Ny prognos, rekryteringsbehov av vindkrafttekniker 2022-2025

Vindkraftcentrum, tillsammans med Svensk Vindenergi och Uppsala Universitet Campus Gotland, gör årligen en bedömning av rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker för kommande år. Detta används av Myndigheten för yrkeshögskolan och andra aktörer för att säkerställa medel för utbildningar och planering av kampanjer för att locka fler till yrket.

Enligt Svensk Vindenergis kvartalsstatistik q4 2021 fanns 4 835 vindkraftverk i drift vid årsskiftet 2021-2022, en ökning med 472 verk från föregående årsskifte. Vid utgången av år 2024 förväntas antalet vindkraftverk öka till 5 777. Teknikutvecklingen, med högre vindkraftverk och mer installerad effekt per verk gör att årsproduktionen (GWh) ökar betydligt mer än installerad effekt (GW) och antal verk.  

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nationella vindkraftsstrategi tar sikte på 80 TWh landbaserad vindkraft år 2040. Den havsbaserade vindkraften kan komma att öka snabbt under 2030-talet. Ett sextiotal havsbaserade vindkraftsprojekt har offentliggjorts och ett flertal tillståndsansökningar kommer att lämnas in under de kommande åren. 

Sveriges elförbrukning är i nuläget ca 140 TWh per år men bara de satsningar som pågår i Norr- och Västerbotten med gruvor och stålindustrins fossilfrihet genom grön vätgas kommer att ha behov av ytterligare 70 TWh. Till detta kommer andra elintensiva etableringar, elbilar och vätgastillverkning. 

De flesta bedömare kommer fram till att elanvändningen kan komma att fördubblas inom 20 – 25 år. Under samma period faller nära hälften av dagens elproduktion för åldersstrecket och behöver ersättas. 

Det osäkra geopolitiska läget i början av mars 2022 kan snabbt ändra de energipolitiska förutsättningarna. I dessa osäkra tider kommer vi att minska vårt beroende av fossila energikällor och öka självförsörjningsförmågan, vilket vindkraft bidrar till. Det kan leda till att vindkraftsutbyggnaden snabbas på.

För närvarande säger många kommuner nej till planerade vindkraftsparker. Investeringsviljan är stor och det saknas inte kapital för en snabbare utbyggnadstakt. Regeringen har aviserat en justering av regeln om kommunal tillstyrkan som kan komma att underlätta vindkraftsutbyggnaden.

Rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker vara ca 165 personer i genomsnitt årligen de närmaste tre åren.

– Om utbyggnaden som förväntat accelererar på grund av omvärldsfaktorer kan rekryteringsbehovet drastiskt höjas efter den perioden.

Ökade energipriser och en snabbare energiomställning kan leda till att vindkraften byggs ut tydligt snabbare än vad som förutspås i analysen.

Bortom prognosen kan en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft komma att påbörjas. Ett sextiotal projekt är under projektering och ett flertal tillståndsansökningar kommer att lämnas de kommande åren. Detta kommer att innebära ett behov av ytterligare vindkrafttekniker under åren 2026-2030 som för närvarande inte kan kvantifieras.

/CA

Foto: Strömsunds kommun-Vindkrafteknikerutbildningen

 

Vindkraftcentrum på Youtube