Förstudie om vätgas från grön el inledd i Norrlands inland

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan. (Pressmeddelande)

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har höga transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Ett av målen är att utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på exempelvis Inlandsbanan

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

Projektledare är Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som har lång erfarenhet av projektledning och specialistkunskaper i vätgas.

– Jag har jobbat med vätgas sedan 2008 och det är en beprövad teknik som har funnits sedan början på 1900-talet. Tyvärr finns det än idag en skepticism med användning av vätgas när det gäller säkerhet och kostnader. Jag ser skepticismen som en utmaning och möjlighet för att jobba vidare med kunskapsspridning och betona potentialen med vätgas säger Pedro Raposo.

Vätgas har en enorm potential inom transport, energi och industrisektorn.

– Det finns applikationer som många aldrig hört talas om. I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige avslutar Pedro med.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.

– Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

– Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Kombinationen av att kunna producera helt grön vätgas från förnyelsebar energiproduktion lokalt i inre Norrland, samt att konvertera tunga transporter som idag använder fossila bränslen till helt CO2 fria transporter är fantastisk. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt tillsammans med Inlandsbanan säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.

Fotot: Pedro Raposo, projektledare

Vindkraftcentrum på Youtube