Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlättar samexistens mellan tjädrar och vindkraft banade väg för det sällsynt flexibla miljötillståndet.

Tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen. Sverige har också som nation ett särskilt ansvar för arten inom EU. Finns tjäderspelsplatser i projektområden för vindkraft i södra Sverige får projektet i regel restriktioner som begränsar hur nära dessa platser man får bygga vägar och vindkraftverk. Detta har länge varit utmanande ur vindkraftsprojektörers perspektiv då stora delar av projektområden kan försvinna eller begränsas så mycket att projekt inte blir lönsamma.

För vindkraftsprojekt Bruzaholm tog Vattenfall därför, tillsammans med miljökonsulten Jonas Örnborg, fram en metod som nu möjliggör samexistens mellan tjäder och vindkraft.

– Det är mycket viktigt för oss att minimera vår påverkan på den biologiska mångfalden när vi planerar och ansöker om tillstånd för en vindkraftpark. Vi behövde hitta ett sätt som gör att vindkraft och tjädrar kan samexistera. Vi funderade och tog fram en lösning som möjliggjorde samexistens och som dessutom gav förutsättningar för en bättre miljö för tjädrar än om vi inte byggt en vindkraftpark i området, säger Anders Jansson, Vattenfalls tillståndsspecialist.

Lösningen blev en avsiktsförklaring där markägarna i projektområdet ställde upp på att bedriva ett skogsbruk som specifikt tar hänsyn till tjäderpopulationen. Det innebär att man bland annat sparar så kallade ”kjolgranar” som skyddar tjädrar från rovdjur. Ett annat åtagande är att inte kalavverka i området och spara större lövträd.

Avsiktsförklaringen och åtagandena stämdes av med Birdlife Sverige, den nationella fågelföreningen, som stöttade metoden. Metoden banade väg för ett sällsynt flexibelt tillstånd för södra Sverige, 23 vindkraftverk á 240 meter, med huvudsakligen fria positioner. Tillståndet vann laga kraft i april 2020.
 
– Ett så flexibelt tillstånd med så pass höga vindkraftverk är mycket sällsynt i södra Sverige. Med fria positioner har vi goda möjligheter att välja bästa möjliga teknik och plats för att optimera den förnybara elproduktionen samtidigt som tjädern skyddas, säger Linda Broman, projektledare Vattenfall för Bruzaholm.

– Vår förhoppning är att avsiktsförklaringen skapar bättre förutsättningar för tjäderstammen i området jämfört med ett generellt krav om 1 km skyddszon mellan tjäderspelplatser och vindkraftverk. Det blir i slutändan upp till Vattenfall och enskilda markägare att visa huruvida man håller sig till den utarbetade planen. Om vindkraftparken uppförs och utfallet för den lokala tjäderpopulationen blir positivt, ser vi gärna att Vattenfall (och andra vindkraftsbolag) försöker finna liknande överenskommelser på andra platser, säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig BirdLife Sverige.

Fakta om vindkraftsprojekt Bruzaholm
Plats: Eksjö kommun
Maximalt antal vindkraftverk: 23
Maximal totalhöjd: 240 meter
Årlig energiproduktion: 450 GWh
Preliminär idrifttagning: 2024

Vindkraftcentrum på Youtube