Norconsult bidrar till energimålen

Norconsult deltar i Jämtkrafts vindkraftsprojekt Rätanklustret, som är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Norconsult står för projektledning, projektering och konstruktion av en ny högspänningsledning för 220 kilovolt.

Ledningen byggs mellan stamstation Rätan och de två planerade vindkraftsparkerna, Lästerhöjden och Storflötten, i Ånge kommun i Västernorrland. I projektet ingår även att projektera och projektleda byggnation av en fördelningsstation för Lästerhöjdens och Storflöttens vindkraftspark. Den anslutna effekten för dessa två vindkraftsparker kommer tillsammans att uppgå till 235 megawatt. Ledningen ska också byggas så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vindkraftspark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

Tillsammans kommer de att utgöra Rätanklustret med en maximal produktionskapacitet på 435 megawatt.

Projektet i korthet

  • För att effekten från de planerade vindparkerna vid Rätanklustret ska kunna transporteras till stamnätet måste nya ledningar anläggas.
  • Ledningarna kommer att möjliggöra en framtidssäkring av elnätet i regionen.

Rätanklustret planeras vara driftklart i oktober 2019

Foto: Norconsult cc by

Vindkraftcentrum på Youtube