84 miljoner till vindkraftsforskning

Forskningsmedlen, som avsätts mellan åren 2022 och 2024, är tänkt att gå till satsningar som bidrar till lösningar för att nå energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybart till 2040.

Energimyndigheten arbetar för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem. Där är vindenergin är ett viktigt energislag för att nå målet. Myndigheten uppskattar att vindkraften i Sverige kan stå för hälften av elproduktionen i ett elsystem med 100 procent förnybart.

Fem områden pekas ut som viktiga där det finns behov av insatser och lösningar. Det är:

*Utveckling och byggnation av resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden som kallt klimat, skogrik terräng och innanhav.
*Vindkraftens påverkan på samhället och miljön.
*Vindkraftens integration i elsystemet.
*Samverkan, kunskapsspridning och byggande av kompetens.
*Utveckling av näringslivet och skapande av lokal nytta från vindkraft och export av hållbara innovationer.

Utlysning inom kort
Energimyndigheten vill bredda utlysning som inte bara innefattar vind, utan även områdena sol och elnät. Dessa områden har många utmaningar och möjligheter gemensamt. Med denna bredare ansats hoppas man få en bättre helhetssyn kring de gemensamma frågeställningar som respektive område har.

Hoppas på fler kvinnor
Myndigheten vill att fler kvinnor söker så inte värdefull kompetens går förlorad. Fler företagsdrivna projekt och gärna projekt där det sker ett samarbete mellan forskare och branschen tas gärna emot.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube