Kommuner skriver till regeringen om ersättningar för vindkraft

Kommuner i Västerbotten stödjer den gröna omställningen och vill fortsätta bidra till den.

Men vill ha ersättningar i paritet med grannländerna för att vindkraften ska kunna byggas ut ytterligare.

I ett öppet brev till regeringen ställer åtta kommuner sina krav och man räknar med att få stöd från andra håll i landet. Roland Sjögren är kommunstyrelsens ordförande i Lycksele:

– Vi ser gärna att fler kommuner stödjer uppropet från ett antal Västerbottenskommuner. Gärna i skrivelser till ansvariga departement men också genom debattartiklar. Är vi många som tycker till så är det lättare att få respons.

De som undertecknat brevet till statsmakterna representerar en politisk bredd från vänsterpartiet till kristdemokraterna tillsammans med centerpartiet, socialdemokraterna och liberalerna.

Texten;

Till:

Statsrådet Karl-Petter Thorwaldsson, Näringsdepartementet

Statsrådet Mikael Damberg, Finansdepartementet

Ang. ersättningsnivåer för vindkraftsetableringar

Vi är åtta kommuner i Västerbottens inland som tar stort ansvar i den klimat- och energiomställning sompågår och är bakom klimatförändringarna.

Detta innebär att livsbetingelserna och natur är hotade, men inger också hopp om att mänsklig verksamhet innebär möjligheter till samhällsutveckling i stort men självklart också i våra trakter.

Här har vi en historia av att leverera skog och vattenkraft och fortsätter med det. Någorlunda nytt är att också leverera el från vindkraft. Vi vet och inser att vindkraften är den kraftkälla som relativt snabbt går att bygga ut och utgör grunden för den nya elektrifieringen av landet.

Det nya gröna järnet och stålet kräver vindkraft. Gröna batterifabriker kräver vindkraft. Nyindustrialisering och omställningen av transportsektorn kräver ny grön elkraft.

Vi inser också att upplåtelser av områden för att bygga mer vindkraft innebär att våra kommuner blir intressanta etableringsorter för elintensiva industrier. Och när miljardinvesteringarna sker ger det massiva kringeffekter på lokal och regional nivå.

Ändå ser vi inte någon väg framåt så länge de bygder som huserar vindkraften inte kompenseras. Eller hellre stimuleras för att acceptera och till och med välkomna fortsatt vindkraftutbyggnad.

Idag finns en praxis att 0,2 procent av bruttoproduktionen avsätts till lokalsamhälle och föreningsliv. För att summan ska vara förutsägbar översätts det ofta till 10 000 kronor per verk och år.

Vi inlandskommuner med god politisk bredd begär att avsättningarna till lokalsamhället närmar sig grannländernas. I Finland och Norge är de 20-30 gånger högre. Och vi tillhör samma elmarknad. I exportlandet Tyskland råder liknande nivåer.

Vi noterar att allt färre kommuner i riket ger positiva besked till vindkraftsutbyggnad och vi tror att det bl.a. handlar om kompensation till befolkning och bygd. Det finns olika former för ersättningssystem för att öka intresset från kommunerna, exempelvis genom lag eller frivilliga överenskommelser. Primärt är dock attnivån på ersättningarna måste höjas.

Som sagt, vi åtta västerbottniska inlandskommuner vill bidra till energiomställningen och ser vilka möjligheter den kan innebära för oss. Om vi däremot ska få med oss bygd och befolkning ser vi det som nödvändigt att vindkraftsutbyggnaden ger ett rejält lokalt mervärde. Både för den vindkraft som är byggd och för den som vi hoppas kunna säga ja till.

Den nya högre ersättningen ska alltså gälla såväl befintliga, pågående som framtida vindkraftsinvesteringar, den ska vara lika för alla och inte vara beroende av någon enskild bygds förhandlingsskicklighet. Ersättningen bör hanteras av regionala eller kommunala organ.

Vi begär en ny ersättningsnivå lik grannländernas och att statsmakterna finner ett sätt så att ersättningarna verkligen når berörd befolkning och bygd.

Med vänliga hälsningar

Roland Sjögren (KD) kommunstyrelsens ordförande Lycksele

Annika Andersson (C) kommunstyrelsens ordförande Vilhelmina

Kjell Öjeryd (V) kommunstyrelsens ordförande Sorsele

Lennart Gustavsson (V) kommunstyrelsens ordförande Malå

Tomas Mörtsell (C) kommunstyrelsens ordförande Storuman

Nicke Grahn (L) kommunstyrelsens ordförande Dorotea

Mikael Lindfors (S) kommunstyrelsens ordförande Norsjö

Andreas From (S) kommunstyrelsens ordförande Åsele

 

Vindkraftcentrum på Youtube