Nytt forskningsprojekt: Vindkraft och artskydd

Forskningsprojektet ska följa upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Genom att analysera tillståndsbeslut kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker och hur utredning enligt villkoren har genomförts. Forskarna ska även undersöka hur de resultat som framkommit har hanterats av tillsynsmyndigheterna.  

Projektet ”Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer” följer upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Tillstånd för vindkraft ges under förutsättningen att bevarandestatusen inte försämras regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer. Oftast gäller det fåglar och fladdermöss.

Tillstånden kan ändras om otillåten skada uppstår. För att kontrollera påverkan på arter utfärdas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Genom att analysera samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod, kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker.

En fördjupad studie görs av ett urval av etableringar, för att undersöka hur utredning enligt villkoren har genomförts, vilka resultat som har framkommit och den informationen hanterats av tillsynsmyndigheterna. Analyser kommer även att omfatta information om påverkan på arter som tillsynsmyndigheten fått genom eller initiativ eller från allmänheten.

Projektet genomförs av Jonas Sandström miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken, och Jan Darpö, professor emeritus i juridik vid Uppsala universitet. De driver för närvarande forskningssamarbetet Artskydd och beslutsprocesser som finansieras av Naturvårdsverket.

Mer om forskning på Vindvals webbplats>>

Vindkraftcentrum på Youtube