Flygbränsle ökar befolkningen i Sollefteå

Fotomontage över den nya fabriksanläggningen i Hamre, Långsele. Tio procent av den svenska användningen av flygbränsle kan produceras här. Bild: Uniper.

För ett drygt år sedan kom nyheten om tillverkning av grönt flygbränsle i Långsele i Sollefteå kommun.

– Vi siktar på att bli 23 000 invånare till 2035, säger Mikael Näsström som är tillväxtchef.

Jämfört med befolkningssiffran från nyår är det en ökning med 4 300 personer och ett brott med avfolkningstrenden.

Och det är inte enbart omställningen och de nya gröna industrijobben som ligger bakom optimismen. Här finns också återstarten av stadens regemente med en annan typ av gröna jobb som inslag.

– Det går bra för Sollefteå, säger Mikael Näsström. Vi är på väg mot rätt håll.

Det var i april 2022 som kommunens långvariga arbete med att etablera elintensiv verksamhet i anslutning till industriområdet Hamre i Långsele resulterat i ett intentionsavtal med tyska Uniper och sydafrikanska Sasol.

Mycket av arbetet sedan dess har gått ut på att detaljplanera området vars första etapp handlar om en yta på 50 hektar som ägs av kommunen

– Vi hade redan gjort en detaljplan för att kunna sätta upp serverhallar. Nu handlar det om mer utpräglad industri och planen anpassas efter specifika behov, säger Mikael Näsström.

Flera olika utredningar har gjorts, som bland annat rör markförhållanden, vattenföring, buller, säkerhetsavstånd till bebyggelse och särskilt det industrispår som är avgörande för etableringen.

– Nu är detaljplanen i stort sett klar. Men den ska också antas av kommunfullmäktige, vilket planeras ske före midsommar i år.

Här på gärdena i Hamre, som kantas av väg, järnvägsspår och som i luften korsas av en 130 -kilovoltsledning, ska flygbränsleanläggningen vara klar och börja leverera 2028.

Platsen är väl vald. Här finns det möjlighet ta ut en effekt på 600 megawatt. Vatten som är råvaran för vätgas finns i älven. Tillgång på skogsråvara för utvinning av kol borde finnas här i inlandet.

Här på gärdena i Hamre ska flygbränsleanläggningen vara klar och börja leverera 2028, berättar Sollefteå kommuns tillväxtchef Mikael Näsström. Foto Torbjörn Laxvik

Tekniken som ska användas i Hamre är inte ny. Men det är världsunikt att den nyttjas för denna typ av process med biomassa som insatsvara. Principen är att vätgas slås ihop med kol från biomassa till ett flytande bränsle. Fabriken väntas kunna stå för tio procent av det svenska behovet av flygbränsle.

Bränslefabriken förväntas stå för en tredjedel av den effekt som kan användas i Hamre. Så möjligheter finns att expandera eller dra till sig kringinvesteringar. Till detaljplanens 50 hektar finns ytterligare 40 hektar planerbara.

Tillverkningen av flygbränsle beräknas sysselsätta ett 100-tal. Med följdinvesteringar räknar kommunen med 700 arbetstillfällen i området i framtiden.

Som på andra håll i Norrland där nyindustrialisering sker Sollefteå inför rekrytering av kompetens och inflyttning.

– Sollefteå samarbetar med andra kommuner, näringslivet, skolan, vi är flera kommuner i liknade situation och stöttar varandra till framgång i detta, säger Mikael Näsström.

Bostäder blir en nyckelfråga i utvecklingsarbetet.

– Från att behöva riva hyreshus under årens lopp är vi nu på gång att bygga ett nytt med 56 lägenheter centralt i Sollefteå, säger Mikael Näsström.

En ökning av invånarantalet med 4 300 till 23 000 är ändå långt ifrån det som rådde 1951 – 38 300.

– Vi tror att vår målsättning om är en lagom nivå vi kan vara nöjda med. Vi ska behålla det mindre samhällets fördelar med närhet till det mesta.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube