Nyttiga länkar

Klicka på bilderna för att komma till hemsidorna.


Vindval.se

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor,
natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.


Vindlov.se

 

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete
med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för
projektet är Energimyndigheten.


Vindkraftskurs.se

 

Vindkraftskurs.se riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser men är
öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet med kursen är att öka kunskapen om
vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. Du väljer själv
när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria.


Vindbrukskollen

 

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk som ges ut av
länsstyrelserna. Vindbrukskollen är fortfarande under uppbyggnad och under
etableringsfasen av tjänsten kommer det finnas uppförda och projekterade vindkraftverk
som inte registrerats i databasen. Observera att tjänsten därför inte är helt tillförlitlig
och att informationen om etableringarna endast är vägledande. Här kan du via en
karttjänst se de flesta byggda och planerade vindkraftverk i Sverige.


 Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet,
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.


Svenska Kraftnät

 

 

Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för
att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i
framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt,
och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.


Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med
vindkraft – och förnybar energi. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag,
projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer
till vindkraftbranschen.


 Svensk Vindkraftförening

 

Vindkraftföreningen. Svensk Vindkraftförening har som främsta syfte att främja vindkraft,
vi är engagerade i en rad olika projekt och arbetar med alltifrån konferenser till utbildning,
framtagande av rapporter, informationsprojekt samt spridande av forskningsresultat.Vi är
en etablerad remissinstans med mer än 30 års erfarenhet av vindkraft.


Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

 

 

Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) har bildats för att kunna möta den snabbt
växande globala vindkraftsindustrin samt för att höja den svenska vindkraftskompetensen.
Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att optimera
kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att
bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion
av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vill
vara ett stöd för svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft.


 STandUP for Wind

 

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av
vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom
ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.


Cold Climate Test Centre

The Cold Climate Test Centre will be a full scale test station in the northern part of Sweden.
It will be focusing on test, validation and certification activities for the onshore wind industry.


 Windcluster Norway

 

Windcluster Norway representerer et leverandørnettverk innenfor onshore og offshore vind
i Norge og Sverige. Windcluster Norway bidrar til at det etableres leverandørutviklings-program
for definerte regioner/markeder, f.eks. Fosen, Midt- Norge, Midt- Sverige, Bjerkreim-clusteret.


 

Vindkraftcentrum på Youtube