Framtiden för Vindkraftcentrum

Torbjörn Laxvik fortsätter driva Vindkraftcentrum på uppdrag av Strömsunds kommun med finansiering av Energimyndigheten.

Nu finns en överenskommelse mellan Strömsunds kommun och Energimyndigheten om fortsatt drift av Vindkraftcentrum.

Syftet är att den kompetens och erfarenhet som byggt upp inom Vindkraftscentrum ska finnas tillgänglig för kommuner och projektörer även framåt.

Sedan tolv år har Vindkraftcentrum arbetet med frågor kring vindkraft. Främst med inriktning på lokal förankring och vindkraftens bidrag till lokalsamhället. Arbetet har bland annat bestått av att ta fram information och kunskapsspridning om vindkraftens bidrag till samhället

Enligt överenskommelsen så har det nätverk och det arbetssätt som Vindkraftcentrum byggt stor potential att bidra till att skapa ett mer formaliserat kommunsamarbete som kan bidra till att utveckla det lokala engagemanget kring ny elproduktion i ett regionalt sammanhang av Norrlands inland.

Uppdraget har en geografisk avgränsning där Vindkraftcentrum i huvudsak ska verka i inlandskommuner i Jämtlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län.

Beröringspunkter finns med det aktiebolag som bildats i Västernorrland av kommunerna där, regionen, High Coast Invest och Bizmaker. I Gävleborg agerar Förankrad i med och motvind som är ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva och Högskolan i regionen.

 I Västerbotten finns HEAL, Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik, ett samarbete mellan Inlandets Teknikpark, Process IT innovations, Storumans kommun och Umeå universitet. I Region JH har Peak innovation tilldelats medel för Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning.

 Överenskommelsen preciserar de aktiviteter som genomförs ska syfta till att:

    • Öka förståelsen för de möjligheter som elektrifiering och ny elproduktion ger hos kommuner och lokalt näringsliv. Det vill säga att ta till vara på den möjlighet som en vindkraftsetablering innebär.

    • Aktörer på bästa sätt bidrar till lokalsamhället.

    • Utveckla kommunernas planering kring energiproduktion.

    • Utveckla Energimyndighetens kunskap och förståelse om de regionala förutsättningarna avseende etablering av vindkraft och lokal nytta.

    • På sikt möjliggöra ett mer formaliserat samarbete mellan kommuner i Norrlands inland i frågor kopplade till vindkraftsetablering och lokal utveckling.

Vindkraftcentrum har funnits och bedrivit verksamhet i olika former sedan 2011. Senaste halvan av tiden har uppdraget varit nationellt. Bemanningen har skiftat mellan 3-6 tjänster plus konsulthjälp.

Vid senaste årsskiftet upphörde Vindkraftcentrum.se i den projektform som rått de senaste åren. Nu är uppdraget tvåårigt och resurserna räcker till en tjänst, köp av konsulthjälp och att hålla hemsidan igång.

Det grundläggande uppdraget har ju hela tiden varit att vindkraftsutbyggnaden också ska gynna befolkningen där parkerna etableras. I detta ligger att utveckla metoder och verktyg för lokal/regional nytta.

Det blir även fortsatt arbete tillsammans med Garantia vad gäller Medvindslån till småföretag och utarbetande av ersättningsmodeller.

Artiklar med mera på hemsidan kommer att ha som tema, typ; möjligheter i omställningens spår. Med exempel från Ånge, Sollefteå, Härjedalen, Åsele och Storuman. För att nämna några.                                                                                                                                                                                                                            Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube