Nytt forskningsprojekt: Vindkraft och artskydd

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Forskningsprojektet ska följa upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Genom att analysera tillståndsbeslut kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker och hur utredning enligt villkoren har genomförts. Forskarna ska även undersöka hur de resultat som framkommit har hanterats av tillsynsmyndigheterna.  

Projektet ”Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer” följer upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Tillstånd för vindkraft ges under förutsättningen att bevarandestatusen inte försämras regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer. Oftast gäller det fåglar och fladdermöss.

Tillstånden kan ändras om otillåten skada uppstår. För att kontrollera påverkan på arter utfärdas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Genom att analysera samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod, kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker.

En fördjupad studie görs av ett urval av etableringar, för att undersöka hur utredning enligt villkoren har genomförts, vilka resultat som har framkommit och den informationen hanterats av tillsynsmyndigheterna. Analyser kommer även att omfatta information om påverkan på arter som tillsynsmyndigheten fått genom eller initiativ eller från allmänheten.

Projektet genomförs av Jonas Sandström miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken, och Jan Darpö, professor emeritus i juridik vid Uppsala universitet. De driver för närvarande forskningssamarbetet Artskydd och beslutsprocesser som finansieras av Naturvårdsverket.

Mer om forskning på Vindvals webbplats>>

Hundar söker dödlighet bland fladdermöss i vindkraftparker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Forskare vid Lunds universitet får medel från Vindval för ett projekt om hur stor dödligheten är av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk i skogsmiljö. Forskarna ska även utvärdera effekten och finjustera utförandet av driftreglering, "bat mode".

Förutom att utvärdera effekten av driftreglering kommer forskarna också att finjustera utförandet av skyddsåtgärden. Projektets syfte är också att ta reda på hur stor dödligheten är av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk i skogsmiljö.

Målet är att få fram kunskap som kan underlätta beslut om när driftreglering ska användas och hur den ska utformas, hur kontrollprogram bör utformas samt generell kunskap om hur stor dödligheten av fåglar och fladdermöss är vid vindkraftverk i skogsmiljö. Eftersök av döda djur ska göras med tränade hundar. Studien kommer genomföras vid 13 vindparker i fyra regioner i Götaland och Svealand.

Att undvika att etablera vindkraftverk på platser med höga risker för fåglar, är det främsta sättet att minska negativ påverkan på fåglar från vindkraft. Det gäller i regel särskilt fågelrika platser, speciellt sådana som används under häckning, övervintring eller rastning under flyttningen.

Platser med naturliga koncentrationer av stora rovfåglar, direkt anslutning till kända boplatser av örnar eller andra känsliga stora rovfåglar, är också riskmiljöer. Skyddsavstånd, zoner där inga vindkraftverk bör byggas, är ett sätt att minska riskerna för hotade arter med förhöjd risk att förolyckas eller att störas av vindkraftverk.

Läs mer: Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Uppdaterad syntesrapport 2017 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6740-3/

Mittuniversitetet forskar om vindkraft och turism

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Ett tvåårigt forskningsprojekt om vindkraft och upplevelsevärden har beviljats medel.

- Människors olika intressen och mötet mellan vindkraft, friluftsliv, kulturmiljö, landskap och besöksnäring är en viktig utgångspunkt i projektet. Vi vill utveckla bedömningsverktyget utifrån kunskaper om historiska, kulturella, sociala och teknologiska sammanhang med koppling till vindkraft och ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärden. Förhoppningen är att det kan leda till mer transparenta och väl avvägda beslut vid vindkraftsetableringar, säger projektledaren Tatiana Chekalina.

Projektet genomförs av forskare vid turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitet. Forskarna kommer bland annat att undersöka hur kunskapen om upplevelsevärden kan användas i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

En annan forskningsfråga är hur befintliga turistverksamheter kan anpassas och nya utvecklas i besöksmål där vindkraft är etablerad. Forskarna kommer att genomföra djupintervjuer och enkäter samt ta fram ett bedömningsverktyg för upplevelsevärden.

Projektet utvecklas i nära samarbete med lokala och regionala aktörer, samt turistnäring och vindkraftsbransch. Resultatet förväntas kunna utgöra beslutsunderlag som myndigheter, företag och politiker på nationell och kommunal nivå har att ta ställning till i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

Mer om projektet på Vindvals webbplats>>

Dalarna får egen vindkraftsteknikerutbildning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I Borlänge startar Lernia upp ännu en YH-utbildning till Internationell Vindkraftstekniker. Satsningen sker efter regeringens beslut att underlätta utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

I framtiden kommer det därför finnas ett stort behov av vindkraftstekniker, något som Lernia vill ta fasta på genom yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker, skriver utbildningsaktören i ett pressmeddelande.

Borlänge kommun gläds åt beskedet eftersom vindkraftutbyggnaden har börjat accelerera även i Dalarna. Rekryteringsbehovet av vindkraftstekniker är redan stort och väntas dessutom växa de närmaste åren.

 - Det är verkligen ett lyft för Borlänge och för hela regionen att vi har fått möjligheten att agera som satellitort för denna utbildning i samarbete med Lernia. Särskilt nu när rekryteringsbehovet av vindkraftstekniker ökar i samband med utvecklingen av hållbar energiproduktion även i Dalarna, säger Agnes Engvall projektledare inom Vuxenutbildningen Borlänge kommun.

Hittills har de fyra utbildningsorter som funnits i Sverige haft svårt att fylla sina platser, även om 2020 innebar ett litet trendbrott. Lernias YH-utbildning Internationell Vindkraftstekniker i Borlänge är öppen för anmälan och utbildningen startar 23 augusti i år.

Ånge vill bli ett utvecklingsnav för grön energi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Permascands satsning på ett teknologi- och innovationscenter för framtidens gröna vätgas har fått Ånges näringslivskontor på tårna. Med järnväg, väg, låga priser på förnybar el och ett utbyggt stamnät är förutsättningarna goda för etablering av en grön vätgasfabrik.

Bo Berglund på Ånges näringslivskontor har själv ett förflutet på Permascand i Ljungaverk. Han ser det nu som sitt uppdrag att kratta manegen för att Permascand ska lokalisera sitt teknologi- och innovationscenter till Ånge kommun.

– Vi ska se till att Permascand kan fokusera på det affärsmässiga. Det ska vara enkelt och effektivt att etablera sådan här verksamhet i Ånge. Det är så otroligt mycket runtikring som en näringsidkare behöver få råd och hjälp med, säger Bo Berglund.

Det Ånge kan erbjuda är inflyttningslots för den specialistkompetens som Permascand behöver. Det kan vara jobb till medföljande, ett bra boende och utökade möjligheter till jobbpendling. Men även mark- och infrastrukturfrågor.

– Vi kan samverka med andra myndigheter för att bana väg. Det är komplext att växa med en sådan här verksamhet med allt som finns runtomkring, säger Bo Berglund.

Det finns tankegångar om grön vätgasproduktion i Ånge kommun sedan tidigare. Dessa har nu aktualiserats igen. Men enligt Bo Berglund kommer de närmaste dagarna att innehålla möten med flera aktörer för att synkronisera alla projekt. Alla får inte springa på alla olika bollar.

– Eftersom jag själv kommer från näringslivet och brinner för att utveckla det i Ånge, har jag sett möjligheterna tidigare, men nu har vi verkligen chansen att få till något bra. Vi har järnväg i alla vädersträck, det går mycket tung trafik genom kommunen, tillgången på förnybar energi är god och kommer att öka med vindkraften, samtidigt som elpriserna här är låga.

En testanläggning för vätgasproduktion skulle kunna vara intressant för Permascand. Det finns ett fjärrvärmeverk som redan tar spillvärme från gamla Akzo Nobelfabriken som idag heter Nouryon på andra sidan Ljungan. Det går att göra samma sak med en grön vätgasfabrik. Dessutom kommer Ånge kunna stoltsera med en ny stamnätsstation med hög kapacitet inom några år.

– Att få vind att omvandlas till energi i annan form, oavsett om det används till bilar, energilagring eller timmergods. Vi har en riktigt bra grogrund för att bygga upp verksamheter för ett slutet system som är helt grönt så långt det bara går.

Nästa steg är att prata med vindkraftens aktörer. Flera vindkraftprojekt i kommunen är i startfasen med bolag som Vattenfall, RES Scandinavia och OX2.