Nya projekt om vindkraft

 

Energimyndighetens program Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion har beviljat stöd till fem projekt med kunskapshöjande insatser om vindkraft och att stödja arbete med vindbruksplanering. Projekten löper fram till slutet av 2022. Se korta presentationer nedan.

Bättre vindbruksplanering

Länsstyrelsen i Värmland har fått medel för att stimulera länets kommuner till arbete med vindbruksplanering så att intresse- och målkonflikter kan hanteras i ett tidigt skede och den lokala förankringen av vindkraft ökar. Att utveckla metoder för medborgardialog och att samverka mellan aktörer ingår i projektet.

Jönköping satsar på mötesplatser

Region Jönköping och Energikontor Norra Småland Målet driver ett projekt som ska förutsättningarna för fysisk planering för vindkraft samt en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess. Projektet ska skapa en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos länsstyrelsen. Aktiviteterna riktar sig även mot kommunala politiker.

Fokus på barn och unga i Borlänge

Framtidsmuseet i Borlänge vill genom projektet Ung förändringskraft bidra till att barn och unga både får ökade kunskaper om förnybar energi och ges möjlighet att vara en del av omställningsprocessen. Projektet eftersträvar ökad samverkan mellan aktörer och civilsamhället. Projektet leds av 2047 Science Center i samarbete med Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna.

Bygder i Gävleborg erbjuds besök

I Gävleborgs län kommer Hela Sverige ska leva att driva ett projekt där bygder med befintlig vindkraft kommer att erbjudas besök med information och dialog kring vad vindkraftsetableringen har inneburit. Även platser där vindkraft projekteras ska erbjudas besök. Projektet kommer även att ta fram tryckt och digitalt informationsmaterial. Målet är en högre kunskapsnivå och medvetenhet kring möjligheter och problem, upplevelse av delaktighet hos närboende, fler arbetstillfällen inom vindkraftsektorn i länet och större ekonomisk nytta hos lokala entreprenörer av de vindparker som väl etableras.

Så kan förnybar el öka i Sydost

Energikontor Sydost driver ett projekt med målet att öka andelen förnybar el producerad i Sydost. Dialoger genomförs med Försvarsmakten, kommuner, myndigheter, ansvariga för civilförsvaret samt andra intressen där möjligheter till bättre samexistens diskuteras. Potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt ska sammanställas och ett kartverktyg tas fram för att underlätta översiktlig planering.

Vindkraftcentrum på Youtube