Ny forskning om havsbaserad vindkraft

Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft, heter en ny Vindvalrapport som redogör för juridiska frågor kopplade till havsbaserad vindkraft. Olika lagstiftning gäller i olika delar av havet. Forskarna analyserar de EU-rättsliga frågor som kan innebära konflikter med utveckling av vindkraft, med fokus på EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet. 

Om en etablering planeras inom Sveriges territorialvatten, som sträcker sig ut cirka 22 kilometer från en baslinje som utgår från kusten eller de yttre uddarna i en skärgård, då ska kommunen tillstyrka en etablering innan vindkraftsexploatören kan få tillstånd. Tillstånd söks då hos mark- och miljödomstol. 

Om en vindpark ska anläggas utanför territorialgränsen men inom Sveriges ekonomiska zon, som sträcker sig ut till cirka 370 kilometer, är det regeringen som fattar beslut om tillstånd. Regeringen fattar även beslut om vindkraftsetableringar när lagen om kontinentalsockeln berörs. 

Mål som kan påverka militärens intresse prövas också av regeringen i de fall ansökan sker hos mark- och miljödomstol.

Oavsett vem som prövar tillåtligheten av vindparken, och enligt vilken lag, sker det en prövning av vindkraftsverksamheten mot de grundläggande bestämmelserna i miljöbalken.

Forskarna sätter fokus på EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet. I rapporten redogörs för de vanligast förekommande arterna som riskerar att påverkas av havsbaserad vindkraft och rättslig praxis kopplat till dem.

Forskningsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket med uppgiften att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö. 

I ett nyhetsbrev från Vindval https://www.anpdm.com/newsletterweb/47455842754747504A75474159/414B5B437040425E47774947594271 återfinns länk till rapporten, men även till en ny rapport från Nordic Energy Research som tar upp biologisk mångfald vid etablering av havsbaserad vindkraft i Norden. Rapporten innehåller även rekommendationer om nordiskt samarbete för datainsamling och bedömningar av kumulativa effekter samt kunskapsöverföring. 

En tredje rapport i nyhetsbrevet är från amerikanska forskare som har samlat och analyserat data om opinionen kring en projektering av havsbaserad vindkraft i USA. Analysen visade på två kluster, den “engagerade minoriteten” och den “tysta majoriteten”.

//TL

Vindkraftcentrum på Youtube