– Kommuner kan snart välja bland etableringar

Nästa seminarium i serien hålls den 4 juni och har temat Kompetensförsörjning.

Tillgång till grön el för ett bra pris är en stor konkurrensfördel. Kommuner i norr kan snart välja vilken typ av industrietableringar de vill säga ja till. Men då krävs att det går att få tillstånd för att få fram den el som efterfrågas. 

”Tillstånd vid företagsetableringar” är del tre i en serie av sex seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Inbjudna representanter för företag, akademi, länsstyrelse och kommun gav sin syn på saken vid ett seminarium dem 18 april.

I Västerbotten finns ett fortsatt intresse för vindkraft både på land och till havs, flera projekt med koldioxidavskiljning, mycket på gång när det gäller vätgas, omprövning (tillfälligt pausad) av vattenkraft och upprustning av elnät och nya dragningar. Det berättade Magnus Langendoen, chef för miljöenheten, Länsstyrelsen i Västerbotten.
Samtidigt är det nästan alltid intressekonflikter när det gäller markanvändning.

– Det är avgörande att få fram ett så bra underlag som möjligt för prövningen, både från bolaget som söker och andra intressenter, sa Magnus Langendoen.

– Det finns dock ingen tydlig definition på vad som är ett bra underlag. Bolidens Robert Eriksson, som deltog i seminariets panelsamtal, efterfrågade något typ av riktlinjer för länsstyrelser och andra myndigheter när det gäller vilka krav som kan ställas på ett underlag.
– Vilka frågor myndigheterna väljer att driva behöver vara mer förutsägbart, sa Robert Eriksson.

Det första seminariet i serien hade temat Hållbar energi och presenterade prognoser över det ökade elbehovet – fördubblat inom 25 år, nationellt, men inte jämnt fördelat inom landet. Också vid tredje seminariet tog talarna avstamp i omställningen och elbehovet.

– Även om alla kraftslag kommer att behövas, är landbaserad vindkraft en förutsättning för den gröna omställningen i norr. Det går snabbast att bygga och till lägst kostnad, sa Marie Kimming, Sverigechef för Vattenfalls projektutveckling vindkraft.

Hon lyfte fram möjligheterna till samexistens med exempelvis skogsbruket vilket även forskaren Johan Svensson från SLU gjorde vid sin presentation. Han har i sin forskning visat på synergimöjligheter med skogsbruk och vindbruk. Vindbruk kan bli en del i skogens mångbruk, och bidra till större nytta och vinst för skogsbruket.

I de två nordligaste länen är rennäring, kulturvård och naturvård konkurrerande intressen för vindkraft. Men det är med Försvarsmaktens anspråk som de riktigt stora ytorna går bort. Marie Kimming påpekade att tekniska lösningar kan göra samexistens möjlig, men Försvarsmakten kommer ofta in sent i processen och ”behöver ett tydligt direktiv för att samarbeta”.

 Innan seminariets paneldiskussion gick in på vilka steg som behövs framåt, underströk flera av deltagarna vilken enorm betydelse det har med tillgång till energi till rätt pris. 

Tidigare kunde det ses som en välsignelse i en mindre kommun när ett företag knackade på dörren och nämnde investeringar och arbetstillfällen. I dag är läget ett annat, det finns en större medvetenhet om att tillgången till grön och relativt billig el är en stor konkurrensfördel.
 – Vi börjar kunna välja i norra Sverige. Snart får vi göra sorteringen – vilken typ av etableringar är långsiktigt bra i vår region? sa Peter Juneblad, näringslivsdirektör Umeå kommun, under panelsamtalet.
 
Magnus Langendoen pekade på vikten av att stärka planeringskapaciteten hos mindre kommuner, så att de kan göra tydliga avvägningar om hur de ser på markanvändning.

Vad skulle behöva förändras för att den gröna omställningen bli verklighet i norra Sverige?

Såväl Magnus Langendoen som Statkrafts Kristina Falk sa att myndigheter och domstolar behöver mer resurser för prövningen.
  Projektörerna, Statkraft och Vattenfall, underströk att det behövs incitament för kommuner att säga ja till den gröna framtiden och information om varför vi behöver ställa om.

Mattias Näsman, forskare i ekonomisk historia vid Umeå universitet ansåg att det finns en motvind mot grön omställning, och att det behövs en kunskapsbas, som myndigheterna borde få medel att bygga upp och som också kan användas i EU-förhandlingar för att driva utvecklingen åt rätt håll och värna svenska intressen.

 Även om seminariet hade fokus på energifrågor i norra Sverige, kom diskussionerna in på vad som är viktigt för landet som helhet. Vid ett tidigare seminarium efterfrågades breda energiöverenskommelser som håller över tid. Samt att det krävs nationell styrning, planering och samordning för att skapa ett stabilt, fossilfritt och kostnadseffektivt elsystem.

Nästa seminarium i serien hålls den 4 juni och har temat Kompetensförsörjning. Arrangörer av seminarieserien är IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Seminarierna kan ses i efterhand. 

https://www.iva.se/publicerat/seminarieserie-den-grona-samhallsomvandlingen-i-norr

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube