Ny rapport. Utbildningsformer och rekryteringsbehov vindkrafttekniker åren 2017-2021

Enligt beräkningar i rapporten kommer antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin och vingar att behöva öka till 900 personer under perioden 2017-2021. Med branschorganisationens scenarier som grund uppskattas rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker vara drygt 100 personer årligen de närmaste fem åren.

Bakgrunden till rapporten är att tidigare studier har visat att pågående utbildningar av vindkrafttekniker inte täcker det kommande behovet i branschen. Denna situation har uppkommit främst på grund av:

• Yrkeshögskolemyndigheten ställer högre krav på att tekniska yrkeshögskoleutbildningar ska bygga vidare på tekniska och/eller teoretiska kunskaper från gymnasiet. Detta har lett till att färre utbildningar har fått statsstöd och därmed har färre utbildningar startat.

• Högre förkunskapskrav vid nu pågående vindkraftteknikerutbildningar har gett färre behöriga sökanden. Därmed har det blivit svårt att fylla alla utbildningsplatser samt att få ekonomi i utbildningen.

Antalet utbildningsanordnare för vindkrafttekniker har minskat från ett tiotal till idag endast två. Detta har medfört att antalet utbildningsplatser minskat från närmare 200 till 20.

En ytterligare utmaning för att tillgodose behovet av vindkrafttekniker är att attrahera dem att stanna en längre tid i jobbet. Speciellt på mindre orter är detta en stor utmaning.

I diskussionen och slutsatser i rapporten analyseras de olika utbildningsformerna och utvecklingen av vindkraftteknikerutbildningar. I rapporten ges även förslag för att öka antalet utbildningsplatser till en nivå som kan försörja vindkraftsbranschens behov.

För att ta reda på behoven har 45 företag intervjuats om hur många tekniker man har anställda idag och vilka kompetenser man efterfrågar. Med hjälp av Svensk Vindenergis framtidsscenarier görs en prognos av behoven av vindkrafttekniker för perioden 2017-2021. Det sker också i ljuset av Energikommissionens arbete och de mer långsiktiga spelregler som ges branschen, bland annat genom ett utbyggnadsmål om ytterligare 18 TWh förnybart inom ramen för Elcertifikatsystemet fram till 2030. Och kanske än mer om målsättningen om ett förnybart elsystem i Sverige år 2040 ska bli verklighet.

För utbildning till vindkrafttekniker finns ett antal olika skolformer. I rapporten presenteras vilka åtgärder som behövs för att möta arbetsmarknadsbehovet av vindkrafttekniker under respektive skolform.  Några mer allmänt hållna förslag ges också.

Klicka här för att läsa rapporten>>

Vindkraftcentrum på Youtube