Kommuner kommer behöva ta ställning till vindkraft tidigare

Enligt en lagrådsremiss från Miljödepartementet ska kommunerna på begäran ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Begäran om kommunens ställningstagande ska innehålla en karta som visar de mark- eller vattenområde som är tänkt för vindkraftsetableringen och uppgifter om högsta höjd på vindkraftverken och högst antal verk. Från att begäran kommit in har kommunen sedan nio månader på sig att motivera ställningstagandet och lämna in det. I dagsläget finns ingen tidsgräns och kommunerna kan även ändra inställning i ett senare skede.   

En ansökan om tillstånd till vindkraftsverkasmet ska ha ett kommunalt medgivande för att prövningsmyndigheten inte ska avvisa det direkt. Förslaget bedöms spara resurser hos projektörer, tillståndsmyndigheter och andra myndigheter. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

– Det kommunala vetot har, i sin nuvarande form, kritiserats för att göra tillståndsprövningen ineffektiv och oförutsägbar, vilket är anledningen till att regeringen nu föreslår en förändring i regelverket. Kommunen ska ha kvar sitt inflytande vad gäller vindkraft samtidigt som det ska bli tydligare för alla inblandade vad som gäller, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll enligt departementets pressmeddelande

/LK

Bilden. Annika Strandhäll, Klimat och miljöminister

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Vindkraftcentrum på Youtube