Isig testplats i Norrland ska locka världens vindindustri till Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande är RISE Research Institutes of Sweden och Skellefteå Kraft på väg att etablera ett testcenter i Sverige dit den globala vindindustrin kan komma och testa sin utrustning under kalla och isiga förhållanden. Platsen är Uljabuouda i Arjeplogs kommun, Norrbotten.

Arjeplog lockar redan hela världens bilindustri till sina testbanor. Nu är det dags för en annan bransch att dra nytta av kylan i kommunen.

Största möjligheten att bygga ut vindkraften finns i världens kyliga områden, eftersom de är mindre tätbefolkade. Men isbildning och låga temperaturer kräver att tekniken är pålitlig och väl testad. För att kunna utveckla optimala komponenter behöver vindindustrin ett testcenter i kallt klimat.

Efter många års sökande efter en lämplig plats står det nu klart: RISE och Skellefteå Kraft har beslutat att undersöka förutsättningarna för att omvandla vindparken i Uljabuouda till att även bli ett center för fullskaliga tester av vindkraftverk.

Mycket snö, is och kyla

Uljabuouda har det som krävs för att testa turbiner och andra komponenter under tuffa förhållanden. Platsen ligger 780 meter över havet i öppen terräng, har en genomsnittlig vind på 8,4 meter per sekund och är ofta drabbad av nedisning – i genomsnitt 500 timmar varje vinter.

– Uljabuouda är den perfekta platsen för att testa vindkraftverk i kallt klimat. Förutom klimatet, som är den avgjort viktigaste anledningen, så finns det redan vindkraftverk på platsen. Det underlättar etableringen och innebär att det finns värdefulla drift- och klimatdata bakåt i tiden som vi kan utnyttja i testverksamheten, säger projektledaren Stefan Ivarsson på RISE

 

Tester och energiproduktion på samma plats

Vindparken i Uljabuouda drivs i dag av Skellefteå Kraft.

– Vi är glada att det nu blir ett testcenter och ser fram emot att samarbeta med RISE för att skapa bättre förutsättningar för mer vindkraft och därmed mer förnybar energi. Vi ser flera fördelar med att dela platsen mellan testcentret och vår ordinarie verksamhet och dra nytta av samordnings- och synergieffekter, säger Jörgen Svensson från Skellefteå Kraft.

Att platsen ligger i Arjeplog är ytterligare ett plus, påpekar Stefan Ivarsson.

– Det är en kommun med både kompetens och erfarenhet av avancerad testverksamhet inom fordonsindustrin.

Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt instämmer och fortsätter:

– Vi i Arjeplog har en lång tradition av innovation, forskning och tillväxt, särskilt inom högteknologiska vintertester. Att bredda det till fler branscher är ett naturligt steg i utvecklingen av vårt näringsliv och vi har redan den infrastruktur och det värdskap som krävs för att se till att ännu fler hitresta ska kunna trivas här.

Samarbete med internationella aktörer

Ambitionen med samarbetet är att Uljabuouda ska kunna erbjuda världens vindindustri fullskalig testning, undersökning, verifiering och certifiering av nya generationer vindkraftverk och delsystem som fungerar i kallt klimat.

I utvecklingen och den planerade driften av testcentret deltar även ECN, Energy Research Centre of The Netherlands, som är det största energiforskningsinstitutet i Nederländerna.

Webbsida: coldclimatetest.com

Bilder:
1. Foto: RISE och Skellefteå Kraft samarbetar nu för att skapa ett testcenter för vindkraft i kallt klimat i Uljabuouda, där det redan finns en vindpark.
2. Foto: Is och kyla ställer höga krav på vindkraftverk och komponenter.

Strömsund får vindkraftteknikerutbildning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Idag beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan Strömsunds kommuns ansökan om att återstarta sin utbildning av vindkrafttekniker.

 

-       Det här har vi jobbat stenhårt för, säger kommunalrådet Göran Bergström. Det är inte bara här i regionen det är stor brist på tekniker, det gäller hela Sverige.

 

Ansökan gäller 35 studieplatser vid Hjalmar-Strömerskolan med start till hösten. Utbildningen är på 300 poäng vilket motsvarar studier i 1,5 år.

 

-       Beskedet innebär en oerhörd lättnad med tanke på de vindparker som byggs här i närheten. Det betyder fasta arbetstillfällen och skatteintäkter i 20-25 år. Det handlar om kommunens välfärd framåt, vår skola och omsorg.

 

Samtidigt är behovet av tekniker i landet avsevärt mycket större än studieplatserna i Strömsund kan tillfredsställa. Prognoser visar att det kommer att behövas drygt 100 varje år de närmaste åren.

 

Bilden: Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Tillstånd klart för Ranasjöhöjdens 40 vindkraftverk, överklagan avslogs.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Mark och miljööverdomstolen har nu meddelat att de som överklagat vindkraftparkens tillblivelse inte får något prövningstillstånd.

Det är företaget Krange Vind AB som nu har tillstånd för den tänkta vindkraftparken. Den ingår i samma projekt som Salsjöns 25 vindkraftverk och Flakabergets sex vindkraftverk. Totalt planeras 71 vindkraftverk som innebär en investering på runt tre miljarder kronor i Ramseletrakten. Hans-Erik Flodin som är VD för Krange Vind AB tror att byggnationerna kommer att starta inom ett par år.

-            -   Det är glädjande att vi kan bidra till de högt uppställda mål som energikommissionen satt för Sveriges omställning till enbart förnyelsebar energi. Bygget kommer också att generera många lokala arbetstillfällen under byggtiden samt ett antal fasta arbeten under parkens 25-åriga driftstid säger Hans-Erik Flodin.

Vindkraftcentrums prognos, som bygger på empiriska studier av andra vindparksbyggen, visar att det kommer att bli ca 300 regionala årsanställningar under byggtiden och ca 25 lokalt anställda per år under driftstiden inklusive de kringeffekter som uppstår. Trots den stora andelen regionala årsanställningar kommer byggnationen att innebära ca 70 000 gästnätter i närområdet av tillrest arbetskraft. Lågt räknat om de gör av med 500 kr per dygn (boende, mat, fritid, bensin mm) så innebär det ca 35 miljoner kronor i tillkommande konsumtion i Ramseleområdet.

Många intresserade vid informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden i Haveröområdet

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Runt sjuttio personer trotsade snöyran och möttes i Folkets hus i Överturingen under onsdagskvällen (17/1). Anledningen var det möte kring SCA:s planerade vindkraftsetableringar i Storflötten och Länsterhöjden som anordnades av Ånge kommun och Vindkraftcentrum. Fokus för kvällen var de möjligheter för bygden som uppstår i och med vindkraften, vad gäller både näringsliv och andra frågor. För att kunna ta tillvara på dem gäller det nämligen att vara beredd, och att lokalt näringsliv håller sig framme när byggnationerna nu börjar dra igång.

Bengt Strömgren är projektledare i det projekt som Ånge kommun nu driver för att bygden ska få så stor nytta av vindkraften som möjligt. Han inledde kvällen med att berätta om projektet, som bland annat har som målsättning att öka kunskapen kring upphandlingsprocessen så att fler lokala företag kan medverka i parkbyggnationerna. Tillsammans med lokala aktörer ska projektet även ta fram en konkret utvecklingsplan för Haveröområdet.

Vindkraftcentrum berättade om sin verksamhet och om hur vindkraften nu är på stark frammarsch i Sverige då både svensk politik och stora internationella investerare satsar på förnyelsebar energi. En prognos kring arbetstillfällen för Länsterhöjden och Storflötten, gjord med Vindkraftcentrums planeringsverktyg, delades ut och presenterades. Det rör sig om 549 årsanställningar som behövs under projektering och byggperiod, varav 242 kan utföras av regionala företagare – förutsatt att de engagerar sig. Ytterligare 21 årsanställningar, varav 19 regionala, kommer att behövas under parkernas driftstid som är beräknad till 25 år. Det finns dessutom stora möjligheter finns för lokala serviceföretag, då 56 000 gästnätter ska ombesörjas.

Under kvällen visades även filmen om Lungsjön (länk till filmen, klicka här) för att ge tydliga exempel på vad vindkraftsetableringar kan innebära för de boende i närheten, och många diskussioner på temat fördes.

Annelie Axelsson, Näringslivsansvarig på Ånge kommun, summerar:

- Det är roligt att träffa så många engagerade personer och företagare från bygden! Jag känner att viljan och intresset verkligen finns, så nu gäller det att samverka med dem så att projektet blir så bra det bara kan bli. Att Vindkraftcentrum är med i projektet känns tryggt. Det gör att vi kan dra nytta av deras tidigare erfarenheter och snabbare komma på banan.

Kommande aktiviteter i projektet är bland annat informationsträffar för företagare och ett gratis studiebesök för boende i Haverö-området till Lungsjön (planerat till 13/2).

Företagare i Haverö-området välkomnas att registrera sig i Vindkraftcentrums företagsdatabas, som hittas i menyerna ovan.

Nytt kraftfullt projekt i Sollefteå för att skapa positiv utveckling

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland. Satsningar som medför nya arbetstillfällen och stora investeringar. För att visa utvecklingspotentialen för det regionala näringslivet och skapa förutsättningar för att möta behovet av kompetensförsörjning pågår projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” under perioden 2017-07-01 till 2019-12-31.

Energisektorn har alltsedan utbyggnaden av vattenkraften påbörjades varit en betydande del av stora delar av arbetsmarkanden i Norrlands inland. På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen. Nyinvesteringarna i vindkraft och reinvesteringar i elnät och vattenkraft har inneburit en stor sysselsättningsökning.

Såväl nyinvesteringar som reinvesteringar inom energisektorn kommer att ske under lång tid framöver, något som kräver tillgång till lokal och regional kompetens.

Syftet med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar tillväxt” är att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator.

Det sker bland annat genom att man aktivt arbetar för att resurser som tillförs i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till de bygder som berörs av vindkraftsetableringarna, något som i sin tur ökar möjligheterna att uppnå såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet.

"Sollefteå kommun är projektägare, men projektet berör hela regionen och genomförs i nära samverkan med berörda kommuner i regionen, näringslivet och branschföreträdare inom energisektorn", säger projektledaren Hans Pahlin.

Projektet ska synliggöra den utvecklingspotential som uppstår för det regionala näringslivet genom pågående och planerade investeringar samt analysera och möte behovet av kompetensförsörjning.

- "En viktig del av projektet är att säkra kompetensförsörjningen, det vill säga attrahera till exempel ungdomar att välja utbildningar riktade mot energisektorn i allmänhet och vindkraftssektorn i synnerhet. För att lyckas med det behövs såväl gymnasie- som eftergymnasiala utbildningar i regionen som är anpassade efter energibranschens behov", säger projektkommunikatören Erik Löfgren

Projektet ska bland annat skapa digitala mötesplatser för att underlätta för det regionala näringslivet att ta del av de uppdrag vindkraftsinvesteringarna genererar. På så sätt skapas nya arbetstillfällen och det ges nya möjligheter för förstärkt lokal entreprenörskap och företagande.

- "Vindkraften kommer att kunna utgöra en generator för utvecklingsarbete i bygderna. Det här projektet ska arbeta för att öka den regionala nyttan av de stora vindkraftsinvesteringarna i Norrlands inland", säger projektledaren Hans Pahlin.

Bilden: Erik Löfgren, projektkommunikatör och Hans Pahlin, projektledare