Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Sista dag för ansökan 2018-03-16
Tid för beslut Tidigast under april månad månad
Målgrupp

Offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Mer specifikt har Nätverket dessa mål:

  • En väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap
  • Att svensk industri och näringsliv drar största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden
  • Att alla vindkraftsetableringar genererar mervärde till lokalsamhället

I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar inom nedanstående områden:

  • Projekt som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta,
  • Samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Beslut om stöd

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i april 2018.

Mer om stöd och bidrag

Stöd i form av bidrag lämnas till offentliga organisationer samt till ideella föreningar och intresseorganisationer. Bidrag lämnas endast till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (dvs tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad). För ideella föreningar, intresseorganisationer och regionala projekt krävs normalt medfinansiering med minst 50 procent av projektets kostnad. Som medfinansiering räknas kapitaltillskott till projekt och naturainsatser (egen arbetstid).

Det är möjligt att ansöka om projekt som pågår längre än ett år, dock maximalt till och med år 2019.

Så söker du

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Observera att teknisk support för E-kanalen endast ges under kontorstid fram till dess att utlysningen stänger. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i Manualen för E-kanalen

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Kriterier vid bedömning av inkomna ansökningar beskrivs i verksamhetsbeskrivningen.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 16 mars 2018.

Mer information om Nätverket för vindbruk hittar du på Nätverket för vindbruks webbplats.>>

Vindkraftcentrum på Youtube