Nya investeringar görs i vindkraft – trots coronatider

Trots allmänt dystra tider har sex investeringsbeslut tagits under året. Sammanlagt handlar det om drygt 120 vindkraftverk och över sex miljarder i investering.
–    Det är mycket glädjande och lite oväntat, säger Tomas Hallberg vid branschorganisationen Svensk Vindenergi.

De parker som det tagits beslut om ligger i Uppvidinge, Kalmar, Mönsterås, Alingsås, Säffle och Hedemora, alla i elprisområde 3 och 4.

Som i de flesta verksamheter råder osäkerhet i vindkraftbranschen. Gränser är mer eller mindre stängda för internationell arbetskraft, transporter svårförutsägbara och fabriker har hållit stängt på kontinenten.

– Tekniker från utlandet behövs både vid nyetableringar och för löpande service, säger Tomas Hallberg.

Investeringstakten har varit hög sedan energiöverenskommelsen 2016 och produktionen förväntas öka snabbt, från 20 TWh år 2019 till 40 TWh år 2023.

– Dock finns risk för förseningar till följd av Covid-19, säger Tomas Hallberg. Vi har vänt oss till regeringen för att den ska göra det enklare för tekniker och montörer att resa till och från Sverige. Specialister och nyckelpersoner måste kunna resa inom EU och resedokument borde kunna utfärdas för sådana.

Förutom problem med utländsk arbetskraft handlar branschens oro om tillstånd och avtal.

– Om det blir förseningar vid byggena kan det bli problem med tillstånd som löper ut, säger Tomas Hallberg. Svensk Vindenergi har föreslagit att regeringen ska utverka förlängningar av bygglov, miljötillstånd och liknande som kan komma att passeras i projekt till följd av Covid-19.

Investeringarna fortsätter och byggen pågår alltså. Men samtidigt sjunker elpriserna.
–    Vindkraftsägarna har det kämpigt. Ovanpå en stark hydrologi och fallande priser på olja och kol kom Covid-19. Allt leder till sänkt elpris. All elproduktion, inte bara vindkraft, drabbas. Om elpriset stannar under 15 öre/kWh är det bara delar av vattenkraften som kan drivas med lönsamhet, säger Tomas Hallberg.

Han bedömer att av den svenska produktionen, 160 – 170 TWh, kan två tredjedelar, 100 – 110 TWh, komma att drivas med förlust. Och att tidiga investerare i bio- och vindkraft sitter extra illa till med produktionskostnad runt 50 öre/kWh. Förutom ett historiskt lågt elpris, är även elcertifikatpriset nere på bottennivå, 1 – 2 öre/kWh.

– Vindkraftsbranschen jobbar långsiktigt – investeringshorisonten är 30 år. Dock finns en oro för avmattning, säger Tomas Hallberg.

 Enligt Energimyndigheten behöver det tillkomma ca 1500 MW vindkraft varje år för att nå 90 TWh och ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

– Men tillstånden börjar ta slut och det är förenat med mycket hög risk att starta nya projekt. De främsta hindren är Försvarsmaktens restriktioner som täcker nära hälften av landets yta, det kommunala vetot som stoppar nära hälften av projekten och miljöprövningen som inte väger in vindkraftens klimatnytta, säger Tomas Hallberg.
–   
Det Svensk Vindenergi jobbar för på tillståndsområdet kan sammanfattas i:
•    försvarsmaktens restriktionsområden ska minska,
•    det kommunala vetot justeras så att kommunens beslut uttalat gäller lokaliseringen (lämplig användning av mark- och vattenområdet), lämnas tidigt och inte kan ändras under processens gång
•    Miljöbalkens portalparagraf justeras så att klimatnyttan får större tyngd när den vägs mot andra intressen

Torbjörn Laxvik
Bilden Tomas Hallberg
Foto Svensk Vindenergi

Vindkraftcentrum på Youtube