Ny vindkraft säkrar ny industri

Hybrit, ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för fossilfritt stål. Foto Åsa Bäcklin

Vattenfall vill bygga en vindkraftpark med upp till 373 turbiner i Norrbotten.

Parken är viktig för industrisatsningarna i norr, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls projektutveckling av vindkraft.

Samrådsmöten pågår för vindparken Storlandet och berör Gällivare och Bodens kommuner. Ansökan för miljötillstånd ska skickas in vid kommande årsskifte, är tanken.

De elintensiva satsningarna handlar om produktion av järnsvamp i Gällivare, elektrifiering av gruvbrytningen i LKABs gruvor och tillverkning av fossilfritt stål hos SSAB i Luleå och H2Steel i Boden. I området finns också serverhallar som slukar energi.

– Storlandet blir viktig för Sverige och industrin men byggs för att möta just behoven i Norrbotten säger Daniel Gustafsson.

Installerad effekt kan bli cirka 2,6 gigawatt och beräknad årsproduktion upp mot nio terawattimmar. Det handlar alltså om ett rejält bidrag till elförsörjningen.

– Vindparken skulle leverera mer el än många havsbaserade projekt, säger Daniel Gustafsson.

Första gången det skedde ett samråd kring Storlandet var 2020 med 120 vindkraftverk. Efter förtätning inom projektområdet handlar det nu alltså om som mest 373 turbiner med upp till 295 meters höjd inklusive rotorblad.

– Parken kan börja leverera el före 2030 och är viktig för industrisatsningarna i Norrbotten, åtminstone för de inledande investeringarna, säger Daniel Gustafsson.

Vattenfall är ett av de stora bolagen bakom Hybrit som ju siktar till att producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Som ska produceras och lagras i Luleå med hjälp av stora mängder el.

– Storlandets vindpark är inte en del av Hybritprojektet och projekteras för sig i en parallell process, men har indirekta kopplingar. Vätgaslagringen kan ju också bidra till att balansera elförsörjningen i regionen men det är inte en del av projektet, säger Daniel Gustafsson.

Nio terawattimmar el är lika mycket som reaktor 2 i Forsmark levererade förra året. I perspektiv så uppgår dagens elproduktion i Sverige till cirka 170 terawattimmar vilken behöver fördubblas till 2045 för att möta bland annat industrins och transportsektorns behov. Detta enligt prognoser från bransch och myndigheter.

Marken i utredningsområdet ägs till största delen av Sveaskog och ligger dryga sex mil norr om Boden och runt sju mil sydost om Gällivare, på en höjdplatå på mellan 350–480 meters höjd över havet.

Närmast samlade bebyggelse är Pålkem som ligger cirka en kilometer utanför södra delen av
utredningsområdet. Byarna Mårdsel, Palovaara, Vouttas, Storsaivis, Lillsaivis, Soubbat och
Koskivaara ligger inom drygt fem kilometer från området.  Inom området samt fem kilometer från själva utredningsområdets yttre gräns finns 15 hushåll.

Inom området bedrivs aktivt skogsbruk med återkommande gallringar, slutavverkningar och återplanteringar. Annars används markerna i trakten för rekreation, jakt, fiske, svamp- och bärplockning och av Gällivare skogssameby som bedriver renskötsel.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube