”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar...."

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar för elproduktion och nätanslutning är fortsatt möjliga att förverkliga trots relativt låga marknadspriser på el och elcertifikat”, säger Melcher Falkenberg på Jämtkraft.

Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i en vindkraftsanläggning med en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera, skriver Jämtkraft i ett pressmeddelande.

Den nya vindkraftsparken, Mullbergs Vindpark, ligger vid Rätan i Bergs Kommun och har utvecklats av Eolus Vind AB. Vindkraftsparken är belägen på två från varandra åtskilda höjdryggar i terrängen med markhöjd om 520-600 möh. Tillståndet medger 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och en totalhöjd på 180 meter. Den beräknade årsproduktionen om mer än 200 GWh kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

– Vi ska bygga ut vår förnybara elproduktion med ytterligare 1 TWh och detta är ytterligare ett steg på vägen. För att kunna investera i vindkraft idag krävs bra projekt och detta är ett mycket bra projekt, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.


Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör tillsammans med Jämtkraft, som bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.
Jemtska, ett bolag samägt av Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2013. Erforderliga tillstånd har erhållits och upphandling av turbinleverantör har påbörjats.För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, chef förnybar elproduktion, 072-728 96 57

Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Vindkraftsparken i Stamåsen

den . Publicerad i Ettan

Stamåsen


I vindkraftsparken i Stamåsen är runt 100 personer sysselsatta under sommaren. Tre torn av 26 är resta och snart ska generatorer och vingar lyftas på plats.
"Vi är aningen försenade, men det är ju första gången man bygger den här typen av torn i en park", säger platschefen Mikael Melin.

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost  från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.

 

Sedan början av  juli går de stora transporterna med vindkraftsdelar in till parken.
Transporterna kommer in via Sörviken och de tomma lastbilarna köra ut norrut från Vimmarvattnet.

Vingarna är 55 meter långa och en transport med sådana är 62 meter lång.

"Vi fick bredda infarten vid Sörviken och ta ned några träd vid första transporten", berättar Mikael Melin.

 

Den här nya typen av torn skruvas ihop av plåtar på plats. 14 plåtar skruvas ihop till en cylinder och blir ett varv. Sex ytterligare var skruvas ihop och lyfts på plats. Tre ytterligare tornsektioner som levereras i hela stycken lyfts på de sju innan det är dags för nacelle med generator och vingar.
"De sista lyften ska ske före jul", säger Mikael Melin.

 

De 26 verken kommer med fartyg från Danmark till Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Där lastas de om för frakt med lastbil och körs väg 335 till Sollefteå. Sedan blir det väg 331 från Sollefteå till Ramsele samt väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Vindkraft väcker känslor

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

 

mariannehenningsson 

På nationella vindkraftskonferensen i Kalmar presenterades den nya rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen.

- Syftet är att samla kunskapen från den nationella forskningsfronten, säger Marianne Henningsson som är projektledare för Vindval och huvudförfattare.

Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och naturvårdsverket för att ta fram vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

En tidigare syntesrapport av det här slaget i projektet handlar om riskerna för fåglar och fladdermöss. Men nu gäller det alltså människan som sätts i centrum. Fördjupningsomåden är Hälsa och ohälsa, Ekonomi och verksamheter, Landskap och Förankring.

- Det är helt klart att vindkraften väcker känslor, säger Marianne Henningsson och berättar att 87 procent av befolkningen tycker att det är bra med vindkraft. Men planeras den nära den egna fastigheten så sjunker de positiva till 40 procent.

Förutom attityder så går rapporten igenom påverkan på människors hälsa.

- Buller är den stora hälsorisken och det är på det området vi har mest forskning, säger Marianne Henningsson.

 

Med utgångspunkt i Havsnäs sammanställer rapporten de erfarenheter som gavs under bygget av parken med sina 48 snurror i Strömsunds kommun.
250 lokala årsarbeten och 13 varaktiga jobb.


- Med kringeffekterna inräknade beräknas den varaktiga sysselsättningen fördubblas, säger Marianne Henningsson .

Turistnäringen ger en mer splittrad bild. Och här är reseanledningen den avgörande.

- Söks lugn och ro kan man bli störd av vindkraften. Men handlar det om exempelvis utförsåkning eller besök vid musikevenemang blir upplevelsen en annan, säger Marianne Henningsson.

Förankringen hos människor som bor i närheten av planerade vindkraftsanläggningar stärks inte oväntat med delägarskap och tidig kommunikation.

- Dialogen i ett tidigt skede är det viktiga. Men också att föra in det globala perspektivet och diskutera miljöhotet, säger Marianne Henningsson.


Till rapporten  http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6497-6/

Starkare Nordlig Vind 2012

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

borjenvk3

Den nionde nationella vindkraftskonferensen har startat i Kalmar. Devisen för året är Starkare nordlig vind.
-    Det här är lokal förankring, säger Börje Johansson som berättar om Ollebacken energi AB vid konferensen.

 

Annars har den nordliga vinden här i trakten under veckan förbytts i en ostlig och varmare vind. Syrenen står i blom och en något saltare vind än den från Storsjön sveper in från Östersjön.

Ett av ämnena för dagen är Allas vind – lokal förankring och spritt ägande.  Från Danmark berättas att vid varje parkbygge gäller att den närboende befolkningen erbjuds att köpa 20 procent i form av andelar, av parken.

Från norskt håll berättar rådman Michael Momyr att 34 procent av en nybyggd park är i lokal ägo. Och den ger i form av egendomsskatt tre miljoner kronor till Roan kommunen med sina knappa tusen invånare. Nästa vindkraftsutbyggnad ska ge 20 miljoner kronor i skatt till kommunen.

 

En aspekt av ämnet är lokal acceptans och Fredrik Lindahl vid svensk vinkraftförening, en idéell förening med 2000 medlemmar, pratar om den uppförandekod som man vill lansera bland vindkraftsexploatörerna. En kvalitetsmärkning.

Och Börje Johansson berättade som andelsägare i Ollebacken om den lokala förankringen där, småföretagare, bybor, näringsidkare och ett par kooperativ som samordnas genom Ollebackens Förvaltning AB.

Första etappen med sex vindkraftverk som var klar september 2011 har gett oväntat god avkastning. Men etapp två får vänta, bankerna vill inte ge lika goda lånevillkor som sist.

-Vi tror att det löser sig och elnät, vägar och tre fundament är på plats, säger Börje Johansson optimistiskt.

Annat som avhandlats denna första dag i konferensen är exempelvis att Danmarks elförsörjning till hälften ska ske med vindkraft. EUs klimatpolitik är ett tema liksom tillståndsgivningen, hur den går till i de nordiska länderna.

Annat handlar om ljudutbredningen vid vindkraftverken och en hel del om den mer småskaliga vindkraften.
Vad kan man ha hemma på gården? Eller gemensamt i byn?

Den andra dagen diskuterar de 350 deltagarna bland annat stamnät, arbetsmiljö och säkerhet samt havsbaserad vindkraft.

Studiebesök från Sydafrika

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

vkcsydafricaxx

Från vänster: Sizwe Khuzwayo Näringslivschef i kommundistriktet Alfred Nzo,
Carina Otterfalk Näringslivssekreterare Östersunds kommun, Azabenokanyo Mvovo administrativ assistent,
Carina Asplund (c-politiker och ledamot i Utvecklingsutskottet), Beauty Maningi politiker.

 

I vårt arbete med att ta tillvara på vindkraftsutbyggnadens möjligheter i Jämtlands län ingår också aspekter som att informera om vad vi gör och hur vi arbetar.

 

Ett sådant tillfälle av inspirerande studiebesök kom när Östersunds kommun har sin vänort från Sydafrika på besök och vi får möjligheten att dela våra erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands Län just nu.

 

Vi startade med ett studiebesök på Ollebacken och de sju andelsägda Enercon verken.

Intresset var stort och frågorna många, särskilt kring hur det fungerar med lokalt andelsägande.

Ett och ett halvt verk ägas av föreningen Ollebacken vind ekonomisk förening som har 350 delägare som delar på 4230 andelar, där varje andel är 1000kw och kostade 6300:-st

 

Det verk som har stått längst på Ollebacken är det som Hällingarna vind ek förening äger och som har snurrat sedan 2006

 

Resten av verken ägs av företag, från i huvudsak Jämtland. Där de äger så kallade tårtbitar, och den finansiella lösningen bygger på förtroende och tillit som var mycket intressant för våra besökande.

 

Turismen är också del där de ser stora utvecklingsmöjligheter för sin region kommundistriktet Alfred Nzo.

Så efter en lunch i Hammerdal(en viss förvåning märktes över storleken på våra pizzor) så visades bilder och informerades det om samarbetsorganisationen Sinnenas Väg ek för, som verkar i detta område.