Forskning om vindkraftens påverkan på samhället

Så lyder rubriken på den syntesrapport som Vindval nyss publicerat. I den får Vindkraftcentrum en kvalitetsstämpel på sina sysselsättningsberäkningar och medhåll om nödvändigheten om större lokala ersättningar vid vindkraftsetableringar.

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket som startade 2005.

I den rapport som nu publicerats har forskare sammanställt och analyserat forskning om vindkraft inom områden som hälsa och ohälsa, samhällsnytta, landskap och förankring. Forskarna poängterar att allmänhetens uppfattningar och lokal kunskap om landskapet ska ingå i det planeringsunderlag som behövs för utbyggnaden av vindkraft.

Länk till rapporten: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-intressen/

KTH-professorn Hans Westlund konstaterar i sitt kapitel att andra kraftslag i närtid inte förmår uppfylla de mål som satts: ”Inom överblickbar framtid är det således bara vindkraften som har en tillräcklig utbyggnadspotential för att kunna ersätta kärnkraften med förnybar energi.”

Hans fulla titel på engelska är Professor of Urban and Regional Studies, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden & Professor of Entrepreneurship, Jönköping International Business School, Jönköping.  

Hans Westlund granskar lokala effekter av vindkraftsutbyggnad och går igenom internationell och nationell forskning på området. Vad gäller sysselsättningseffekter framhåller Hans Westlund Vindkraftcentrums beräkningar:

” Sammanfattningsvis kan det konstateras att de noggranna empiriska studierna av Mörttjärnbergets och Skogbergets vindkraftsparker presenterar sysselsättningseffekter som förefaller vara så nära verkligheten man kan komma. Vid större projekt bör skalfördelar uppstå som innebär att sysselsättningen per kraftverk minskar något. Det är dock samtidigt troligt att den tekniska utvecklingen med högre kraftverk med större effekt kräver en större arbetskraftsåtgång per kraftverk.”

Här kan Vindkraftcentrum lugna professorn och läsarna att vi följer upp våra studier i en nyss uppförd park i Strömsunds kommun, men också den fortsatta och storskaliga utbyggnaden i Markbygden utanför Piteå.

Dessutom sker analyserna i en mindre park i Dalarna med tio verk. Vi vill se om våra beräkningar och prognoser håller även småskaligt. Särskilt intresse av det finns i södra Sverige, där parkerna ofta är mindre än i norr.

Vidare: ” Av särskilt intresse är att de långsiktiga sysselsättningseffekterna, mätt i årsarbetskraft under 25 års driftstid, tycks bli minst lika stora som de under byggtiden.”

Jo, det är av särskilt intresse och sällan insett av beslutsfattare i kommuner och regioner.

Hans Westlund skriver också om vindkraftens betydelse för fastighetspriser i omgivningen, men också om lokala ersättningar vid etableringar:

” Den rekommendation som blir slutsatsen av detta kapitel är att den politiskt förbisedda frågan om kompensation för och lokal förankring av vindkraftsutbyggnad måste ges hög prioritet.”

Det anser även Vindkraftcentrum och har lanserat följande, även om vi inte äger frågan. Det gör statsmakterna och branschen. Kolla in: https://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/813-sverige-pa-lokal-efterkaelke-i-vindkraftsfragor

Någon lösning från de styrande måste till och Hans Westlund skriver:

” Hur detta nationella ramverk sedan hanteras på lokal nivå blir sannolikt avgörande för om vindkraftsutbyggnaden ska kunna realiseras utan stora protester. Lokala lösningar där alla intressenter får komma till tals och omfattas kan möjligen låta som ett drömscenario. Icke desto mindre kan det vara enda möjligheten att hitta lösningar som upplevs som rättvisa av så många som möjligt. ”

Det hettar till i frågan. Knappt något positivt besked till vindkraftsetableringar fattas av kommunerna i denna tid, vare sig till lands eller sjöss.

Samtidigt meddelar branschorganisationen Svensk Vindenergi att inga nya investeringsbeslut kring vindkraft fattas nu. https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/turbulens-pa-energimarknaderna-investerare-i-vindkraft-avvaktar

Det när färdplaner upprättas för bransch efter bransch för att elektrifiera och göra produktion och verksamheter fossilfria. Transporter och industri är centrala i detta.

Men nu när branscher ställer om till förnybar energi, som Hybrit med fossilfritt järn och stål och Northvolts batterifabriker, kan regeringen inte leverera politik som gör omställningen möjlig.

Vi tror att vi sitter inne med en principiell lösning enligt ovan. En snabb lösning utan lagstiftning. Den diskuteras nu intensivt i kommuner och regioner som möjlighet till större acceptans. Den är meddelad till statsmakterna och delar av branschen.

Men just nu är det stiltje som råder.

Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se

Bilden: Vindvals Kajsa Olsson intervjuar Hans Westlund nedanför Mörttjärnsbergets vindpark i Bräcke kommun.

Foto: T Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube