Ånge vill ge förhandsbesked om vindkraft

Stort intresse finns för fortsatt vindkraftsutbyggnad i Ånge kommun och tar nu ett nytt grepp för att underlätta genom ett politiskt förhandsbesked.

–    Vi vill öka transparensen och förutsägbarheten för alla parter. Dels för projektören, men också för politiken med en tidig diskussion som lokalbefolkning och företagare kan följa, säger Emelie Säterberg vid näringslivskontoret.

Nyligen tog kommunstyrelsen i Ånge kommun beslut om att erbjuda vindkraftsprojektörer möjlighet att begära förhandsbesked från den politiska organisation avseende tillstyrkan eller avstyrkan enligt miljöbalken 16 kap. 4 § i ett tidigt skede. (Länk till PDF förhandsbesked)

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet.

Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av kommunfullmäktige efter förfrågan från länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet.

–    Från projektörernas sida vore det ju önskvärt med ett bindande sådant. Men vi ser ändå fördelar och ett stort steg framåt med det här. Inte minst att det tidigt sätter igång politiska processer och en möjlig dialog med medborgarna, säger Emelie Säterberg.

En projektering kan ta ett decennium i anspråk och under hand kan politiska ställningstaganden skifta. Som det fungerar nu är det en stor ekonomisk risk för projektören som kanske lagt ned tio-femton miljoner och i slutändan meddelas en avstyrkan.

Vitsen blir också att hinna föra diskussioner om klimatnytta och möjligheter till jobb och lokala affärer på ett tidigt stadium.

Torbjörn Laxvik

Bilden: Emelie Säterberg vid näringslivskontoret.

Vindkraftcentrum på Youtube