Bygdemedel från vindkraft kan lyfta byarna

När vindkraftparken i Markbygden Piteå är fullt utbyggd kommer den generera årligen cirka åtta miljoner kronor i bygdemedel som ska tillfalla fyra byar som är berörda. Hur fördelningen av medlen ska gå till diskuteras men huvudmålet är att få fler att bosätta sig i byarna.

Bygdemedlen bygger på andelen producerad el, så den påverkas inte om det inte byggs 1100 verk på sajten som är planerad. Teknikutvecklingen gör att färre antal kan producera 12 TWh som är målet. Vindkraftparken i Markbygden kommer bli Europas största, så storleken på bygdemedlet till de berörda byarna är nog svår att slå när allt är utbyggt.

– Under de fem åren vi fått bygdemedel har vi hittills fördelat 700 000 kr till föreningar och lokala företag. Framöver hoppas vi att medlen kan användas till att locka hit folk.  En befolkningsökning leder till fler grannar och bättre samhällsservice, säger Anders Persson, ordförande i Kost Vind ekonomisk förening, som var först ut att få bygdemedel för de tolv första verken som restes.

Ett exempel som varit upp till diskussion är att medlen skulle kunna användas till att köpa loss mark från Sveaskog som sedan kan gå till någon som vill bosätta sig i området.
 
Delikat problem
Kost Vind är en hopslagning av byarna Koler och Storsund. Allteftersom projektet utvecklats och blivit större har tre andra byar Långträsk, Roknäs och Lillpite kopplats in och bildat ekonomiska föreningar under namnen Markbygden, Rokådalen och Lillpite. Tillsammans har ”de fyra” ett delikat problem: att hitta en eller flera modeller så att pengarna kommer till användning. Summan, som inte beskattas och delas ut årligen, växer allteftersom och fördelas nu lika på ”de fyra” oavsett folkmängd. De har haft möte med byinvånarna och diskuterat olika förslag.

–    Vi vill ha en kontinuerlig dialog med alla som berörs så vi kan omsätta deras önskemål i praktiskt handlande. Det finns få begränsningar, men syftet är att medlen ska stödja bygden i någon mening. Det kan vara samhällsstöd i någon form. Vi har också diskuterat Garantiamodellen som de har i Åsele där företagen kan låna pengar, säger Anders Persson.

Det finns en stor tradition av småföretagande i Piteå och bara inom Markbygdens vindkraftområde finns det förutom jord- och skogsföretag ett hundratal företag som kan ta del av medlen. Fullt utbyggd kommer ”de fyra” att årligen förfoga över två miljoner vardera att fördela.

Avtalen som en gång tecknades med Svevind, som arbetat fram alla tillstånden, innebär att vid en försäljning av projekten följer avtalen med till den nya ägaren.

Text: Birdie Dahlberg

Bilden: Anders Persson ordförande i Kost Vind ekonomisk förening

Vindkraftcentrum på Youtube