Ny strategi för elektrifieringen av Sverige

Regeringen har lagt fram sin elektrifieringsstrategi som ska skynda på utvecklingen. På tre år ska 67 åtgärder genomföras, bland annat om lokala ersättningar vid vindkraftsetableringar.

Egentligen presenterar inte strategin skarpa förslag som kan genomföras på någorlunda kort sikt. Dokumentet är i hög grad en sammanfattning av frågor som det redan arbetas med inom myndigheter och statsmakterna och partiväsende.

Som en utgångspunkt konstateras att landbaserad vindkraft i dag är det mest konkurrenskraftiga alternativet för ny elproduktion och att investeringsbeslut fattas utan subventioner: ”En fortsatt snabb utbyggnad av vindkraft förväntas de närmaste åren.”

För att göra det möjligt anger strategin ett samhällskontrakt som målbild, bygget av framtidens elsystem kan öka delaktighet och förankring hos lokalsamhällen och medborgare, är tanken. ”Alla som vill ska kunna bidra till klimatomställning och elektrifiering.”

Åtgärd 65 i strategin har rubriken: Stärkta incitament för kommuner vid etablering av vindkraft. Här sägs: ”Regeringen avser att utreda och återkomma med förslag på hur kommuner ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny vindkraft. Utredningen kan föreslå hur de ekonomiska incitamenten, via statens budget eller från de berörda bolagen, kan stärkas.”

/TL

Länk till strategin: https://www.regeringen.se/48fc90/contentassets/8761973413204121b91d01089fbd1e91/ny-version-av-nationell-strategi-for-elektrifiering—en-trygg-konkurrenskraftig-och-hallbar-elforsorjning-for-en-historisk-klimatomstallning

Bilden: Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister

Foto: Magnus Liljegren, Regeringskansliet

Vindkraftcentrum på Youtube