Gränsöverskridande vindkraft – svensk vind blir norsk el

I norska kommunen Marker ligger Marker Vindpark invid riksgränsen till Sverige. Nu byggs Hån Vindpark på svenska sidan i Årjängs kommun.

– Vi tar tillvara samma vindresurs. Det är bara trehundra meter mellan verken på norsk och svensk sida, säger Sebastian Prause, projektledare vid Cloudberry.

Fotot: Från vänster Sebastian Prause Projektledare Cloudberry, Torbjörn Laxvik projektledare Vindkraftcentrum.se, Ulf Wennberg arbetsledare PEAB, MD Salauddin mätningstekniker PEAB

Norskägda Cloudberry utvecklar flera vindkraftprojekt i både Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Oslo, men man har också kontor i Karlstad. 

Marker Vindpark med 15 verk är såld till schweiziska BKW Energie.

– Hån Vindpark med fem verk ska vi behålla själva, säger Sebastian Prause.


Peab spränger, flyttar bergmassor och bygger väg. Denna dag är fyra grävmaskiner i arbete.

Det är lite speciellt att röra sig i området, vid E18 ligger de norska och svenska tullstationerna. Riksgränsen löper som sagt mellan vindturbinerna och korsas här av den gamla riksnian med stensättningar i det ytterst kuperade landskapet.

Nu byggs vägar och turbinplatser på svenska sidan. Gamla vägar förstärks och nya byggs. Bergknallar sprängs och stenen blir fyllnad i nya vägkroppar. Idag är det 13 personer som jobbar i parken.

 
Tre borriggar är i arbete för sprängningar i det ytterst kuperade landskapet, där vägar bryts och fem turbiner ska resas.

Det är Peab som har totalentreprenaden och kommer alltså även att gjuta fundamenten, som blir bergförankrade av förklarliga skäl. Medarbetarna har erfarenhet från andra vindkraftsbyggen och grävskopor, borriggar och en vält är i arbete.

Den högst belägna turbinen kommer att stå på berget 285 meter över havet.

Ett annat jobb som pågår nu är att anlägga kabelschakt till de transformatorstationer som byggts på ömse sidor av gränsen. Själva kabeln dras till våren. Den el som produceras i Hån ska nämligen matas ut i det norska nätet, när de båda stationerna länkas samman.

– Det har varit komplicerat med många myndighetskontakter i både Sverige och Norge. Kabeln över gränsen, den så kallade exportkabeln, godkänns av regeringen via infrastrukturdepartementet, säger Sebastian Prause.

– Men det är utmaningarna som gör detta projekt så intressant och spännande. Vi finner vägar och lösningar framåt, fortsätter han och tänker på kommande projekt här i Värmland, men också på andra platser i landet.

 
Ett av 15 dimmiga verk i norska Marker Vindpark. Installerad effekt i parken är 54 MW.

Till saken hör att det värmländska kraftnätet behöver byggas ut för att kunna ta emot mer förnybar el. För närvarande är självförsörjningsgraden begränsad till runt 70 procent, enligt Regionfakta Värmland.


Projektledare Sebastian Prause visar vägbyggen och positioner för vindkraftverken för Vindkraftcentrums Christer Andersson på platskontoret i Töcksfors.

Vindkraftcentrum besökte den blivande parken på en veckolång turné där vi träffat nya och återknutit kontakter i Ånge, Sveg, Loos, Falun, Årjäng, Arvika och Bollnäs. Träffar har hållits med lokal- och regionalpolitiker, näringslivskontor, projektörer, länsstyrelse och organisationer.

Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum på Youtube