärlden-Tema vind

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu finns alla powerpointpresentationer samt ett urval med filmade föredrag upplagda på Internet.

För att se presentationerna klicka här>>

De filmade inslagen är bland annat,
- Snabb teknikutveckling utmanar tillståndsprocessen
- På väg mot 100% förnybart - vad får det kosta?
- Internationella trender och nationella vägval
-mm

För att komma till sida med alla filmade inslag, klicka här>>

 

270 deltagare på konferensen Energivärlden tema vind.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

När Energimyndighetens nya konferens Energivärlden gick av stapeln för första gången de 29-30 maj var temat vind. Under två dagar träffades forskare, branschföreträdare och politiker för att ge en samlad bild av läget för svensk vindkraft. Det blev ett gemensamt avstamp inför den utmaning som målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 innebär, men även en avstämning av läget i en ständigt blåsig bransch. Vindkraftcentrum var självklart på plats bland de 270 deltagarna för att delta i både presentationer och diskussioner.

Under sessionen Från förnybar energi till lokal utveckling berättade Torbjörn Laxvik från om våra erfarenheter och de verktyg Vindkraftcentrum arbetat fram som stöd för regional utveckling. Sessionen innehöll även den första offentliga presentationen av en ny modell för stöd till lokal utveckling (SLU). Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet av SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka. Läs mer i pressmeddelandet, klicka här>>
Jan-Olof Dahlin från OX2 delade med sig av nycklar till lyckade etableringar, och representanter från Skellefteå och Sollefteå kommun berättade om hur elintensiv industri kan bidra till kommunal tillväxt.

Christer Andersson och Susanne Tellström från Vindkraftcentrum presenterade delar av materialet från drift och underhållsstudien i sessionen om drift och underhåll i svenska förhållanden. Resultatet visar på att behoven av underhåll inom svensk vindkraft kommer att öka under kommande år, dels för att många vindkraftverk håller på att åldras men även för att mycket av den nu planerade utbyggnaden kommer att ske i kallt klimat där t.ex. behovet av bladreparationer är större. Detta kan öppna upp drift och underhållsmarknaden för fler aktörer, som kan fungera både som självständiga serviceleverantörer och som stödbemanning åt turbintillverkare. Johan Arnqvist (Uppsala Universitet), Ola Carlsson (Chalmers) och Sara Fogelström (SWPTC) deltog också i denna session och berättade om den forskning som sker vid respektive institution. I en gemensam avslutande diskussion drogs slutsatser kring att modeller och planering under projektering kan anpassas mer för svenskt klimat, samt att projektörer, operatörer och underhållsföretag behöver hjälpas åt och utveckla branschen så att den bättre tar hänsyn till de särskilda behoven inom svensk vindkraft, bl.a. för att minska produktionsbortfall.

Andra punkter ur programmet:

·        Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, berättade om den otroligt snabba utbyggnaden av vindkraft som skett både globalt och i Sverige.

·        Johan Köppel, professor vid Berlins tekniska universitet, delade med sig av erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Tyskland och de utmaningar man haft där.

·        Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, pratade om vägen mot ett fossilfritt samhälle.

·        Flera innovationer inom konstruktion av vindkraftverk presenterades från bl.a. MarCon Wind, som utvecklar fundament för havsbaserad vindkraft; Modvion, som konstruerar torn av limträ; Lindskogs avisningssystem; och Triblade som gör turbinblad.

·        En annan innovation som presenterades är Greenbyte, som tillgängliggör driftsdata för operatörer och gör den mer användbar, bl.a. via en app för smart-phone.

·        En session kring behovet av kortare behandlingstider visade andra möjligheter för att ändra vindkraftstillstånd så att de i större grad kan byggas med bästa möjliga teknik.

·        Vindkraftens roll i elsystemet och elnätsfrågor.

·        Ny forskning om ljud från vindkraft.

·        Myndighetsdialog, där Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten svarade på frågor.

·        Politikerpanel och öppen dialog med Patrik Engström (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP), Rockard Nordin (C) och Pernilla Gunther (KD), kring hur partierna vill gå vidare efter energiöverenskommelsen.

Delar av konferensen filmades och kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Vattenfall och Garantia förbättrar vindkraftsstöd till lokalt företagande

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande.


Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Läs pressmeddelandet här>>