Projekt Vindstyrka i Ragunda Kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ragunda kommuns Näringlivs- och Utvecklingsenhet har de senaste åren sett behov av riktade insatser för att stora exploateringar, som vindkraftparker, ska ge större lokal nytta. Tillsammans med Vindkraftcentrum snickrade man i våras ihop en ansökan om stöd från Energimyndigheten, och den har nu beviljats. Projektet har fått namnet Vindstyrka, och löper fr.o.m. nu och hela 2019. I mitten av september anställdes Lars Blixt, som kommer att arbeta jämsides med framför allt kommunens Näringslivs- och Landsbygdsutvecklare Anna-Märta Johansson.

Till att börja med kommer man att medverka vid branschträffar och seminarier för att knyta kontakter och uppdatera sig på de olika projektens tidsprognoser. Därefter kommer fasen att informera lokala företag och allmänheten om det pågående arbetet, och hur man kan vara till hjälp.

Istället för att som tidigare hänt, de lokala företagen tagits in som reserver i sista hand, ska de nu få tillfälle att vara med i ett tidigt skede. Och detta genom att Projekt Vindstyrka ska vara en länk och spindel i nätet. Även allmänheten och föreningslivet kommer att erbjudas plats i båten, främst genom deras möjlighet till uthyrning av bostäder och lokaler.

Bild: Lars Blixt, foto privat

Effektivare och lönsammare skogsbruk tack vare vindkraften

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Debattartikel: Skogsbruket i Norrlands inland blir lönsammare och mer effektivt och tack vare satsningarna på vindkraftparker. Vindkraften förutsätter ett bra och väl underhållet vägnät och det ger möjligheter för skogsägarna att bedriva ett mer rationellt skogsbruk.

Ett exempel på hur skogsbruket påverkats positivt av vindkraftsatsningar är vindkraftparken Björkhöjden 1 och 2 utanför Ramsele i Sollefteå kommun. När vindkraftparken med 90 vindkraftverk invigdes i juni 2016 hade länsväg 969 från Ramsele förbi Lungsjön mot länsgränsen till Jämtland på 22 kilometer rustats upp och blivit BK1-klassad. Dessutom hade 80 kilmeter skogsbilvägar i området byggts/restaurerats för att klara tunga transporter och har numera BK1-status.

Det aktuella området på cirka 20 000 hektar består av cirka 17 000 hektar produktiv skogsmark. Tack vare att cirka tio mil väg nu fått en väsentlig standardökning i samband med etablerandet av vindkraftparken blir skogsbruket mer effektivt och lönsamheten förväntas öka.

Den årliga skogstillväxten i området är drygt 55 000 skogskubikmeter. Det motsvarar i runda tal drygt 1 150 timmerbilstransporter per år.

Tidigare var det bara under några få vintermånader per år som vägarna kunde användas för dessa timmertransporter. Det var nämligen bara när väg 969 ner till Ramsele och skogsbilvägarna var tillfrusna som de hade tillräckligt hög bärighet.

I och med etableringen av vindkraftparkerna rustades vägarna upp för att klara de nödvändiga transporterna av vindkraftverk med mera till byggplatserna ute på ”sajterna”.

Tack vare det har nu vägarna tillräckligt hög bärighet för att kunna användas i skogsproduktionen året runt. Det innebär att skogsindustrier och sågverk får tillgång till skogsråvara från Ramseleskogarna året runt och inte bara under några få vintermånader.

För entreprenörerna som sköter avverkningarna och åkerierna innebär det att de har möjlighet att sprida sina åtaganden över hela året och inte bara under vintermånaderna – när dessutom avverkningsmöjligheterna många gånger kan vara begränsade på grund av snömängden i skogen.

För de många skogsägarna i området, såväl privata skogsägare som skogsbolag, innebär det att man kan planera för avverkning och leverans av skogsprodukter när efterfrågan är som störst under året – inte beroende på när vägarna håller för timmertransporter.

Andra mervärden för skogsbruket efter vindkraftetableringarna:

  • Fastighetsvärdena på skogsfastigheterna väntas kunna öka i framtiden när skogsbruket blir såväl lönsammare som effektivare tack vare vindkraften.
  • Bättre och mer långsiktig planering för skogsbruket när det kan göras i årscykler.
  • Ett upprustat och utbyggt nät av skogsbilvägar till vindkraftparkerna ger utökade möjligheter till friluftsliv i skog och mark för allmänheten.

Det här exemplet gäller en vindkraftpark i nordvästra Ångermanland – men är applicerbart för andra vindkraftprojekt runt om i Norrlands inland.

Och insatsen är bestående. Vindkraftverken har en livslängd på 25 år och kan sedan få förlängd livslängd efter reinvesteringar. Det innebär att vägstandarden är garanterad under minst lika lång tid och skapar långsiktighet i planeringsarbetet för den viktiga skogsnäringen.

Erik Löfgren
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Foto Erik Löfgren

Investeringsbeslut Bröcklingbergets vindkraftpark i Bräcke kommun.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Arise avyttrar Bröcklingeberget vindkraftpark om ca 45 MW till en fond förvaltad av re:cap global investors.

Enligt ett pressmeddelande har Arise ingått avtal med en fond förvaltad av re:cap global investors, en schweizisk kapitalförvaltare, om avyttring av projektet Bröcklingeberget. Arise har utfört utveckling, design och upphandling av , inklusive att hitta en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt om totalt cirka 70 MSEK under åren 2018 och 2019.

Arise kommer att ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för re:cap global investors räkning när vindkraftparken är driftsatt, genom ett förvaltningsavtal.

Siemens ska leverera 11 turbiner av modell DD 142, 4,1 MW. Byggnationen av Projektet startar omedelbart och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2019.

Vi är mycket nöjda med att vår nya kund, re:cap global investors, vill göra denna transaktion med oss. Affären ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning av vindkraft. Vi ser fram emot att utforska fler möjligheter med re:cap global investors i framtiden och är mycket glada över förtroendet att bygga och förvalta deras första investering i Sverige”, säger Daniel Johansson, VD för Arise.

Om re:cap global investors:

Re:cap global investors förvärvade Projektet för Wind Infrastructure I, en sub-fond till Luxembourg special fund FP Lux Investments. Inklusive denna transaktion, uppgår den totala portföljen till över 300 MW. Detta gör den till en av de största fonderna i Europa för landbaserad vindkraft. Fonden har designats exklusivt för institutionella investerare och investerar direkt i landbaserad vindkraft i europeiska länder såsom Tyskland, Finland och nu också Sverige. Detta gör fonden extra intressant för investerare med lågriskprofil.

Vattenfall köper planerad vindkraftpark i Fränsta, Ånge kommun.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Efter 10 år har markägarna på Klevberget i Fränsta gått i mål med sitt vindkraftsprojekt. Markägarsammanslutningen KleVVind har sålt sitt tillstånd för en vindkraftsetablering på Klevberget i Fränsta, Ånge kommun, till Vattenfall. Projektet omfattar upp till 35 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Idrifttagning av vindkraftsparken beräknas ske 2023.

2009 beslutade sig ett 30-tal markägare på Klevberget i Fränsta i Ånge kommun att gå samman och undersöka förutsättningarna för att etablera en vindkraftspark. Tillsammans investerade de i en vindmätningsmast och började mäta vind. Därefter blev det flera års arbete med att ta fram underlag för en tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Bland annat genomförde KleVVind inte mindre än 48 olika samråd, allt från jaktlag till myndigheter. I oktober 2016 vann tillståndet laga kraft och innebär möjlighet att bygga upp till 35 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter.

- Vår gemensamma målsättning har varit att hitta en stabil och seriös köpare med starka utvecklingsmöjligheter och med en ambition att själva drifta vindkraftsanläggningen. Att vårt slutgiltiga val av köpare blev Vattenfall beror också på den kreativa dialog och den helhetslösning som vi förhandlade fram tillsammans. Vi ser fram emot förverkligandet av vårt projekt och därmed utvecklingen av bygden, säger Christina Rylander Bergqvist, talesperson för markägarna i KleVVind.

- Vi är också mycket nöjda med samarbetet med Klevvind och att vi kommit överens om att fortsätta förverkligandet av vindkraftsprojektet. Som en del av vår strategi att växa inom förnybar produktion är förvärv en av flera möjliga vägar att gå. Utvecklingen av Klevberget har skötts föredömligt och Vattenfall kan nu gå vidare med den fortsatta utvecklingen och projektering av projektet. Målsättningen är att inom några år ta projektet till Vattenfalls styrelse för investeringsbeslut och därefter starta byggnationen, säger Karl-Johan Hellblom, projektledare på Vattenfall.

Det som sker nu närmast är bland annat att Ellevio, som är ägare av regionnätet, har påbörjat projektering av elnätsanslutningen inom området.

Även om det återstår några år till år 2023 när vindkraftsanläggningen på Klevberget planeras tas i drift, kommer markägarna redan nu att fira sin beslutsamhet, sitt långsiktiga tänkande, sitt tålamod och affären.

Men viktigast av allt – det gemensamma engagemanget och samarbetet för att utveckla såväl sina fastigheter som bygden där de bor

Bilden föreställer Christina Rylander Bergqvist, Klevvind. Foto privat

Norconsult bidrar till energimålen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Norconsult deltar i Jämtkrafts vindkraftsprojekt Rätanklustret, som är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Norconsult står för projektledning, projektering och konstruktion av en ny högspänningsledning för 220 kilovolt.

Ledningen byggs mellan stamstation Rätan och de två planerade vindkraftsparkerna, Lästerhöjden och Storflötten, i Ånge kommun i Västernorrland. I projektet ingår även att projektera och projektleda byggnation av en fördelningsstation för Lästerhöjdens och Storflöttens vindkraftspark. Den anslutna effekten för dessa två vindkraftsparker kommer tillsammans att uppgå till 235 megawatt. Ledningen ska också byggas så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vindkraftspark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

Tillsammans kommer de att utgöra Rätanklustret med en maximal produktionskapacitet på 435 megawatt.

Projektet i korthet

  • För att effekten från de planerade vindparkerna vid Rätanklustret ska kunna transporteras till stamnätet måste nya ledningar anläggas.
  • Ledningarna kommer att möjliggöra en framtidssäkring av elnätet i regionen.

Rätanklustret planeras vara driftklart i oktober 2019

Foto: Norconsult cc by