Högt vindkraftsljud kan påverka djupsömnen

En omfattande studie av hur vindkraftsljud påverkar sömnen kommer att presenteras senare under året. Studien har fått namnet ”Wind Turbine Noise Effects on Sleep” vilket förkortas WITNES. Inför den gjordes två pilotstudier där det finns indikationer på att djupsömnen kan påverkas av högt vindkraftsljud.
Bilderna: Miljöer från det högkvalitativa ljudmiljölaboratoriet.

– Man ska inte dra för stora växlar av det här med tanke på att det är så få deltagare i pilotstudierna. Båda grupperna var relativt samstämmiga, men vi kan inte göra någon sambandsanalys. Vårt främsta syfte var att få indikationer på vilka nivåer och ljud vi skulle använda oss av i den stora studien.
I den stora studien som presenteras senare i år är det två större grupper som deltagit. En grupp som bor i ett vindkraftsområde och som anger någon form av störning eller sömnstörning, den andra är en neutral kontrollgrupp.

I vardera pilotstudie deltog unga friska forskningspersoner utan sömnproblem. De fick sova i ett högkvalitativt ljudmiljölaboratorium med elektroder fästa på huvud och kropp. De olika sömnstadierna registrerades genom så kallad polysomnografi. Under tre av de fem nätter som testet pågick exponerades studenterna av olika typer av vindkraftsljud. Bullerexponeringarna som använts baserades på inspelningar av verkliga vindkraftverk, som justerats (både till karaktär och ljudnivå) så att de simulerar bullerexponeringen från olika vindkraftverk och  från olika nivåer från vindkraftverken.
Realistiskt scenario


- Vi skapade ett realistiskt scenario genom att variera ljuden och variera olika amplitud-modulationer och  rotationshastigheter. Vi simulerade hur det låter med stängt och öppet fönster, säger Kerstin Persson Waye, projektledare och forskare i Miljömedicin på Göteborg Universitet.

Tester gjordes med stängt och fönster på glänt med inomhusljudnivåer mellan 29-34 dB och utomhusnivåerna på 40-50 dB. Försökspersonernas hjärnvågor, ögonrörelser och hjärtfrekvens mättes för att utläsa vilket sömnstadie de befann sig i. En förändring av rotationshastigheten hade ringa effekt på sömnen däremot påverkades djupsömnen när modulationsstyrkan förändrades kraftigt till ett högre decibel både inomhus och utomhus.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube