Fem scenarier för att nå 100 procent förnybart

För att nå ett förnybart elsystem 2040 har Energimyndigheten gjort en analys av framtidens elsystem. Myndigheten skissar fram fem tänkbara scenarier där vindkraft på land och till havs är en betydande del. En fortsatt utbyggnad av vindkraft och elnät krävs samt en större flexibilitet vid elanvändning med hänsyn till elprisets upp och nedgångar.
 
För att nå 100 procent förnybart slår generaldirektör Robert Andrèn fast att hela samhället behöver arbeta tillsammans och att en handlingsplan görs ”i en bred dialog med berörda aktörer så att vi får en gemensam syn på de utmaningar som omställningen innebär”.

De drivkrafterna som redan finns i samhället ligger till grund för de fem scenarierna.
*Landbaserad vindkraft jämt spridd över landet
*Landbaserad vindkraft med fokus på norra Sverige
*Havsbaserad vindkraft med fokus på södra Sverige
*Solscenario
*Kraftvärmescenario

Den landbaserade vindkraften jämnt spridd över Sverige har störst sannolikhet att kunna byggas ut på marknadsmässiga grunder. I det ligger att få till elproduktion i det mest tättbefolkade området i landet, Elområde 3 där det finns mest elanvändning. Dessutom finns det en välutbyggd infrastruktur.

I rapporten konstateras också att både vattenkraften och kraftvärmen behövs. Ett önskemål är att kraftvärmen kunde producera något mer än vad den gör idag.

– Analysen visar på en mycket större variation i elpriser i framtiden vilket kommer att ge ökad lönsamhet för elproduktion, elanvändning och annan flexibilitet som bidrar till ett välfungerande elsystem. Men vi måste se till att elprissignalerna också når fram till rätt aktörer och att marknadsplatser och regelverk är anpassade även för nya aktörer och lösningar. Men det räcker inte med en fungerande elmarknad. Det måste också finnas möjlighet att bygga både ny elproduktion och elnät samt frigöra och investera i flexibilitet. Dessutom finns en ökad risk för effektbrist, särskilt vid låg elproduktion från vindkraft, om det blåser dåligt under flera dagar i följd, säger Martin Johansson, analytiker Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill med sin analys bredda diskussionen om hur det svenska elsystemet kan se ut i framtiden, och sätta fokus på vilka utmaningar som finns.  Om 20–30 år kommer elsystemet att se annorlunda ut än vad det gör idag och det kommer att krävas mycket investeringar oavsett vilken väg man tar. Elsystemet går igenom en stor förändring då en stor del av elproduktionen måste ersättas med ny. Elanvändningen går mot ökad elektrifiering, digitalisering och automatisering.

Klicka här för att komma till sida att ladda ned rapporten>>

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube