Elbussar och vindel

Piteå kommun har satt ett mål att vara fossilfritt 2030. Redan om drygt ett år kommer fordonsparken i tätorten att bestå av 100 procent eldrivna bussar. I Piteå produceras en hel del grön el från vindkraft genom Markbygdens framväxt.

När vindkraftparken i Markbygden är färdig kommer den att leverera nästan lika mycket grön el som Luleälvens samlade produktion av el från vattenkraft. Även om all producerad el från olika energikällor blandas i våra kablar kan man se det som att den lokalt producerade elen från vindkraft nyttjas för laddning av fordonsparkens batterier.
 
Det har varit en lång utdragen upphandlingsprocess för kommunen och snart är de i mål. De politiska besluten är tagna och upphandlingen är gjord men än har inga avtal skrivits. Det görs när tiden för överprövning är ute.

Piteå kommuns ambitioner om att vara helt fossilfria till år 2030 innebär en omställning på många plan. I det arbetet underlättar det att fordonen i det närmsta blir helt fria från fossila utsläpp redan under 2020. Och Piteborna gör störst miljönytta om de ställer bilen och väljer att resa hållbart, till exempel med buss.

– Om fler valde att ta bussen för att pendla till skola och jobb skulle de fossila utsläppen från fordon minska med 100 procent för varje utebliven fordonskilometer, säger Martin Lindberg, enhetschef Trafik och projekt, Samhällsbyggnad.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube