Nära 90 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2022

Pressmeddelande från Svensk Vindenergi: Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar på nära 90 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift kommer el från vindkraft motsvara cirka 30 procent av Sveriges elanvändning

De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommer 2017 – 2022 gäller 2 018 vindkraftverk med sammanlagd effekt 8 192 MW som tillsammans kommer att producera 27 TWh förnybar el.

När Energiöverenskommelsen slöts var vindkraftens samlade elproduktion drygt 16 TWh (11% av elanvändningen, 10% av elproduktionen). Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos kommer vindkraften att producera ca 44 TWh år 2023 (31% av elanvändningen, 27% av elproduktionen).

Morgondagens teknik är redan här

Enligt Energimyndighetens rapport 100 procent förnybar el, delrapport 2 – Scenarier, vägval och utmaningar från maj 2019 behövs 90 TWh vindkraft för att nå ett 100 % förnybart elsystem. I rapporten anges att 90 TWh kan produceras av 4 000 vindkraftverk med ”morgondagens teknik” vilket specificeras som 6 MW-turbiner. Ett av de investeringsbeslutade projekten, Skaftåsen, kommer att ha turbiner på 6,6 MW. Parken tas i drift 2021.

Sammanställning av nya vindkraftsprojekt 2017–2022

Sammanställningen visar investeringsbeslutade eller aviserade projekt i vindkraft, totalt nära 90 miljarder, som tas i drift 2017 – 2022. Förutom klimatfördelar och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande nyttor:

Fastighetskatt (0,67 öre/kWh) 181 milj SEK/år
Energiskatt (33,1 öre/kWh) 8 967 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation (78 /inv miljard) 6 957 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift (4 vkv /vk-tekniker, 25 år) 12 612 årsarbeten
Konsumenternas elcertifikatkostnad (4 öre/kWh) 1 084 milj SEK/år
Pressat elpris (3 öre/kWh per 10 TWh) 8 öre/kWh
Pressat elpris, all användning (140 TWh) 11 378 milj SEK/år

  • Projekten förväntas driftsättas 2017 – 2022, alla utom kursiverade projekt är investeringsbeslutade.
  • Uppgifter om projekt och investeringsbeslut är hämtade från öppna källor.
  • Uppgifter om produktion och investering är inte alltid publika (gråmarkerade fält, utelämnade siffror).
  • I summeringarna ingår beräknad produktion och investering.
  • Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrums rapporter om arbetstillfällen och sysselsättning.
  • Uppgiften om pressat elpris kommer från Swecos rapport ”Förnybar el och utlandsförbindelser”.

Se sammanställningen här.

Bilden: Charlott Unger Larson VD Svensk Vindenergi

Foto: Svensk Vindenergi

Vindkraftcentrum på Youtube