Hundar söker dödlighet bland fladdermöss i vindkraftparker

Forskare vid Lunds universitet får medel från Vindval för ett projekt om hur stor dödligheten är av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk i skogsmiljö. Forskarna ska även utvärdera effekten och finjustera utförandet av driftreglering, ”bat mode”.

Förutom att utvärdera effekten av driftreglering kommer forskarna också att finjustera utförandet av skyddsåtgärden. Projektets syfte är också att ta reda på hur stor dödligheten är av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk i skogsmiljö.

Målet är att få fram kunskap som kan underlätta beslut om när driftreglering ska användas och hur den ska utformas, hur kontrollprogram bör utformas samt generell kunskap om hur stor dödligheten av fåglar och fladdermöss är vid vindkraftverk i skogsmiljö. Eftersök av döda djur ska göras med tränade hundar. Studien kommer genomföras vid 13 vindparker i fyra regioner i Götaland och Svealand.

Att undvika att etablera vindkraftverk på platser med höga risker för fåglar, är det främsta sättet att minska negativ påverkan på fåglar från vindkraft. Det gäller i regel särskilt fågelrika platser, speciellt sådana som används under häckning, övervintring eller rastning under flyttningen.

Platser med naturliga koncentrationer av stora rovfåglar, direkt anslutning till kända boplatser av örnar eller andra känsliga stora rovfåglar, är också riskmiljöer. Skyddsavstånd, zoner där inga vindkraftverk bör byggas, är ett sätt att minska riskerna för hotade arter med förhöjd risk att förolyckas eller att störas av vindkraftverk.

Läs mer: Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Uppdaterad syntesrapport 2017 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6740-3/

Vindkraftcentrum på Youtube