Branschen i väntans tider på Kontrollstation 2015

En mild och blåsig vinter med mycket nederbörd pressade ner elpriset för andra kvartalet 2015 till rekordlåga nivåer. Det redan stora överskottet på elcertifikat har blivit ännu större. Sammantaget har det medfört stopp för investeringsbeslut för vindkraft. Nu inväntar branschen beslut om Kontrollstationen 2015 som ska komma före sommaren, enligt plan.

-Det lättar troligtvis inte förrän beslut kommer om högre kvotplikt, säger Sten Lillienau vid Neas Energy som arbetar med handel och förvaltning för partners som levererar eller producerar inom energisektorn.

Några få ljuspunkter just nu som Sten Lillienau pekar på är att kronan har fallit, vilket ger mer betalt för el eftersom handeln görs i euro. Dessutom kan kolpriset sannolikt inte kan bli mycket lägre, och EU kommer allt närmare ett beslut för att minska överskottet av utsläppsrätter. Det vill säga att det man benämner ”EU:s market stability reserve” och som gör att priset på utsläppsrätter börjar stiga vilket i sig direkt slår igenom på elpriset.

 

Förra året presenterade Energimyndigheten och den norska motsvarigheten Vassdragsdirektoratet en rapport till sina respektive departement som underlag i det  vidare arbete med eventuella förändringar av elcertifikatsystemet. Bland annat föreslogs för svensk del en justering uppåt av kvotplikten. Rapporten hade utgångspunkt i det nuvarande målet i den gemensamma elcertifikatmarknaden, 26,4 TWh till 2020.

 

Den svenska röd-gröna regeringen vill se en ambitionshöjning i certifikatsystemet till 30 TWh till 2020. Enligt Energimyndighetens bedömning som presenterades i början av februari, skulle en sådan höjning inte ge någon större förändring på vare sig elpris eller certifikatpris. Eftersom elcertifikatsystemet är gemensamt för Sverige och Norge krävs enighet mellan länderna om målet till 2020 ska ändras.

Till den 5 mars har regeringen har begärt in remissvar på ambitionshöjningen.

 

-Marknaden har reagerat negativt på det som uppfattas som en osäkerhet runt den politiska beslutsprocessen för Kontrollstation 2015, när beslutet kommer att kunna tas och hur det slutliga förslaget kommer att se ut. Det finns en uppenbar risk för ytterligare prisfall på elcertifikaten. Sannolikt kommer det inte någon större prisökning på dem förrän överskottet börjar betas av under 2016 och 2017, säger Sten Lillienau.

 

Näringsdepartementets kommentar till när beslutet kommer att tas, är att hänvisa till gällande arbetsplan som beskrivs på regeringens webbplats. Enligt den ska propositionen kunna behandlas av riksdagen före sommaruppehållet. 

Vindkraftcentrum på Youtube