El kan lägga grunden till det fossilfria samhället

Enligt ett pressmeddelande har Energiföretagen Sverige publicerat ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige.

När Sverige nu ställer om för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 är en stor del av lösningen att fossilfri el ersätter fossila bränslen inom såväl industri som transporter.

Det innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt. Till en början ganska långsamt, men efter 2030 i allt snabbare takt. Till år 2045 motsvarar ökningen 50 TWh, vilket innebär 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Som jämförelse var elproduktionen förra året 163 TWh och nettoexporten 26 TWh. Oavsett hur elproduktionen ser ut då kommer det krävas stora investeringar i både elnät och elproduktion.

Enligt energibranschens analys bör fokus i närtid därför läggas på att lösa utmaningen med elnätskapacitet i stället för att diskutera olika produktionsslag. Det krävs ett stärkt och utbyggt elnät och dessutom ett effektivt utnyttjande av fjärrvärme, energilagring och nya tekniker för att avlasta elsystemet när både elanvändning och effektbehov ökar. Energibranschen behöver även hitta nya smarta lösningar som underlättar för kunderna att bidra till utvecklingen.

Branschen lyfter fram ett antal åtgärder som riksdag och regering behöver enas om för att ge de långsiktiga förutsättningar som krävs för att färdplanen ska kunna genomföras. Här är sex av dem:
1. Tillståndsprocesserna för elnät, elproduktion samt elektrifiering måste kortas radikalt. Den aviserade översynen av svensk lagstiftning för att nå klimatmålen behöver bland annat anpassa miljöbalken till klimatmålen och resurser måste tillföras prövningsmyndigheter och domstolar.

2. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra ett systematiserat, brett förankrat samarbete med samhällets olika aktörer kring planering och prioritering av stamnätet och elnätskapacitet. Samarbetet ska utmynna i en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov på nationell och nordisk nivå.

3. Ge en statlig utredning i uppdrag att ta fram en hållbar, förutsägbar och långsiktig elnätsreglering. Den ska stimulera en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av elnät, både gällande flexibilitet och nätutveckling, och balansera samhällets olika intressen.

4. Ta fram en sammanhållen strategi med långsiktigt stabila, teknikneutrala och renodlade villkor för fjärrvärme och kraftvärme, för att värna den viktiga växelverkan i energisystemet mellan el, fjärrvärme, fjärrkyla.

5. Utred hur dagens marknadsmodell kan utvecklas genom att ett leveranssäkerhetsmål införs och en modell för marknadsmässig prissättning av alla stödtjänster genomförs. Regeringen bör därefter regelbundet utvärdera att modellen säkerställer fortsatt konkurrenskraft, leveranssäkerhet och ekologisk hållbarhet.

6. Ge långsiktigt stöd till tekniker som är centrala för att klimatmålet nås. Exempel på sådana är de som ger negativa koldioxidutsläpp, som avskiljning och lagring av koldioxid vid biobränsle- och avfallsförbränning.

– Energibranschen har fantastiska möjligheter att i stor utsträckning kunna bidra till omställningen till det fossilfria samhället. Det är med stor entusiasm vi tar oss an arbetet med att fortsätta att utveckla Sveriges fantastiska energisystem, som redan idag är ett av världens allra bästa, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

– Energibranschens färdplan är en förutsättning för att de andra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras. Den är en viktig bit av det pussel som nu läggs, och visar hur Sverige kan ställa om på ett sätt som kan bli en förebild för fler länder, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Länk till färdplanen, klicka här>>

Bilden: Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Foto: Jon Alexandersson, Energiföretagen

Vindkraftcentrum på Youtube