Stena Renewable och Dala Vind bygger vindkraft i Hedemora

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande bygger Stena Renewable och Dala Vind gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun. Vindparken omfattar sju vindkraftverk och investeringen uppgår till 450 miljoner kronor. Vindkraften kommer minska klimatutsläppen motsvarande nästan lika mycket som kommunens nuvarande utsläpp.

– De goda vindarna i området, tillsammans med högeffektiva vindkraftverk, gör att vindparken kommer producera väldigt mycket förnybar el och ge stor klimatnytta i minst trettio år, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken (Vestas V162) är på 5,6 MW vardera och är bland de största i Sverige. Vindparken beräknas årligen producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor. Den förnybara elen kan minska koldioxidutsläppen med omkring 78 000 ton per år, vilket är nästan lika mycket som de samlade utsläppen i hela Hedemora under 2018 (84 000 ton).

Vindparken har utvecklats av Dala Vind och Stena Renewable gick in som partner under 2018. Vestas levererar vindkraftverken, Kanonaden ansvarar för vägar, fundament och internt elnät medan Hedemora Elnät står för den yttre nätanslutning. Sveaskog är fastighetsägare där vindparken etableras.

– Dala Vinds lokala närvaro och kunskap är ovärderlig när vi nu ska förverkliga projektet, och med de aktuella leverantörerna kommer det bli mycket hög kvalitet i hela byggprocessen, säger Peter Zachrisson.

Fem av vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable, medan Dala Vind tillsammans med Borlänge Energi, Falu Energi och Dala Energi kommer att äga två av verken. Parken ska förvaltas gemensamt av Stena Renewable och Dala Vind. Byggnationen påbörjas under våren 2020 och anläggningen väntas börja leverera el i slutet av 2021.

– Det är mycket positivt att vi kan genomföra projektet tillsammans med en så stark och långsiktig aktör som Stena Renewable. Stordriftsfördelarna vid upphandling och drift av parken gör att vi kan få en kostnadseffektiv investering med extra mycket klimatnytta, säger Niklas Lundaahl, vd för Dala Vind.

Vindparkens lokalisering i södra halvan av Sverige ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som har ett underskott på elproduktion. När parken är i gång kommer Stena Renewable och Dala Vind varje år dela ut en vindbonus till det lokala föreningslivet.

Sveaskog planerar en fördubbling av antalet vindkraftverk på sina marker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Sveaskog medvind i vindkraftsverksamheten. Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar drygt 3 TWh per år. Det är tio procent av Sveriges totala vindkraftsel. Nu planerar Sveriges största skogsägare en fördubbling av antalet vindkraftverk för att bidra än mer till Sveriges energipolitiska mål om ett helt förnybart elsystem till 2040.

Sveaskog har ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att upplåta mark och därigenom bidra till en utbyggnad av vindkraft, på omsorgsfullt utvalda platser, är därför en prioriterad verksamhet för Sveriges största skogsägare. På Sveaskogs marker finns idag drygt 400 befintliga vindkraftverk. Ytterligare cirka 400 vindkraftverk är under byggnation och därutöver är cirka 500 nya verk under planering/projektering.

– Vindkraft är för närvarande det billigaste sättet att bygga ut förnyelsebar energiproduktion i stor skala. Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning. Redan idag kommer mer än 10 procent av Sveriges vindkraftsel från vindkraftsverk på våra marker, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog.

Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft
- Etablering av vindkraftverk är inte aktuellt inom naturvårdsarealer, i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

- Sveaskog har generellt en restriktiv hållning till all etablering inom ekoparker, på grund av parkernas syfte och karaktär. För beslutade och avtalade ekoparker gäller dessutom att Sveaskog vare sig får upplåta eller överlåta några områden till annan verksamhet, utan Skogsstyrelsens skriftliga medgivande.

- Andra typer av naturvårdsskogar än de som nämnts ska i möjligaste mån undvikas, när nya vindkraftverk ska lokaliseras. I de fall sådana naturvårdsskogar ändå direkt berörs, kommer nya naturvårdsskogar att väljas ut för att ersätta dessa i Sveaskogs avsättningar.

- All projektering och etablering av vindkraft på Sveaskogs marker ska följa de riktlinjer som tagits fram av Svenska FSC® och godkänts av internationella FSC®.

- Alla områden med etablerade vindkraftverk och de områden där utredningar och projektering pågår för eventuell vindkraftutbyggnad, redovisas i deras kartverktyg.

Norska Statkraft går in i Vätgas Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige.

Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC) vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas.

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi och Everfuel, leverantör av komplett distribution för grön vätgas går in som nya partners. Fordonstillverkarna Hyundai och Toyota fortsätter som partners enligt tidigare. Detta enligt ett pressmeddelande från Vätgas Sverige.

Före jul kom meddelande om att just Statkraft gjort en överenskommelse om framtida leveranser av vätgas för att driva tågen på Inlandsbanan.

Vätgas Sverige uppger att cirka 40 kommuner och städer har uttryckt sitt intresse för vätgas som en lösning för nollemissionstransport i Sverige. Partnerna inom NHC arbetar vidare med att utreda de mest kvalificerade orterna för att säkerställa att det finns tillräcklig efterfrågan innan man fattar investeringsbeslut och går över i implementeringsfas.

Den totala budgeten uppgår då till 200 miljoner SEK och delfinansieras av EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF).

En ökad användning av bränslecellsfordon har av EU-kommissionen pekats ut som ett viktigt steg för att få en emissionsfri transportsektor. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon med rent vatten som enda utsläpp. Den vätgas som tankas i Norden ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställandet eftersom den produceras av förnybar energi.

Vindkraft i Åre

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I början av februari hölls den internationella vindkraftskonferensen Winterwind i Åre. Det var den tolfte i ordningen och  präglades av temat drift och underhåll.

Drygt trehundra deltagare samlades för att diskutera vindkraft i kallt klimat, däribland forskare och branschfolk. Runt sextio diskussionspunkter avhandlades i parallella seminariesessioner.  Exempelvis handlade de om risken för iskast och hur isbeläggning på bladen kan skapa produktionsförluster.

Chalmersprofessorn Tomas Kåberger visade hur investeringskostnaderna för sol- och vindenergi minskat dramatiskt och på bilden för han en dialog med Yasmine Arsalane, IEA (Infrastructure and Energy Alternatives) och Sandra Grauers från Vattenfall.

En sak som diskuterades var att använda vätgas som energibärare istället för att frakta kraften via kabel.


I utställningsdelen bland branschföretagen fanns bland andra Jenny Frank och Mona Sehlin på plats för att berätta om vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund. På bilden flankerar de Christian Lewander från Uppsala universitet, Campus Gotland.

Nästa år hålls Winterwindkonferensen i Umeå.

Lundin Petroleum köper Finlands tredje största vindpark

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Lundin Petroleum har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Metsälamminkangas vindpark 132 MW i norra Finland. Det är den tredje största vindparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.

Metsälamminkangas vindpark med 24 vindkraftverk kommer att byggas i Vaala kommun, Norra Österbotten. OX2 har för första gången valt GE Renewable Energy som turbinleverantör. Platsen kännetecknas av att det är ett gynnsamt vindläge med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd.

“Vi är väldigt nöjda att samarbeta med OX2 i det här projektet. Vid sidan om vårt befintliga vattenkraftsprojekt i Norge kommer Metsälamminkangas vindpark göra det möjligt för oss att ersätta en stor andel av den nettoförbrukning av el som krävs för att driva våra norska olje- och gasproduktionsanläggningar offshore”, säger Alex Schneiter, Koncernchef och VD på Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum har också lanserat en strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030.
I samband med detta, och för att bättre återspegla dagens verksamhet samt de tydliga åtgärder och mål för en framtid med lägre koldioxidutsläpp, föreslår styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy AB.

Lundin Petroleum säger sig vara medvetna om att klimatförändringar i kombination med den globala befolkningstillväxtens ökande energibehov medför utmaningar. De är också medvetna om det internationella samfundets åtagande för att minska de globala koldioxidutsläppen och den roll nytänkande bolag kan spela i detta. Genom sin strategi för minskade koldioxidutsläpp har de formaliserat sitt åtagande att minska sina koldioxidutsläpp till lägsta möjliga nivå. Detta genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning och utveckling samt naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture). Som tidigare meddelats kommer dessutom investeringar i projekt för förnybar energi att genomföras för att ersätta nettoförbrukningen av el, förutsatt att dessa ger en bra avkastning till deras aktieägare.

Lundin Petroleums planerade åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2030:
• Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kg CO2 per fat, och från 2023 till under 2 kg CO2 per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte
• Elektrifiera Edvard Grieg fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kg CO2 per fat
• Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022, genom investeringar i projekt för förnybar energi
• Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten, genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018
• Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030

Alex Schneiter, Koncernchef och vd kommenterar:
”Jag är personligen mycket stolt att kunna lansera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp där vi strävar efter att formalisera vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp och vårt klimatavtryck. Detta för att möta den ökande efterfrågan på alla former av energi med en så hållbart producerad produkt som vi bara kan. Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri.”