Ny försäkring täcker kostnaderna för återställning

En ny försäkring ska täcka kostnaderna för projektören när vindkraftsparken ska återställas till ursprungligt skick. Det betyder att projektören inte behöver avsätta initialt flera miljoner som ska användas om 25-30 år.

–    Försäkringen är en garanti för att det finns likvida medel om entreprenören inte kan fullfölja återställningen, säger Fredrik Lindahl, styrelseledamot i Svensk vindkraftsförening, som varit med om att ta fram konceptet på en försäkringslösning.

Enligt Miljöbalkens ”Allmänna hänsynsregler” 2 kap. 3 § ska platsen återställas. När en etablering av en vindkraftspark uppförs är gången att entreprenören avsätter kapital, cirka 1 250 000 kronor per vindkraftverk på ett spärrat bankkonto hos länsstyrelsen. Pengar som ska täcka kostnaderna när parken monteras ner efter 25-30 år.

Den försäkring som tidigare använts är ofördelaktig. I förlängningen lönar det sig inte att ta den för att det inbetalda beloppet efter 20 år motsvarar ungefär det belopp som sedan krävs vid en nedmontering och återställning.

–    Det är bättre att låta kapitalet arbeta istället för att låsa in dem hos länsstyrelsen. Det är tillräckligt ekonomiskt tufft i början av en projektering, säger Fredrik Lindahl som är nöjd över att kunna erbjuda denna försäkring som en medlemsförmån.

Försäkringen garanterar nedmontering, bortforsling och återställande av platsen. Lanseringen av försäkringen sker inom kort. För att den ska bli riktigt bra behövs det volymer. Försäkringsmäklaren Marsh arbetar nu med att hitta samarbetspartner. Hur dealen kommer se ut för medlemsföretagen kommer variera beroende på bolagets storlek och solvens.

Text: Birdie Dahlberg

Bilden: Fredrik Lindahl

Vindkraftcentrum på Youtube