Internationellt i Görvik. Vindkraft och elledningar ger fullt hus hela säsongen.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Marian Stranne i Görvik tillsammans med hennes make Björn har bedrivit boendeverksamhet i Görvik sedan 2010. När vägen från Hammerdal till Ramsele skulle byggas om började det med husvagnscamping på den yta där de tidigare hade tomatodling. När byggnationen av Stamåsens och senare Ögonfägnadens och Björkhöjdens vindkraftparker drog igång utökade de verksamheten med 42 hotellrum i en containerlösning samt uthyrning av hus och stugor. Som mest har det varit 20 000 gästnätter på ett år. När dessa vindkraftsparker nu är färdigbyggda skulle man kunna tro att verksamheten upphört, men så är inte fallet.

Bilden: Internationell stämning i restaurangen i Görvik

Det är fortfarande fullt hus. Tolv av cointainerrummen är utbytta till stugor inhandlade från ett lokalt företag, Ottsjösnickaren. Vindkraftparker skall servas även i drift och Svenska kraftnäts stamnät upprustas med anledningen av alla investeringar i förnybar energi. Dessutom har en del av personalen i uppbyggnaden av Åskälens vindkraftpark valt att bo i Görvik.

Just nu finns ett företag som arbetar med nybyggnationen av Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog på plats. Dessutom finns företag som besiktar vindkraftsanläggningarna samt turbinleverantören som servar bladen på på de vindkraftverk som är i drift. De som arbetar med fundamenten i Åskälen bor också här.

Det behövs många tvättmaskiner. Marian Stranne i tvättstugan på Görvikssjöns camp.

Trots att befintliga vindkraftparker sysselsätter mer än trettio lokalt anställda personer behövs specialistkompetens utifrån. Detta ger nya arbetstillfällen med boende och service även i en liten by som Görvik. Förutom Björn och Marian har man nu tre personer anställda på Görvikscampen, alla invandrade till trakten som genom detta har funnit inkomster, betalar skatt och har möjlighet att bo i Strömsunds kommun. Det är två tyskar och en polack. Marian köper dessutom alla varor lokalt vilket hon tycker är viktigt.

Planering inför dagens lunch i det moderna produktionsköket.

Det råder en internationell atmosfär på campen. De nationaliteter som bor där nu är chilenare, spanjorer, tyskar, polacker, portugiser, ungrare, engelsmän och danskar. Senare i sommar kommer det troligtvis att fyllas på med bulgarer, rumäner och turkar.

Alla faciliteter som behövs finns på campen som bland annat har egen fjärrvärmeanläggning. Stor matsal med produktionskök där det erbjuds frukost lunch och middag, ett stort överbyggt uterum med grillplats, bastu och tvättstugor. Möjligheter ges till fritidsaktiviteter i närområdet för de boende.

Rekordmånga beslut på vindkraftsinvestering under 2017. Energimyndighetens rapport.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Hämtat från Energimyndighetens hemsida: Energimyndigheten publicerar nu rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingen på vindkraftsmarknaden i Sverige det gångna året. Rapporten visar att utbyggnaden av vindkraft har varit låg, men efter beslut om ambitionsökning väntas en stor mängd vindkraftsinvesteringar.

Det senaste året har utbyggnaden av vindkraft varit låg, detta var en konsekvens av marknadsaktörers osäkerhet till hur det svensk-norska systemet för elcertifikat skulle komma att utformas efter 2020.

– När regeringen beslutade om en ambitionsökning om 18 terawattimmar (TWh) för den svenska delen reagerade marknaden genom att rekordmånga investeringsbeslut togs under året, säger Markus Selin, handläggare på Energimyndighetens avdelning Analys.

Därmed väntas en stor mängd förnybar kraft tillkomma till det svenska elsystemet de kommande åren och av detta merparten vindkraft.

Kostnad- och teknikutveckling

Rapporten visar hur kostnads- och teknikutvecklingen av vindkraftverk i Sverige sett ut de senaste tio åren. Vindkraftverken har blivit allt större, likaså vindkraftsparkerna, vilket har bidragit till att produktionskostnaderna har sjunkit kraftigt sedan 2008. Trenden mot sjunkande kostnader ser även ut att fortsätta till 2020.

Utveckling på länsnivå

Västra Götalands län är fortsatt det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige. Den största procentuella ökningen skedde i Örebro län som ökade sin installerade effekt med 9 procent, följt av Värmlands län och Västra Götalands län. I publikationen redovisar vi kartor över Sveriges län och kommuner och dess installerade vindkraftverk.

Läs rapporten genom att klicka här>>

 

Full fart i Åskälen och Munkflohögens vindkraftparker med många lokala företag inblandade

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Bygget av vindparkerna Munkflohögen och Åskälen, på gränsen mellan Östersunds och Strömsunds kommuner, pågår för fullt. Under närmaste åren skall drygt hundra turbiner uppföras. Cirka 60-70 personer arbetar i parkerna för närvarande. De flesta som anlitats i det stora projektet är lokala entreprenörer.

- Vi har en målsättning att anlita lokala företag, berättar Vasa Vinds platsansvarige Rolf Rubensson. Det är maskinentreprenörer som är bosatta i närområdet och bland annat har en lokalkännedom som vi annars inte hade haft. De har under många år verkat i den här typen av terräng och under de speciella förhållanden som råder lokalt. Dessutom är de mycket professionella och utför oerhört bra arbeten.

Första vindkraftverken kommer att resas i september och man räknar med att hinna montera 23 stycken i parken Munkflohögen innan vintern. Ett vägnät på 10 mil är redan färdigbyggt i parkerna, redo för de tunga transporter som behövs för att frakta vindkraftverk och lyftkranar på plats.

Gjutning och annat förarbete pågår för fullt. Betongtillverkningen sker i parkområdet, i den anläggning som uppförts av Swerock. Det är högt tempo och 4-5 fundament gjuts per vecka. 27 fundament är redan klara, vilket motsvarar 25 % av alla fundament som skall utföras i området. Det pågår även elarbeten i de blivande parkerna, där företagen ABEKA och ALL NRG svarar för kabelgrävningen. Överföringsledningen till Midskog, en sträcka på drygt 4 mil, kommer att utföras av Jämtkraft. Arbetet med att resa stolpar påbörjas i augusti.

Ett annat viktigt pågående arbete är byggnationen av parkernas servicebyggnad. Abrahamsson Bygg från Hammerdal svarar för uppförandet. De har fyra man och två lärlingar på plats vilka avslutar gjutningen av bottenplattan den här veckan. Andra lokala företag som medverkar i entreprenaden är bland andra TerraMover, Attacus Trähus, Strömbergs Rör och Högboms EL.

- Gjutningen av bottenplattan är srax klar. Nästa vecka börjar vi resa väggarna till det som ska bli servicebyggnaden, säger Åke Abrahamsson

Så kan vi locka fler ungdomar till energibranschen!

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I en artikel berättar projektet Vindkraft-Generator för hållbar utveckling hur de ska locka fler ungdomar till energibranschen. Artikel nedan.

I projektet arbetar vi för att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen. En metod är att arrangera resor till vindkraftparker där skolungdomar får lära sig mer om denna framtidsbransch.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval.

En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar.

- Energibranschen är het och en riktig ”framtidsbransch” när ungdomar ska göra sina yrkesval. Det gäller bara att ungdomarna ska bli medvetna om att den här möjligheten finns och att jobben bokstavligt talat väntar runt hörnet på dem i deras hemkommuner, säger Erik Löfgren, kommunikatör i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och samordnare av studiebesöken.

En första resa gjordes i mitten av juni med högstadie- och gymnasieungdomar från den så kallade Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun.

 


Jens Näsström på Statkrafts vindkraftpark i Ögonfägnaden berättar för skoleleverna om yrket vindkrafttekniker.

Vid studiebesöket fick ungdomarna besöka Statkrafts servicestation vid Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal. Där berättade Jens Näsström från Statkraft om hur ett vindkraftverk fungerar och vilka arbetsuppgifter det finns för en vindkrafttekniker som arbetar i en vindkraftpark.

Eleverna fick även en guidad tur ut bland vindkraftverken i vindkraftparken och gå in i ett av turbintornen för att se hur det ser ut inne i ett vindkraftverk.

Under dagen besöktes även Vattenfalls vattenkraftverk vid Nämforsen i Näsåker med en rundvandring inne i kraftstationen för att visa att det finns fler möjligheter till arbete inom energibranschen än bara vindkraft.

- Resan kommer nu att utvärderas och från projektet kommer vi inom kort att presentera förslag till hur sådana här studiebesök kan planeras och genomföras i en bredare skala för högstadie- och gymnasieskolor i berörda kommuner i regionen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

- Den spontana reaktionen från de deltagande ungdomarna var  mycket positiva och många fick efter dagen upp ögonen för att det här finns chans till roliga, spännande och utmanande arbeten!

 

Informationsmöte om projekt Viking, 90 vindkraftverk i Sollefteå och Ragunda kommuner.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tisdag 12/6 hölls ett informationsmöte för allmänheten om det kommande projektet  med ny vindkraft öster om byn Fullsjön och väst om Björkhöjdens vindkraftsanläggning. För informationen stod Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site manager.

Bakom projekt Viking står förutom Isbillen Vind AB och Vestas även Windspace A/S som är ett danskt developmentföretag samt Höglandsbolagen AB.

Något investeringsbeslut finns inte än men arbetet för att få de sista bitarna på plats pågår för fullt. En del förberedande avverkningsnarbete har också gjorts för att förbereda en skyndsam byggprocess  där fas ett med de första 57 vindkraftsverken är tänkta att stå klara 2019. Fas ett omfattar de delar som tidigare tagits fram av Höglandsbolagen samt Isbillen och Storbrännkullen vind. De vindturbiner som valts är Vestas 3,8 MW och höjderna kommer att variera mellan 191 meter till 230 meter beroende på placering.

Fas två är Björkvattnet, ett projekt som övertagits från SSVAB där planeringen för tillfället omfattar 33 vindkraftverk. I den ursprungliga planen var det tänkt med 40 vindkraftverk men i och med den snabba teknikutvecklingen med högre verk och att man kunnat gå från 2,5 till 4,5 MW per verk behövs inte lika många. Produktionen av el kommer ändå att bli betydligt högre än enligt ursprungsplanen.

Bilden: Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman 
projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site 
manager.

Mötet var mycket välbesökt och många tog också chansen att diskutera vindkraftsfrågor i allmänhet. De flesta var eniga om den fastighetsskatt som vindkraften betalar skall tillfalla den kommun där det byggs. En fråga som givetvis skall hanteras av politikerna på riksplanet. Vindkraftbranschen har framfört att de gärna betalar den skatten i berörd kommun.