Inga direktinvesteringar i vindkraftsbolag

De föreslagna lagförändringarna för Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler kommer troligen inte att göra det möjligt att direktinvestera i onoterade bolag som till exempel vindkraftsbolag. Något som branschföreträdare hade hoppats på.

Tanken i det nya regelsystemet är att AP-fonderna ska ta hänsyn till hållbarhet, miljö och etik i sin placeringsverksamhet utan att fonderna för den skull frångår det övergripande målet om hög avkastning.

Förändringarna i Första–Fjärde AP-fondernas 20 år gamla regelverk görs för att bättre anpassas till dagens finansiella marknader. AP-fonderna har idag en hög andel räntebärande värdepapper som ger för låg avkastning. Utvärderingar visar att alternativa placeringar har gett en högre avkastning än traditionella placeringar i aktier och räntebärande värdepapper under de senaste dryga 15 åren.

Investeringar i onoterade aktier
Förändringen sker i två steg. Vid årsskiftet infördes att Första-Fjärde AP-fonderna får göra investeringar i onoterade investeringar upp till 40 procent av portföljen jämfört med tidigare endast 5 procent. Rent teoretiskt skulle det gå att investera mer i till exempel onoterade vindkraftsbolag. Men idag får investeringar dock huvudsakligen ske via fonder.

Ett vanligt scenario inom branschen är att vindkraftsentreprenörer säljer vindkraftsprojekt vidare till företag/institutioner som ska vara långsiktiga ägare. Utländska pensionsbolag gör idag direktinvesteringar i onoterade bolag i Sverige. Kan det nu bli möjligt för Första-Fjärde AP-fonderna att göra det?

–    Nej, idag möjliggör inte förslaget ett direktägande av andelar i onoterade bolag som vindkraftsanläggningar. Utländska pensionsfonder har däremot större möjligheter att göra det, säger Tobias Fransson, chef för Strategi & hållbarhet på Fjärde AP-fonden.

Under våren var steg två ute på remiss som handlade om vilka enskilda typer av investeringar som ska göras. Regeringens förslag är att inrikta sig på fondinvesteringar vilket gör det svårt med direktinvesteringar. Under remissrundan framfördes kritik mot det.

–    Vi får se om regeringen tar till sig av synpunkterna från remissinstanserna. Om regelverket blir mer flexibelt ska man dock veta att eventuella investeringar i vindkraft kommer att göras successivt över lång tid, säger Tobias Fransson.

En förklaring till varför regeringen är återhållsam med onoterade direktinvesteringar är att det är resurskrävande. Fler måste anställas och stora organisationer kostar. Samtidigt innebär det att AP-fonderna istället kommer att göra sina onoterade investeringar via fonder, något som är mycket dyrare.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube