Gemensam strategi för hållbar vindkraftutbyggnad

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket är motorn bland flera myndigheter att ta fram en gemensam färdplan för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Omställningen och de högt satta klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion 2040 kräver samarbete på flera plan. Generaldirektörerna i Energimyndigheten och Naturvårdsverket är initiativtagare till att arbeta fram en gemensam strategi för en hållbar utbyggnad av vindkraft. Ett initiativ som ligger inom Miljömålsrådet.

Arbetet med strategin startade hösten 2018 och bedrivs i samverkan med flera berörda myndigheter. Målet är att få en gemensam färdplan och ta fram ett användbart planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner som bland annat kan leda till att tillståndsprocessen blir enklare och mer förutsägbar för de inblandade.

Den energiöverenskommelse som fem riksdagspartier tog i juni 2016 ligger till grund för att arbetet med en gemensam strategi kom igång.

Ett nytt energisystem är inte bara en klimatfråga utan innehåller också ökade krav på en trygg elförsörjning. En vindkraftutbyggnad behöver även ta hänsyn till värde full natur, hotade arter och människor livsmiljö. Om många intressenter möts ökar möjligheterna att få en hållbar utbyggnad.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube