Inget vindkraftstopp i Norge

Windcluster Norways årliga förjulsträff samlade ett drygt 50-tal för seminarium och julbord i Trondheim i december.

I sin nya strategiplan lyfter ”Vindklyngen” fram jobb och affärer i drifts- och underhållsfasen.

Ett tema vid seminariet var tillbakadragandet av förslaget om planeringsramar för vindkraftens utbyggnad i Norge. Innebär det ett stopp? Var en av frågeställningarna.

–    Nej, men ett omtag, menade flera av talarna. Däribland Lasse Fredheim, som är stortingsledamot för Höyre och politisk rådgivare i miljö- och energifrågor, liksom Andreas Thon Aasheim från Norwea, en intresseorganisation som främjar förnybart i Norge.

På uppdrag av Olje og energidepartementet hade Norges vassdrags- og energidirektorat (motsvarande Energimyndigheten) utarbetat ett förslag för nationella planeringsramar vad gäller vindkraft och pekat ut 13 områden i landet som lämpade sig särskilt för utbyggnad av landbaserad vindkraft.

Syftet med planeringsramen var att den skulle vara konfliktdämpande. Istället tolkades den som en utbyggnadsplan och väckte motstånd och omfattande debatt i kommuner, besöksnäring, miljörörelse och bland allmänheten. Men också kritik från själva vindkraftsbranschen.

Regeringen valde att inte gå vidare med förslaget men har flaggat för att se över tillståndsprocessen vad gäller landbaserad vindkraft. Bland annat ses det som ett problem att många givna tillstånd inte tagits i bruk.

Och för ett par veckor sedan kom förslaget om en skärpt praxis från tillståndgivande myndigheter att avsluta de tillstånd som inte kan utnyttjas före utgången av 2021.

En samlad bedömning från seminariet är att ett omtag görs från myndighetshåll vad gäller översyn av själva tillståndsprocessen. Det väntas fördröja utbyggnadstakten.

Enskilda parker, där tillstånden fryser inne, riskerar att inte bli byggda. På längre sikt anses dock vindkraftutbyggnaden vara nödvändig med tanke på stortingsbeslut och internationella avtal som ingåtts vad gäller koldioxidutsläppen.

Andra inlägg handlade exempelvis om fortsatt utbyggnad i Tröndelag, att Statkrafts stora projekt närmar sig drift- och underhållsfasen, samt de satsningar Equinor (fd Statoil) gör på havsbaserad vindkraft. Även om vindkraft på land är en fortsatt god affär kan norska off-shorekunskaper skapa mervärden framgent när det gäller den havsbaserade vindkraften internationellt.

Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.se redogjorde för de senaste årens kraftiga utbyggnad av vindkraften i Sverige fortsätter, trots avhoppen från energiöverenskommelsen.

Vegard Saur avtackades som Daglig leder (vd) och styrelseordförande Leif Röv hälsade Torhild Aarbergsbotten välkommen som ny på den posten.

Windcluster Norway består av ett 40-tal medlemsföretag, varav några svenska.

Bild 1: Styrelseordförande Leif Röv hälsade Torhild Aarbergsbotten välkommen som ny på vd-posten.
Bild 2: Drygt 50 deltagare slöt på på Windcluster Norways Förjulsträff.

Vindkraftcentrum på Youtube