Vinterrapport från bygget av Åskälen / Munkflohögen vindkraftsparker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I de snöiga skogarna på kommungränsen mellan Strömsund och Östersund investeras det just nu stora belopp där Vasavind uppför två stycken parker om sammanlagt 103 vindkraftverk. Arbetet är redan i full gång, trots den rikliga vintern.

- Just nu ligger vi faktiskt lite före tidplanen, berättar Rolf Rubensson som jobbar åt Vasa Vind. Men det är fullt upp! Att det går så bra är tack vare att vi har väldigt kompetent personal till alla olika arbetsmoment och att vi har bra stämning på arbetsplatsen.

För tillfället arbetar runt 50 personer med den stora byggnationen, och de allra flesta kommer från den omkringliggande regionen.

- Det här är en stor arbetsplats i Norrland, säger Rolf. Det känns såklart bra att de som jobbar som maskinförare eller markpersonal kommer från trakterna.

De huvudsakliga uppgifterna under vintern är att anlägga vägar, gräva gropar för fundament och att anlägga planer för de stora lyftkranar som behövs för att börja resa vindkraftverken framåt sommaren. Samtidigt pågår dragning av kablage och andra aktiviteter som ska göra att byggandet av vindkraftverken blir så effektivt som möjligt i sommar. Transformatorstationen som ska koppla upp Munkflohögen till elnätet är redan färdig.

Det är det vindkraftserfarna byggföretaget Stenger & Ibsen som ansvarar för anläggandet av den storskaliga infrastrukturen. Tillsammans med Vasa Vind har de satt upp huvudkontor för operationen i Munkflohögen, i anslutning till en gård som håller på att renoveras. Kontorsytorna har byggts i baracker som ställts upp på gårdsplanen och ett gammalt militärförråd används som lager.

- Det passade bra att hyra och använda byggnaden här, förklarar Rolf, och vi kan använda huset som kök och fikarum.

Ute i parkområdet har det även byggts en betongfabrik, med ett eget litet kontor och labb, som snart är redo att börja leverera de stora mängder betong som behövs till fundamenten som vindkraftverken ska stå på.

- Vi håller på att tina upp betongfabriken så att vi kan börja testgjuta, berättar Tobias Sandqvist som är på plats i fabriken. Sen satsar vi på att kunna börja gjuta fundamenten i april. Tre är faktiskt redan klara, sen förra året.

Man räknar med att hinna med fyra fundament i veckan, fram till och med november, innan det blir för mycket vinter igen. Varje fundament består av 450 kubik betong, så det kommer att bli bråda dagar.

Förutom betongfabriken finns även två bergtäkter inom vindparksområdet. Där bryts material som bland annat används till de tio mil vägar som håller på att anläggas. I framtiden kommer det att finnas en genomfartsväg genom hela parken, och man räknar med en del intresserade besökare i området.

- Just nu är det ju en byggarbetsplats, så av säkerhetsskäl kan man inte åka runt som man vill, men vill man komma hit och titta går det bra att kontakta oss.

För tillfället går såklart en hel del tid åt till snöröjning, och det har hänt att någon hamnat i diket, men utöver det har snön inte ställt till det alltför mycket. I kombination med den regniga hösten gör snön nämligen att kälen inte har satt sig så djupt i marken, vilket underlättar de pågående grävarbetena. Vintern avskräcker alltså inte.

- När det var minus 30 härom morgonen var det egentligen inga större problem, säger Rolf, vi avvaktade en stund tills solen började värma, sedan var det full fart igen.

Bilden: Site manager Rolf Rubensson diskuterar med en av grävmaskinsförarna.

Studieresa Lungsjön 2018-02-13

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 I projektet Vindbruk i Haverö som Ånge kommun driver bedrivs ett antal aktiviteter för att dels sprida kunskap om de vindparker som kommer att byggas inom området samt att skapa intresse bland ortens företagare att erbjuda sina tjänster till byggföretagen och de arbetare som kommer att jobba under byggtiden.

En av aktiviteterna var den studieresa som Ånge kommun och projektet bjöd in till. Inbjudan gick ut brett och förhoppningen var att fylla en stor buss, den stora bussen fick bytas ut till en något mindre men i gengäld blev den fullsatt. Resans första stopp var den service- central som ligger inom vindparken i Lungsjön. Vi fick träffa de tekniker som arbetar på Servicecentralen och ta del av deras ”vardag”. På denna central jobbar 8 personer med fast tjänst och totalt i parkerna i området är 30 personer anställda, utöver det så anlitas det ett antal företag för kortare och mindre uppdrag när extra behov uppstår

Service-centralerna är strategiskt belägna inom vindparkerna, detta medför att det skapas tillfällen för den som bor i området att få en bra tjänst relativt nära hemmet

Vi fick en guidad tur inne på centralen och en förevisning av hur man sköter och övervakar vindkraftverken.

Varje verk övervakas och sköts noga med olika underhålls och serviceplaner där allt dokumenteras.

Frågorna från våra deltagare var många och av väldigt varierande art men vi fick väldigt bra bemötande och svar på så gott som alla våra frågor. En del frågor kom naturligtvis att handla om höjd.

- Kan man vara höjdrädd och jobba i vindkraftverken.

- Hur kommer man upp?

- Finns hiss eller måsta man klättra?

- Vad händer om hissen inte funkar?

Vi fick veta att man inte får vara höjdrädd och med särskild utbildning så får man åka upp i tornen och man åker mest hiss men stannar den då får man klättra, så man ska vara lite stark och tränad men utan höjdrädsla för att ta sig ca 200 meter rakt upp

Glädjande att se att detta inte är ett typiskt manligt jobb utan att det finns nästa lika många kvinnor som män som arbetar med att sköta vindparken.

Tanken var att vi skulle åka runt och titta i och på vindparken men vädret gjorde som vädret alltid gör, bestämmer själv så turen blev kort då sikten var väldigt begränsad.

Vi stannade bilarna och lyssnade efter de oljud som många pratar om, vi kunde knappt höra några ljud alls, men förstår att det naturligtvis finns ljud vid olika tillfällen och olika vindar.

Efter den korta turen i vindparken blev det ett besök i den gamla, nu upprustade skolan i Lungsjön.
Här bjöds det på lunch. I samband med lunchen fick vi både information om hur bygget av Lungsjöns vindpark gått till och vi fick ta del av deras erfarenheter. Det blev väldigt bra samtal och deltagarna från Ånge fick nya kontakter och kanske några idéer om nya affärsmöjligheter. För helt klart är att vindkraften har kommit för att stanna en tid och att det skapar helt nya möjligheter för den som vill ta del av dem och har lite fantasi och ett ”jäklar anamma”.

Erfarenheter från resan

En av de viktigaste erfarenheterna som vi fick med oss från vännerna i Lungsjön är att jobba tillsammans och se allt på lång sikt. Det som görs idag ska användas i morgon och av de som är unga idag.

Den som höll i trådarna och såg till att denna dag blev så lyckad var Staffan vår ciceron i Lungsjön som ordnade allt på plats. Här ses han med Ånge kommuns Näringslivschef Annelie Axelsson.

Text och bild Erik Löfgren, kommunikatör i projektet Vindkraft - generator för hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

Vindkraftnärvaro på Europaforum

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För 24.e gången har Europaforum samlat ledande politiker och tjänstemän i de fyra nordliga länen för att diskutera och positionera sig till EU.

Denna gång ägde mötet rum på Hallstaberget i Sollefteå och på plats i monter fanns det nya nätverksprojektet Vindkraft – generator för hållbar utveckling, liksom Vindkraftcentrum.se.

De övergripande diskussionerna handlade om hur EU och dess program kommer att se ut i framtiden och vad en trolig mindre budget kommer att betyda för Norrland. Och vad kommer ett brittiskt utträde ur Unionen betyda för den norrländska exportindustrin.

I en paneldebatt, där bland annat Landsbygdskommissionens 75 förslag och kommande proposition diskuterades deltog bland andra regionrådet från Region Jämtland-Härjedalen Robert Uitto och Hela Sverige ska levas Terése Bengard.

-          Ok, det är bra som grund. Men vad norra Sverige behöver är samma möjligheter att öka sin produktion och utveckla innovationer, sa hon.

Brexit var ett tema och EU-kommissionären Cecilia Malmstöm var en av flera som försökte analysera konsekvenser och möjliga framtider.

Vindkraften var inget särskilt stort diskussionsämne bland den bortåt ett par hundra stora församlingen.

Men i de antagna dokumenten nämns både Testbädd för vindkraft i kallt klimat och att den förnybara energin i norr är väsentlig för både basindustri och nya växande högteknologiska branscher som datorhallar och batteritillverkning.

Detta fick deltagarna vid Europaforum ta del av vid mötet: (delades till alla), klicka här>>

Bild 1: Till höger i Sollefteå kommuns monter står Erik Lövgren som är kommunikatör i Vindkraft - generator för hållbar utveckling

Nu har arbetena påbörjats med Vattenfalls tremiljardersinvestering i Fredrika

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I vår ska avverkning påbörjas där vägarna skall anläggas. Runt 8 mil väg ska iordningställas till högsta belastningsklass, omkring 270 000 kvadratmeter ytor för kranarbeten behövs också och 150 hektar skog avverkas.

Till SVT lämnar Vattenfalls projektledare Daniel Gustafsson följande kommentar

– Vi påbörjar nu förberedande arbete där vi först avverkar skog på Blakliden. Vi har ambitionen att komma igång med anläggningsarbetet i juni och därför vill börjar vi avverka skogen redan nu, trots att det slutgiltiga investeringsbeslutet förväntas tas först i april.

Vindkraftverken beräknas börja producera el år 2021

Om investeringsbeslut tas i april kommer arbetena med att anlägga vägar och kranplaner att påbörjas i år. Nästa år gjuts fundamenten som vindkraftverken ska stå på. Åren efter kommer vindkraftverken att installeras.

Lokala företag bjuds in tidigt i processen för att kunna vara med och konkurrera om arbetena.

Vattenfall ser där stora fördelar med att lokala/regionala företagare engageras tidigt inför både bygg- och driftsfasen. Lokala/regionala leverantörer medför ökad lokal nytta genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Korta inställelsetider och lokalkännedom är också viktiga konkurrensfördelar för lokala företag. Vattenfall utgår därför ifrån att lokala företagare har goda förutsättningar och därmed medverkar till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Upphandlingarna kommer att ske på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Lokala företag kommer att ha större chanser till uppdrag genom att komma med i upphandlingsprocesserna tidigare.

Vattenfall har ambitionen att anlita så många lokala företag som möjligt under byggfasen. Träffar för intresserade företag har redan ordnats och en databas för intresserade leverantörer har skapats. Denna databas har tagits fram av Vindkraftcentrum där lokala företag kan gå in och registrera sitt intresse genom att klicka här>>.

Enligt SVT kommenterar Daniel Gustafsson vidare

– När beslut har tagits om vilket företag som blir huvudentreprenör för anläggningsentreprenaden kommer vi att ordna en träff med intresserade företag i området, säger Daniel Gustafsson.

När parken tas i drift kommer det att finnas rekryteringsbehov av vindkrafttekniker och annan servicepersonal för åtminstone de 25 första åren. Glädjande nog kommer grannkommunen Strömsund att starta vindkraftteknikerutbildning med kursstart varje år fem år framåt. Och de som vill ha ett långsiktigt jobb med goda framtidsutsikter i sin hembygd kan söka dessa utbildningar. Broschyr om utbildningen klicka här>>

Foto Vattenfall, Anna-Karin Drugge

Vindkraftspremie till kommuner, Mariestad får mest, 20 miljoner kronor.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt en artikel i Energivärlden kommer ett tiotal kommuner att få dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de installationer som togs i drift 2017.

I december 2017 beslutade regeringen om den nya vindkraftspremien till de kommuner som installerat mest vindkraft under året. Ju mer vindkraft, desto mer pengar, är principen. Tanken är att öka kommunernas incitament att satsa på vindkraft.

Totalt har ett 50-tal vindkraftverk installerats under 2017. Mariestad är solklar etta med 14 verk, medan Töreboda och Ljusdal har 8 verk var, vilket betyder att dessa tre kommuner kommer att få en stor del av potten.

–          Det är lite jackpot för de kommunerna. De ringde från Mariestad och var väldigt nöjda när de fick reda på det här, säger Kristina Eriksson vid Energimyndigheten enligt tidningen Energivärlden.

I ett pressmeddelande kommenterar Mariestads samhällsbyggnadschef Thomas Johansson.

-          Vi är glada för premien! Satsningar på vindkraft ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Området i Lyrestad har sedan 2010 varit ett utpekat område i vår vindbruksplan som lämpligt för vindkraft.