Färsk statistik: Vart fjärde verk får byggas

Under en dryg treårsperiod fram till juni 2018 beviljades endast 610 ansökningar av 2540. Det visar en granskning som advokatbyrån Fröberg & Lundholm har gjort.

Antalet avslag uppgick således till 1930 stycken. Skälen till avslagen är olika. Det senaste exemplet är från Mark- och miljööverdomstolen som avslog en utbyggnad av vindkraftsparken i Nordmalings kommun för att den kommer att störa rennäringen. Cirka 80 procent av de planerade projekten ligger i norra Sverige där det finns goda vindlägen.

Det rimmar illa med de planer som riksdagen satt. Energimyndigheten räknar på att de satta målen på 30 terrawattimmar kan uppnås genom att antalet vindkraftverk ökar till 7 000 verk (från dagens 3400). Uppskattningsvis handlar det om investeringar på 200 miljarder kronor fram till 2040.

Svensk Vindenergi menar att verkligheten kolliderar med de politiska målen och efterlyser riktlinjer om hur utbyggnaden av vindkraft ska jämkas med andra intressen. Avslagen kan göra att investerare drar sig tillbaka om Sverige signalerar att det är osäkert att bygga här.

Text: Birdie Dahlberg

Photo by Matthias Zomer from Pexels

Vindkraftcentrum på Youtube