Effektivare och lönsammare skogsbruk tack vare vindkraften

Debattartikel: Skogsbruket i Norrlands inland blir lönsammare och mer effektivt och tack vare satsningarna på vindkraftparker. Vindkraften förutsätter ett bra och väl underhållet vägnät och det ger möjligheter för skogsägarna att bedriva ett mer rationellt skogsbruk.

Ett exempel på hur skogsbruket påverkats positivt av vindkraftsatsningar är vindkraftparken Björkhöjden 1 och 2 utanför Ramsele i Sollefteå kommun. När vindkraftparken med 90 vindkraftverk invigdes i juni 2016 hade länsväg 969 från Ramsele förbi Lungsjön mot länsgränsen till Jämtland på 22 kilometer rustats upp och blivit BK1-klassad. Dessutom hade 80 kilmeter skogsbilvägar i området byggts/restaurerats för att klara tunga transporter och har numera BK1-status.

Det aktuella området på cirka 20 000 hektar består av cirka 17 000 hektar produktiv skogsmark. Tack vare att cirka tio mil väg nu fått en väsentlig standardökning i samband med etablerandet av vindkraftparken blir skogsbruket mer effektivt och lönsamheten förväntas öka.

Den årliga skogstillväxten i området är drygt 55 000 skogskubikmeter. Det motsvarar i runda tal drygt 1 150 timmerbilstransporter per år.

Tidigare var det bara under några få vintermånader per år som vägarna kunde användas för dessa timmertransporter. Det var nämligen bara när väg 969 ner till Ramsele och skogsbilvägarna var tillfrusna som de hade tillräckligt hög bärighet.

I och med etableringen av vindkraftparkerna rustades vägarna upp för att klara de nödvändiga transporterna av vindkraftverk med mera till byggplatserna ute på ”sajterna”.

Tack vare det har nu vägarna tillräckligt hög bärighet för att kunna användas i skogsproduktionen året runt. Det innebär att skogsindustrier och sågverk får tillgång till skogsråvara från Ramseleskogarna året runt och inte bara under några få vintermånader.

För entreprenörerna som sköter avverkningarna och åkerierna innebär det att de har möjlighet att sprida sina åtaganden över hela året och inte bara under vintermånaderna – när dessutom avverkningsmöjligheterna många gånger kan vara begränsade på grund av snömängden i skogen.

För de många skogsägarna i området, såväl privata skogsägare som skogsbolag, innebär det att man kan planera för avverkning och leverans av skogsprodukter när efterfrågan är som störst under året – inte beroende på när vägarna håller för timmertransporter.

Andra mervärden för skogsbruket efter vindkraftetableringarna:

  • Fastighetsvärdena på skogsfastigheterna väntas kunna öka i framtiden när skogsbruket blir såväl lönsammare som effektivare tack vare vindkraften.
  • Bättre och mer långsiktig planering för skogsbruket när det kan göras i årscykler.
  • Ett upprustat och utbyggt nät av skogsbilvägar till vindkraftparkerna ger utökade möjligheter till friluftsliv i skog och mark för allmänheten.

Det här exemplet gäller en vindkraftpark i nordvästra Ångermanland – men är applicerbart för andra vindkraftprojekt runt om i Norrlands inland.

Och insatsen är bestående. Vindkraftverken har en livslängd på 25 år och kan sedan få förlängd livslängd efter reinvesteringar. Det innebär att vägstandarden är garanterad under minst lika lång tid och skapar långsiktighet i planeringsarbetet för den viktiga skogsnäringen.

Erik Löfgren
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Foto Erik Löfgren

Vindkraftcentrum på Youtube