Örnar ska överleva med artificiell intelligens

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Uncategorised

Projektet Örnkoll har bedrivits bland vindkraftverken på Näsudden på södra Gotland. Nu har slutrapporten lämnats och bland slutsatserna finns: Örnar som flyger in i vindparken undgår i stort sett alltid att förolyckas av rotorblad men det finns sällsynta situationer då olyckor inträffar. Ett automatiskt självlärande övervakningssystem har potentialen att reducera risken för olyckor påtagligt men sannolikt inte att helt eliminera den.

Projektet har testat ett system för att övervaka luftrummet inom en vindkraftpark efter örn. Målsättningen är att ta fram en teknisk kravspecifikation för fågelskyddssystem som ska minska risken för kollision mellan örn och vindkraftverk genom att vindkraftverket stängs ner då örn närmar sig. 

Effektmålet på sikt är att möjliggöra etablering av vindkraft inom områden som idag nekats miljötillstånd på grund av befarade risker för att örnar ska träffas av roterande vindkraftsblad. 

Ett automatiskt övervakningssystem, (IdentiFlight®) som detekterar och identifierar  rovfåglar, avsett för användning som skyddsåtgärd i vindkraftsparker, testades och utvärderades mellan februari 2020 och mars 2021.

En enhet av systemet omfattar åtta vidvinkelkameror som placerats sida vid sida runt en pylon och möjliggör 360° täckning. När systemet upptäckt en möjlig fågel zoomar en separat högupplöst stereokamera in objektet, fotograferar och sparar en bild för klassificering, och om objektet klassificeras som fågel fortsätter följningen tills en ny fågel eventuellt registreras. 

För att systemet ska kunna skydda rovfåglar från att förolyckas av roterande rotorblad  behöver det dels upptäcka och identifiera prioriterade fågelarter, dels skicka stoppsignal  till verk i tid för att kollisionsrisken för rovfåglarna ska elimineras eller åtminstone reduceras. 

Systemet placerades på en sju m hög mast centralt i parken med fullständig  täckning av tre vindkraftsverk där simulerade stoppsignaler för nedstängning av verk registrerades när en stor rovfågel (örn) på kollisionskurs med verk identifierats av systemet. 

Under 32 dagar i februari-mars 2020 och 24 dagar i januari-mars 2021 fanns en eller två erfarna fågelobservatörer på plats i ett specialbyggt torn 350 m från systemets enhet på Näsudden. 

 

Observatörerna noterade samtliga rovfåglar som passerade inom synhåll med särskilt fokus på kungsörn, havsörn och röd glada inom 1 000 m avstånd från systemets kameror. De visuellt upptäckta rovfåglarnas flygrörelser jämfördes sedan med de rovfåglar som systemet hade registrerat samma dagar. 

Observatörerna fastställde fåglarnas positioner och flygrörelser med en laserkikare  (Vectronix Range Finder 21 Aero). Noteringar om fåglarnas ålder, kön och andra kännetecken underlättade vid jämförelse med systemets bilder av registrerade rovfåglar.

Nedstängningarna av korrekt identifierade örnar som passerade de tre verken som kameraenheten täckte gjordes i omkring hälften av fallen när örnarna befann sig inom 200 meter från närmaste verk. Vid sex procent av nedstängningarna var en örn mindre än 100 meter från ett verk. Det är så att på ett avstånd av omkring 100 meter hinner inte rotorbladen stanna helt innan örnen når fram till rotorbladens svepyta. Det är kanske inte heller alltid fallet vid nedstängning på 200 meters avstånd från örn till verk.

Tio slumpvis utvalda följningar av örn som flög längs en någorlunda rak riktning genom parken på Näsudden indikerar att i normalfallet tar det 20–25 sekunder för örnen att flyga 200 meter, vilket motsvarar en flyghastighet av 30–36 km/h. På den tiden kommer rotorbladen att sakta ned till så låg hastighet att kollisionsrisken minskat påtagligt. 

Det är också troligt att det ljud som uppstår när rotorbladen ställs om till nedstängning hjälper örnarna att uppmärksamma verken och kan leda till en ändrad flygkurs bort från rotorbladen. 

Noterbart var att av 64 konstaterade örnar som orsakade simulerad nedstängning i december 2020-februari 2021 flög inte merparten av dessa i fortsatt riktning mot det nedstängda verket. De flög tillräckligt nära för att uppfylla kriteriet för nedstängning men de tycktes inte komma närmare verk där de orsakade nedstängning.

En möjlig tolkning är att örnarna i flertalet fall aktivt undvek att flyga i närhet av verkens rotorblad, vilket vi vet är örnarnas huvudsakliga beteende när de flyger inne i en vindkraftspark. Vid tre tillfällen flög havsörnar emellertid i tydlig riktning mot det nedstängda verket för att passera verk på mellan ungefärliga avstånd av 22 och 42 meter. Någon kollision registrerades dock inte och inträffade troligen inte vid dessa tillfällen.

Resultatredovisning av projekt Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindkraftsverk finansierat av Statens Energimyndighet, Region Gotland, Vattenfall Vindkraft AB och Gotlands Vindelproducenter GVP. Författare Dr. Richard Ottvall

Länk till sida där rapporten kan laddas ned>>

Vindkraftcentrums erbjudanden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Uncategorised

Vindkraftcentrums uppdrag i allmänhet är att med utprovade metoder och verktyg bidra till den lokala och regionala nytta som uppstår när en vindkraftpark etableras.

En första sak vi utför är en prognos för bygget som visar vilka arbeten som kommer att ske och när de utförs. Det sker på detaljerad nivå och prognosen kan användas av kommunen, näringslivet och projektören för att kompetensen verkligen är på plats när den behövs.

I en större park handlar det om minst 150 företag från ett 80-tal branscher. Inför ett parkbygge kan det lokala näringslivet inventeras och kompetenluckor fyllas genom investeringar och utbildningsinsatser.

En sådan prognos kan vara utgångspunkt för ett näringslivskontors arbete eller särskilt projekt där förutom kommun och projektör, utbildningsanordnare, region, företagarorganisationer och arbetsförmedling kan ingå.

Vi driver också projektspecifika databaser där företagen kan registrera sig och erbjuda sina tjänster. En sådan databas upprättas efter överenskommelse med projektören att den kommer att användas av denne eller underentreprenörer för att leta utförare av uppdrag. Vitsen är att utöka lokala företags möjligheter till affärer.

Ett nästa steg tas nu när vi prövar en ny digital affärsplattform där registrerade företag kring ett parkbygge kan söka varor och tjänster via mobil eller dator och kan göra upp affärer direkt.

För bästa lokala effekt bör databaserna vara igång en tid före investeringsbeslut. Lika dant är det med den nya typen av utvecklingsmedel till det lokala/regionala näringslivet. Istället eller i kombination med traditionella bygdemedel kan projektören avsätta medel hos Garantia som omvandlar dem till lån för småföretagare.

Ett redskap för konkret återbäring från vindkraften är att få närboende och ungdomar att utbilda sig till vindkrafttekniker. Stor efterfrågan råder, utbildning ger jobb och skatteintäkter. Yrkeshögskola finns i Strömsund, Piteå och Varberg.

Andra arbetsuppgifter under drifttiden är väghållning, fastighetsskötsel och en del eljobb. Specialistjobb som utförs är byten av växellådor och blad. Samtidigt som nya vindkraftverk byggs börjar stora arbeten ned att renovera, montera ned och ersätta gamla verk.

Den förnybara energin är en motor för ytterligare näringslivsutveckling. Den blir i sig ett argument för etablering av elintensiv industri. Det kan handla om serverhallar, vätgasproduktion och batteritillverkning.

Överhuvud taget är vindkraftsutbyggnaden en del av det som somliga kallar en andra elektrifiering av Sverige. Det handlar om att göra fossilfritt stål och fossilfri betong på industrisidan. En annan sektor är transporter där förnybar el är viktig, i en del fall via elektrolys och vätgas.

Cirka 80 kommuner står inför ny eller fortsatt storskalig vindkraft och kan ta chansen att utveckla näringslivet i samband med den nya basindustrin. Här behöver inte näringslivsavdelningarna upp-finna några nya hjul. Erfarenheter finns. I Strömsund har företagen verkat i branschen under tio år.

I Sollefteå har man nästan lika lång erfarenhet och prövar nu att genom en lokal energiöverenskommelse göra att investerare både inom vindkraft och serverhallar vågar ta långsiktiga beslut. I Åsele finns kunskap kring att arbeta med entreprenörsdatabas och Garantiamodellen.

Nyttiga länkar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Uncategorised

Klicka på bilderna för att komma till hemsidorna.


Vindval.se

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor,
natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.


Vindlov.se

 

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete
med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för
projektet är Energimyndigheten.


Vindkraftskurs.se

 

Vindkraftskurs.se riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser men är
öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet med kursen är att öka kunskapen om
vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. Du väljer själv
när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria.


Vindbrukskollen

 

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk som ges ut av
länsstyrelserna. Vindbrukskollen är fortfarande under uppbyggnad och under
etableringsfasen av tjänsten kommer det finnas uppförda och projekterade vindkraftverk
som inte registrerats i databasen. Observera att tjänsten därför inte är helt tillförlitlig
och att informationen om etableringarna endast är vägledande. Här kan du via en
karttjänst se de flesta byggda och planerade vindkraftverk i Sverige.


 Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet,
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.


Svenska Kraftnät

 

 

Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för
att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i
framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt,
och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.


Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med
vindkraft – och förnybar energi. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag,
projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer
till vindkraftbranschen.


 Svensk Vindkraftförening

 

Vindkraftföreningen. Svensk Vindkraftförening har som främsta syfte att främja vindkraft,
vi är engagerade i en rad olika projekt och arbetar med alltifrån konferenser till utbildning,
framtagande av rapporter, informationsprojekt samt spridande av forskningsresultat.Vi är
en etablerad remissinstans med mer än 30 års erfarenhet av vindkraft.


Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

 

 

Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) har bildats för att kunna möta den snabbt
växande globala vindkraftsindustrin samt för att höja den svenska vindkraftskompetensen.
Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att optimera
kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att
bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion
av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vill
vara ett stöd för svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft.


 STandUP for Wind

 

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av
vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom
ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.


Cold Climate Test Centre

The Cold Climate Test Centre will be a full scale test station in the northern part of Sweden.
It will be focusing on test, validation and certification activities for the onshore wind industry.


 Windcluster Norway

 

Windcluster Norway representerer et leverandørnettverk innenfor onshore og offshore vind
i Norge og Sverige. Windcluster Norway bidrar til at det etableres leverandørutviklings-program
for definerte regioner/markeder, f.eks. Fosen, Midt- Norge, Midt- Sverige, Bjerkreim-clusteret.


 

Windcluster Norway bjuder in till sin traditionsenliga Förjulsträff i Trondheim den 8 december. Som tidigare innebär det seminarier, middag och mingel för dem som vill knyta affärskontakter.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Uncategorised

Centrala punkter på dagordningen handlat förstås om läget i jättesatsningen på vindkraft på ömse sidor av Trondheimsfjorden. Både storägaren Statkraft och turbinleverantören Vestas finns bland talarna.

Även utbyggnaden av vindkraft i övriga Norge diskuteras liksom strategier för drift och underhåll när turbinerna väl är på plats.

Vindkraftcentrum.se kommer att delta i Förjulsträffen och tar Nabotåget från Östersund torsdag morgon.

Häng på du också!

 

aa

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Uncategorised

aa