Nu har arbetena påbörjats med Vattenfalls tremiljardersinvestering i Fredrika

I vår ska avverkning påbörjas där vägarna skall anläggas. Runt 8 mil väg ska iordningställas till högsta belastningsklass, omkring 270 000 kvadratmeter ytor för kranarbeten behövs också och 150 hektar skog avverkas.

Till SVT lämnar Vattenfalls projektledare Daniel Gustafsson följande kommentar

– Vi påbörjar nu förberedande arbete där vi först avverkar skog på Blakliden. Vi har ambitionen att komma igång med anläggningsarbetet i juni och därför vill börjar vi avverka skogen redan nu, trots att det slutgiltiga investeringsbeslutet förväntas tas först i april.

Vindkraftverken beräknas börja producera el år 2021

Om investeringsbeslut tas i april kommer arbetena med att anlägga vägar och kranplaner att påbörjas i år. Nästa år gjuts fundamenten som vindkraftverken ska stå på. Åren efter kommer vindkraftverken att installeras.

Lokala företag bjuds in tidigt i processen för att kunna vara med och konkurrera om arbetena.

Vattenfall ser där stora fördelar med att lokala/regionala företagare engageras tidigt inför både bygg- och driftsfasen. Lokala/regionala leverantörer medför ökad lokal nytta genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Korta inställelsetider och lokalkännedom är också viktiga konkurrensfördelar för lokala företag. Vattenfall utgår därför ifrån att lokala företagare har goda förutsättningar och därmed medverkar till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Upphandlingarna kommer att ske på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Lokala företag kommer att ha större chanser till uppdrag genom att komma med i upphandlingsprocesserna tidigare.

Vattenfall har ambitionen att anlita så många lokala företag som möjligt under byggfasen. Träffar för intresserade företag har redan ordnats och en databas för intresserade leverantörer har skapats. Denna databas har tagits fram av Vindkraftcentrum där lokala företag kan gå in och registrera sitt intresse genom att klicka här>>.

Enligt SVT kommenterar Daniel Gustafsson vidare

– När beslut har tagits om vilket företag som blir huvudentreprenör för anläggningsentreprenaden kommer vi att ordna en träff med intresserade företag i området, säger Daniel Gustafsson.

När parken tas i drift kommer det att finnas rekryteringsbehov av vindkrafttekniker och annan servicepersonal för åtminstone de 25 första åren. Glädjande nog kommer grannkommunen Strömsund att starta vindkraftteknikerutbildning med kursstart varje år fem år framåt. Och de som vill ha ett långsiktigt jobb med goda framtidsutsikter i sin hembygd kan söka dessa utbildningar. Broschyr om utbildningen klicka här>>

Foto Vattenfall, Anna-Karin Drugge

Vindkraftcentrum på Youtube